Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   9:55, 12:20, 17:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   9:10, 11:20, 14:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   14:45, 17:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   9:45, 12:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   12:35

Thời tiết một số khu vực