Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Màn Sương Chết   xem phim Màn Sương Chết   11:35, 14:45, 17:55, 21:5, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Màn Sương Chết   xem phim Màn Sương Chết   20:0, 14:20, 10:30, 8:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Màn Sương Chết   xem phim Màn Sương Chết   17:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Màn Sương Chết   xem phim Màn Sương Chết   8:50