Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   21:20, 11:10
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   9:5, 10:40, 15:5
Kế Hoạch Đổi Chồng   xem phim Kế Hoạch Đổi Chồng   17:40
Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   xem phim Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   12:10, 16:55
Venom   xem phim Venom   15:15, 17:45, 18:15, 17:0, 15:50, 8:35, 14:30, 13:55, 16:20, 12:45, 12:0, 13:25, 11:0, 9:30, 18:45, 19:30, 20:15, 20:45, 21:15, 21:45
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   8:40, 11:15, 15:0, 19:0
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   9:10, 13:10, 19:25
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   9:25, 14:15, 21:40
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   9:15, 11:0, 17:15
Chân Dài và Ác Quỷ   xem phim Chân Dài và Ác Quỷ   17:10
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   8:45, 13:5, 19:45, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   xem phim Venom   8:30, 9:30, 10:55, 11:55, 13:20, 14:20, 15:45, 16:45, 18:10, 18:30, 19:10, 20:35, 21:35
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   8:30, 14:35
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   8:30, 11:5, 13:40, 16:15, 18:50, 21:25
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   12:25
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   10:25, 16:30, 20:55
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   8:55, 11:5, 13:15, 15:25, 17:35, 19:45, 21:55