Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thanh Xuân Ơi, Chào Em   xem phim Thanh Xuân Ơi, Chào Em   14:30, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thanh Xuân Ơi, Chào Em   xem phim Thanh Xuân Ơi, Chào Em   8:20, 12:55, 14:0, 17:30, 22:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thanh Xuân Ơi, Chào Em   xem phim Thanh Xuân Ơi, Chào Em   8:40, 10:50, 15:0, 19:10, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thanh Xuân Ơi, Chào Em   xem phim Thanh Xuân Ơi, Chào Em   8:30, 12:45, 17:15