Tên phim Giờ chiếu Thể loại
The Grinch   xem phim The Grinch   9:20, 11:0, 12:50, 14:40, 16:30, 18:20, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
The Grinch   xem phim The Grinch   9:10, 10:50, 12:30, 14:10, 15:50, 17:30, 19:10, 20:0, 21:40, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
The Grinch   xem phim The Grinch   11:5, 11:45, 13:10, 15:15, 16:25, 17:20, 18:25, 19:25, 20:25, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
The Grinch   xem phim The Grinch   9:20, 11:30, 13:0, 13:20, 14:5, 15:0, 15:20, 16:5, 17:0, 17:20, 18:5, 19:0, 19:30, 20:5, 20:30, 22:5, 23:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
The Grinch   xem phim The Grinch   10:20, 11:15, 10:15, 15:0, 16:50, 18:40, 19:20, 20:30, 21:10, 12:5, 13:5, 13:55, 15:45, 17:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
The Grinch   xem phim The Grinch   8:20, 10:10, 14:0, 16:30, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
The Grinch   xem phim The Grinch   12:15, 15:0, 16:15, 16:35, 17:0, 19:0, 19:20, 20:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
The Grinch   xem phim The Grinch   9:10, 11:10, 13:10, 15:10, 19:45, 14:40, 16:40, 17:55, 18:45, 20:10, 10:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
The Grinch   xem phim The Grinch   8:55, 9:35, 10:50, 11:45, 12:45, 13:40, 13:55, 14:40, 15:35, 16:35, 17:30, 18:30, 19:30, 20:25, 20:35, 21:25, 22:20, 22:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
The Grinch   xem phim The Grinch   9:0, 11:15, 18:0, 20:15, 17:0, 15:45, 13:30, 10:10, 14:45, 19:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
The Grinch   xem phim The Grinch   9:5, 9:45, 11:50, 15:55, 16:25, 17:0, 18:30, 19:5, 20:35, 21:10, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
The Grinch   xem phim The Grinch   9:30, 11:20, 13:0, 15:0, 17:0, 19:0, 21:0, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
The Grinch   xem phim The Grinch   20:45, 18:45, 9:15, 11:15, 13:15, 15:15, 17:15, 19:15, 21:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
The Grinch   xem phim The Grinch   9:30, 11:55, 13:45, 15:35, 16:15, 17:25, 18:25, 19:15, 21:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
The Grinch   xem phim The Grinch   9:15, 11:0, 12:45, 14:30, 16:15, 17:0, 18:0, 18:45, 19:45, 20:30, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
The Grinch   xem phim The Grinch   18:30, 14:50, 19:50, 9:45, 11:30, 13:15, 15:0, 16:45, 17:10, 21:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
The Grinch   xem phim The Grinch   15:30, 20:45, 17:30, 11:45, 9:45, 13:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
The Grinch   xem phim The Grinch   10:5, 14:35, 16:30, 18:15, 20:35