Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   xem phim Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   8:50, 14:10, 19:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   xem phim Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   9:0, 13:10, 16:20, 19:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   xem phim Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   13:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   xem phim Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   11:40