Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cuộc Đàm Phán Sinh Tử   xem phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử   9:30, 14:25, 23:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cuộc Đàm Phán Sinh Tử   xem phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử   11:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cuộc Đàm Phán Sinh Tử   xem phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử   23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cuộc Đàm Phán Sinh Tử   xem phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử   8:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cuộc Đàm Phán Sinh Tử   xem phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử   12:5, 14:5, 16:30, 18:5