Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cú Đảo Ngoạn Mục   xem phim Cú Đảo Ngoạn Mục   12:15, 16:45, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cú Đảo Ngoạn Mục   xem phim Cú Đảo Ngoạn Mục   11:20, 13:0, 16:20, 19:40, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cú Đảo Ngoạn Mục   xem phim Cú Đảo Ngoạn Mục   10:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cú Đảo Ngoạn Mục   xem phim Cú Đảo Ngoạn Mục   11:25, 15:10