Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   11:40, 17:20, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   11:10, 16:10, 21:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   9:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   11:30, 16:0, 20:0, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   8:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   10:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   11:15, 15:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   11:20