Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Không Gia Đình   xem phim Không Gia Đình   11:25, 15:15, 19:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Không Gia Đình   xem phim Không Gia Đình   14:0, 13:5, 11:55