Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   9:0, 16:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   9:40, 14:40, 18:0, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   9:20, 11:5, 12:50, 14:35, 16:20, 18:5, 19:50, 21:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   9:25, 13:5, 16:45, 20:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   8:5, 13:5, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   13:0, 17:20, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   12:55, 15:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   12:55, 15:0, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   8:40, 14:45, 17:10, 23:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   8:40, 10:10, 16:55, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   11:45, 16:15, 19:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   14:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   13:0, 17:15, 20:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   9:10, 11:0, 12:50, 14:40, 16:10, 20:0, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   9:45, 13:15, 16:0, 18:40, 20:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   9:0, 12:0, 13:35, 15:10, 16:45, 18:20, 18:55, 20:10, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   12:0, 15:30, 22:20