Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nàng Công Chúa Trong Mơ   xem phim Nàng Công Chúa Trong Mơ   12:0, 19:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nàng Công Chúa Trong Mơ   xem phim Nàng Công Chúa Trong Mơ   9:5, 10:45, 19:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nàng Công Chúa Trong Mơ   xem phim Nàng Công Chúa Trong Mơ   15:0, 16:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nàng Công Chúa Trong Mơ   xem phim Nàng Công Chúa Trong Mơ   19:50, 13:0, 10:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nàng Công Chúa Trong Mơ   xem phim Nàng Công Chúa Trong Mơ   9:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nàng Công Chúa Trong Mơ   xem phim Nàng Công Chúa Trong Mơ   10:20, 15:0, 20:15