Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   18:0, 10:0, 12:0, 14:0, 16:0, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:0, 10:0, 11:0, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 17:0, 19:0, 20:0, 21:0, 21:55, 22:30, 22:55, 9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 16:10, 17:30, 18:5, 19:25, 21:20, 23:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:25, 14:5, 14:50, 19:10, 20:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:20, 10:25, 16:50, 16:20, 15:30, 14:30, 14:0, 18:40, 19:10, 20:30, 21:0, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   21:30, 9:40, 11:10, 12:10, 14:30, 18:15, 19:10, 20:30, 22:50, 20:55, 20:10, 16:45, 15:50, 13:20, 23:15, 23:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   11:0, 13:5, 15:10, 17:15, 19:20, 21:25, 10:0, 14:10, 18:30, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   20:30, 16:30, 14:30, 10:10, 12:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:0, 9:40, 11:15, 11:55, 13:30, 14:10, 15:45, 16:25, 18:0, 18:40, 20:15, 20:55, 22:30, 23:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   11:30, 12:20, 11:0, 10:15, 9:15, 9:5, 23:45, 23:0, 22:30, 22:0, 21:50, 21:20, 20:40, 20:0, 19:30, 19:0, 18:20, 17:40, 16:50, 16:30, 16:0, 15:20, 14:25, 14:0, 13:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:45, 11:55, 12:35, 14:5, 14:45, 15:25, 16:15, 16:55, 18:25, 19:5, 20:0, 20:35, 20:55, 21:15, 22:15, 23:10, 23:30, 8:5, 8:40, 10:20, 10:55, 13:10, 17:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:30, 12:55, 15:15, 17:35, 18:5, 20:0, 20:30, 22:25, 21:30, 20:55, 9:0, 9:30, 10:5, 11:0, 11:30, 11:55, 12:25, 13:25, 13:55, 14:20, 14:45, 15:45, 16:15, 16:45, 17:10, 18:35, 19:5, 19:35, 8:35, 22:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   23:30, 22:20, 21:10, 20:20, 18:50, 14:10, 11:50, 20:0, 17:40, 16:30, 15:20, 14:50, 13:0, 12:30, 10:40, 9:0, 8:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   23:10, 9:0, 11:0, 13:10, 15:25, 17:35, 18:35, 19:55, 20:55, 22:5, 16:20, 12:15, 14:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:0, 12:15, 14:30, 15:20, 16:45, 17:35, 19:0, 19:50, 20:30, 21:15, 22:5, 22:30, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:15, 12:35, 14:55, 17:15, 19:35, 20:0, 21:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   21:15, 19:0, 18:0, 9:20, 10:50, 12:15, 13:30, 14:30, 15:40, 16:45, 20:0, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:20, 10:30, 11:30, 12:40, 13:0, 13:40, 14:15, 14:50, 15:50, 16:25, 17:0, 18:35, 19:10, 19:50, 20:30, 21:20, 22:0, 22:40, 23:30, 23:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   11:40, 16:0, 20:45, 12:50, 20:15, 18:10, 13:45, 22:30, 9:20, 17:30, 19:30, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:55, 11:55, 14:0, 16:0, 18:30, 20:30