Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lãnh Địa Ma   xem phim Lãnh Địa Ma   11:30, 15:45, 19:15