Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   9:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   9:0, 14:40, 20:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   9:15, 11:45, 13:45, 17:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   16:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   19:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   19:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   18:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   12:55, 17:15, 18:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   9:30, 14:30, 18:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   15:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   17:15, 19:15