Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   18:15, 14:20, 22:5
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   21:15, 14:0
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   13:30, 10:45, 9:35
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   19:5, 8:35
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   8:40, 11:20, 14:0, 16:20, 18:15, 19:0, 20:50, 21:35
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   8:45, 9:15, 9:45, 11:0, 11:30, 12:0, 12:30, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:30, 16:0, 16:30, 17:0, 17:45, 18:45, 19:15, 20:0, 21:0, 21:30, 22:15
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   20:15, 12:30
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   13:40, 17:40, 21:40
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   8:35, 10:35, 16:20
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   11:45, 15:45, 19:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   16:55
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   9:10
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   8:40, 11:15, 13:50, 16:25, 19:0, 21:35, 20:40, 18:5, 9:20
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   21:50, 19:40, 17:30, 15:20, 13:10, 11:0, 8:50, 12:40, 11:55, 10:30, 15:55, 16:45, 20:50
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   11:15, 21:30
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   8:35, 14:50, 18:55
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   13:5, 19:35