Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   8:30, 9:30, 10:25, 11:15, 12:15, 13:10, 14:0, 15:0, 15:55, 16:45, 17:45, 18:45, 20:30, 21:35
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   8:15, 9:0, 9:35, 10:40, 11:20, 12:0, 13:0, 13:40, 14:25, 15:20, 16:0, 16:45, 17:40, 18:20, 19:5, 19:30, 20:0, 20:45, 21:25, 22:20
Bước Chân An Lạc   xem phim Bước Chân An Lạc   17:40, 13:15
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   14:15, 18:15
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   10:5, 21:50
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   8:45, 11:0, 15:15, 19:45, 22:5
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   16:10, 8:0, 22:15, 20:15, 12:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   9:15, 13:20, 16:20, 18:15, 19:15
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   8:30, 10:55, 13:20, 15:45, 18:10, 20:35, 12:0, 14:25, 16:50
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   22:0
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:5, 11:30, 13:55, 19:5, 21:30
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   9:0, 11:10, 16:5, 21:0
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   xem phim Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   8:45, 11:10, 13:35, 16:0, 18:25, 20:50