Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   11:0, 18:30, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   15:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   18:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   14:30, 16:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   9:20, 10:50, 13:10, 18:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   9:45, 13:5, 15:20, 18:0, 19:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   10:0, 12:30, 15:0, 18:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   11:55, 16:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   18:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   18:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   10:15, 13:30, 14:45, 17:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   9:10, 11:50, 13:15, 18:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   9:15, 11:15, 13:15, 15:15, 17:50