Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   12:0, 18:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   12:0, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   8:5