Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   11:50, 17:20, 20:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   12:40, 17:15, 19:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   15:5, 10:50, 17:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   10:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   10:50, 18:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   11:55, 9:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   8:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   17:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   10:50, 19:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   12:45, 8:0, 16:50, 20:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   12:0