Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   xem phim Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   9:10, 12:40, 16:10, 18:0, 19:40, 23:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   xem phim Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   9:10, 17:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   xem phim Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   12:0, 14:0, 17:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   xem phim Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   16:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   xem phim Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   23:20

Thời tiết một số khu vực