Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bước Chân An Lạc   xem phim Bước Chân An Lạc   11:15, 16:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bước Chân An Lạc   xem phim Bước Chân An Lạc   14:30, 19:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bước Chân An Lạc   xem phim Bước Chân An Lạc   12:40, 16:0, 19:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bước Chân An Lạc   xem phim Bước Chân An Lạc   10:10, 12:15, 16:45, 18:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bước Chân An Lạc   xem phim Bước Chân An Lạc   10:45, 8:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bước Chân An Lạc   xem phim Bước Chân An Lạc   17:10, 15:15, 11:20, 18:20