Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Phiêu Lưu Ký   xem phim Phiêu Lưu Ký   9:15, 16:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Phiêu Lưu Ký   xem phim Phiêu Lưu Ký   19:0, 15:20, 11:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Phiêu Lưu Ký   xem phim Phiêu Lưu Ký   14:15, 16:20, 8:40