Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:30, 11:0, 12:30, 14:0, 15:30, 17:0, 18:30, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:5, 10:0, 12:0, 13:0, 15:0, 16:0, 19:0, 21:10, 21:55, 22:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:30, 10:30, 11:30, 12:0, 12:45, 13:15, 13:45, 14:45, 15:15, 16:0, 17:0, 18:0, 18:30, 19:15, 20:15, 20:45, 21:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:15, 9:45, 10:15, 11:15, 12:30, 13:0, 13:30, 14:0, 14:30, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:20, 10:20, 11:15, 12:0, 12:40, 13:50, 14:40, 15:25, 16:0, 17:10, 17:40, 18:10, 18:45, 19:20, 20:30, 21:0, 21:30, 22:5, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   10:0, 11:40, 13:10, 14:50, 18:10, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   10:5, 10:45, 12:5, 12:55, 14:0, 16:10, 17:15, 19:25, 20:30, 21:0, 21:30, 22:5, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   8:30, 9:30, 10:0, 10:30, 11:10, 11:50, 12:50, 13:20, 13:50, 14:30, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 17:50, 18:30, 19:30, 20:0, 20:30, 21:10, 21:30, 21:50, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:20, 9:50, 10:50, 11:30, 12:5, 12:35, 13:40, 14:5, 14:45, 15:20, 15:50, 17:20, 18:0, 18:35, 19:5, 20:15, 20:35, 21:15, 21:50, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   8:50, 10:15, 11:5, 11:40, 12:15, 13:40, 14:10, 14:35, 15:5, 15:40, 17:5, 17:40, 18:5, 18:35, 19:5, 20:10, 20:40, 21:5, 21:35, 22:5, 22:30, 22:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:0, 10:0, 11:20, 12:20, 13:25, 15:15, 15:40, 16:50, 19:10, 20:15, 21:45, 22:30, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   10:5, 11:5, 12:20, 13:25, 14:25, 15:40, 16:45, 18:0, 19:0, 20:5, 21:20, 22:20, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   10:0, 11:0, 13:15, 14:30, 15:40, 16:50, 17:50, 18:55, 20:5, 21:5, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   10:0, 10:35, 12:20, 13:20, 15:40, 16:40, 20:0, 21:15, 21:50, 22:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:30, 10:0, 11:15, 12:45, 13:30, 14:45, 16:0, 17:0, 18:15, 19:15, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:45, 11:0, 12:0, 13:0, 14:15, 15:15, 16:0, 16:45, 17:15, 18:0, 19:0, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   8:45, 9:20, 9:40, 11:10, 11:45, 12:25, 12:45, 14:5, 14:50, 15:30, 15:50, 16:20, 17:10, 18:55, 19:25, 19:50, 20:15, 20:45, 22:0, 22:30, 23:0, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   8:30, 9:30, 10:15, 11:0, 11:40, 12:45, 13:30, 14:15, 14:45, 16:0, 16:45, 17:30, 19:0, 20:0, 20:45, 21:15, 21:45, 22:15, 23:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:45, 11:50, 13:30, 14:35, 15:0, 18:0, 19:0, 19:50