Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   xem phim Venom   10:25, 12:20, 14:15, 16:10, 18:5, 20:0, 21:55, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   xem phim Venom   19:10, 21:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   xem phim Venom   14:10