Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Spyder   xem phim Spyder   14:15, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Spyder   xem phim Spyder   11:50, 17:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Spyder   xem phim Spyder   11:25