Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Lạ Ơi   xem phim Người Lạ Ơi   19:35, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Lạ Ơi   xem phim Người Lạ Ơi   19:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Lạ Ơi   xem phim Người Lạ Ơi   19:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Lạ Ơi   xem phim Người Lạ Ơi   19:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Lạ Ơi   xem phim Người Lạ Ơi   20:35, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Lạ Ơi   xem phim Người Lạ Ơi   21:0, 21:40, 23:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Lạ Ơi   xem phim Người Lạ Ơi   19:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Lạ Ơi   xem phim Người Lạ Ơi   19:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Lạ Ơi   xem phim Người Lạ Ơi   20:15, 22:0