Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   xem phim Venom   23:0, 20:25, 16:10, 12:30
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   18:5, 10:10
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:45, 13:30, 17:15, 21:0, 22:20
The Grinch   xem phim The Grinch   9:50, 11:25, 13:0, 14:35, 16:10, 17:45, 19:20
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:45, 11:45, 13:45, 15:45, 17:45, 19:45, 21:45
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   xem phim Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   9:0, 10:10, 10:40, 11:20, 12:30, 13:0, 13:40, 14:50, 15:20, 16:0, 17:10, 17:40, 18:20, 19:30, 20:0, 20:40, 21:50, 22:0, 22:20, 22:50
Sân Khấu Ánh Sáng   xem phim Sân Khấu Ánh Sáng   12:30, 14:25, 16:15, 20:0
Thạch Thảo   xem phim Thạch Thảo   10:15, 12:0, 13:45, 15:30, 17:15, 20:55
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   xem phim Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   10:0, 13:30, 17:0, 20:30
Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   xem phim Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   10:30, 14:15, 18:0, 21:45
Vũ Điệu Trái TIm   xem phim Vũ Điệu Trái TIm   22:15, 18:45, 15:15, 11:45
Nhà Của Linh Hồn   xem phim Nhà Của Linh Hồn   11:50, 15:35, 19:20
Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   xem phim Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   19:0, 20:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   18:0, 15:0
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   10:30, 21:15
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   12:40
The Grinch   xem phim The Grinch   10:10, 11:50, 13:35, 20:20
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   xem phim Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   10:45, 10:15, 21:10, 20:25, 19:0, 18:30, 15:50, 15:25, 13:15, 12:50
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   xem phim Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   15:20, 17:10, 19:0
Nhà Của Linh Hồn   xem phim Nhà Của Linh Hồn   17:20, 18:40, 21:30
Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   xem phim Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   19:0, 20:50
Chiến Dịch Overlord   xem phim Chiến Dịch Overlord   10:20, 16:0, 18:50, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   12:5, 17:15, 13:50
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   16:30, 23:45
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   11:40, 13:40, 20:45, 16:35
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   8:55, 13:0, 23:25, 11:10, 21:0
The Grinch   xem phim The Grinch   9:45, 16:5
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:40, 14:45, 18:40
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   xem phim Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   8:35, 11:20, 11:45, 14:5, 14:30, 16:50, 17:15, 19:35, 20:0, 22:20, 22:45, 9:5, 9:30, 10:10, 10:40, 12:15, 13:25, 15:0, 15:40, 16:15, 17:45, 21:5, 19:0, 20:30, 22:10
Sân Khấu Ánh Sáng   xem phim Sân Khấu Ánh Sáng   8:40, 14:0, 19:0
Thạch Thảo   xem phim Thạch Thảo   9:0, 11:50, 18:15, 14:20
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   xem phim Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   9:20, 16:20, 18:25
Vũ Điệu Trái TIm   xem phim Vũ Điệu Trái TIm   23:50, 11:35
Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   xem phim Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   19:15, 19:50
Chiến Dịch Overlord   xem phim Chiến Dịch Overlord   11:10, 8:50, 12:20, 14:40, 17:0, 20:10, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   10:0, 13:30, 16:5, 21:30
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:30, 12:30, 18:45
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   9:45, 15:15, 16:20, 19:0
The Grinch   xem phim The Grinch   9:0, 11:50, 14:55
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:20, 12:40, 18:0
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   xem phim Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   9:20, 10:0, 10:20, 10:50, 11:35, 12:10, 13:0, 13:40, 14:25, 15:0, 15:20, 15:50, 16:15, 16:35, 17:15, 17:50, 18:40, 19:10, 19:30, 20:15, 20:40, 21:10, 21:40, 22:5, 22:35, 23:5, 23:25
Sân Khấu Ánh Sáng   xem phim Sân Khấu Ánh Sáng   11:55, 14:0, 18:5
Thạch Thảo   xem phim Thạch Thảo   13:10, 17:0
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   xem phim Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   11:5, 13:55
Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   xem phim Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   19:15, 20:10, 20:40, 21:45, 22:20, 23:5
Chiến Dịch Overlord   xem phim Chiến Dịch Overlord   9:35, 14:15, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   16:0
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   16:25, 12:25
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   13:45
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   20:50
The Grinch   xem phim The Grinch   9:10, 15:30, 18:50
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   11:20, 16:50, 23:15
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   xem phim Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   21:50, 21:30, 20:0, 17:35, 17:15, 16:40, 12:40, 9:50, 9:0, 22:45, 20:25, 19:0, 16:10, 14:30, 13:50, 13:20, 11:45, 10:30
Sân Khấu Ánh Sáng   xem phim Sân Khấu Ánh Sáng   9:40, 11:45, 14:50, 21:0
Thạch Thảo   xem phim Thạch Thảo   10:10, 19:20, 23:30
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   xem phim Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   11:15, 13:35, 18:40
Vũ Điệu Trái TIm   xem phim Vũ Điệu Trái TIm   9:10
Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   xem phim Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   19:30, 21:55, 23:5
Chiến Dịch Overlord   xem phim Chiến Dịch Overlord   23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   20:15, 16:25, 11:55, 22:5
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   14:50
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   13:20, 19:25, 22:50
The Grinch   xem phim The Grinch   9:30, 11:15, 16:5
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   12:30
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   xem phim Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   15:50, 13:5, 10:25, 9:30, 11:35, 14:20, 17:15, 20:0, 22:45
Sân Khấu Ánh Sáng   xem phim Sân Khấu Ánh Sáng   9:45, 14:25, 18:10
Thạch Thảo   xem phim Thạch Thảo   10:20, 18:35
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   xem phim Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   17:5
Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   xem phim Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   19:5, 20:40, 21:25, 23:0
Chiến Dịch Overlord   xem phim Chiến Dịch Overlord   11:20, 15:35, 20:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   12:10
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   14:25
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   12:30
The Grinch   xem phim The Grinch   9:50, 11:50, 13:50, 15:50, 17:50
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   15:5, 22:55
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   xem phim Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   9:45, 10:55, 13:40, 16:25, 17:30, 19:50, 20:15, 21:15, 21:30, 22:35
Sân Khấu Ánh Sáng   xem phim Sân Khấu Ánh Sáng   14:45, 18:50
Thạch Thảo   xem phim Thạch Thảo   10:0, 12:20, 16:45, 23:0
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   xem phim Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   10:5, 16:45, 19:0
Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   xem phim Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   19:10, 20:45
Chiến Dịch Overlord   xem phim Chiến Dịch Overlord   9:30, 14:45, 21:5, 21:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   15:45, 11:30
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   17:10, 10:45
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   14:15
The Grinch   xem phim The Grinch   9:45, 13:30, 15:15, 18:30, 20:15
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:15, 14:0, 21:30
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   11:45
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   xem phim Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   12:0, 10:30, 9:15, 13:0, 14:30, 15:30, 16:15, 17:0, 18:0, 18:45, 19:30, 20:0, 20:45, 21:15, 22:0
Thạch Thảo   xem phim Thạch Thảo   10:15, 12:15, 14:45, 16:45, 18:15, 22:0
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   xem phim Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   10:0, 12:30, 16:30, 18:30
Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   xem phim Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   13:15
Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   xem phim Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   19:15, 20:30
Chiến Dịch Overlord   xem phim Chiến Dịch Overlord   10:30, 12:45, 14:45, 16:45, 18:45, 20:45, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   13:5, 15:20
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   21:30, 9:25
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   14:0, 20:30
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   18:0
The Grinch   xem phim The Grinch   9:0, 13:0, 18:40
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:15, 10:50, 17:40
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   xem phim Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   9:0, 9:30, 10:10, 11:25, 12:0, 12:40, 13:20, 14:30, 15:10, 15:30, 15:50, 16:30, 17:0, 18:25, 19:30, 21:0, 22:0, 22:40, 23:0, 23:30
Sân Khấu Ánh Sáng   xem phim Sân Khấu Ánh Sáng   9:20, 11:40, 13:30, 17:45, 19:40
Thạch Thảo   xem phim Thạch Thảo   11:10, 14:50, 16:45
Nhà Của Linh Hồn   xem phim Nhà Của Linh Hồn   23:45, 11:30
Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   xem phim Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   19:0, 19:50, 20:30, 21:10, 23:20
Chiến Dịch Overlord   xem phim Chiến Dịch Overlord   9:40, 11:45, 14:0, 16:0, 19:10, 21:20, 23:25, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   18:10, 22:50
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   10:10, 13:5, 20:15, 22:30
The Grinch   xem phim The Grinch   15:10, 10:5, 17:10
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   xem phim Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   10:20, 11:30, 12:0, 12:45, 14:10, 14:40, 15:30, 16:50, 17:20, 19:30, 20:0, 20:30, 22:10, 22:40, 21:30
Sân Khấu Ánh Sáng   xem phim Sân Khấu Ánh Sáng   10:35, 12:30, 16:30, 18:30
Thạch Thảo   xem phim Thạch Thảo   14:25, 23:10, 13:5
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   xem phim Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   15:40, 17:55, 10:50
Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   xem phim Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   19:10, 20:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   11:30, 14:15, 17:10
The Grinch   xem phim The Grinch   8:50, 10:30, 14:0, 15:50, 18:25
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:50, 12:0, 16:30, 18:40, 20:40
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   xem phim Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   9:0, 11:0, 13:20, 14:30, 15:40, 18:0, 20:0
Sân Khấu Ánh Sáng   xem phim Sân Khấu Ánh Sáng   9:20, 11:20, 12:55, 16:50, 20:20
Thạch Thảo   xem phim Thạch Thảo   19:30, 9:40, 13:40, 15:25, 21:10
Vũ Điệu Trái TIm   xem phim Vũ Điệu Trái TIm   12:15, 17:30, 21:15
Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   xem phim Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   19:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:0, 13:55, 19:0, 21:40
The Grinch   xem phim The Grinch   11:15, 15:20, 19:30
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   13:30
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   xem phim Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   20:0, 8:30, 11:20, 13:0, 14:10, 17:0, 18:0
Sân Khấu Ánh Sáng   xem phim Sân Khấu Ánh Sáng   9:20, 13:20, 17:30
Thạch Thảo   xem phim Thạch Thảo   8:50, 10:55, 15:50, 21:0
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   xem phim Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   11:10, 16:0, 20:55
Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   xem phim Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   18:30, 11:30, 16:30
Nhà Của Linh Hồn   xem phim Nhà Của Linh Hồn   9:10, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:10, 11:40, 14:10, 16:40, 19:10
The Grinch   xem phim The Grinch   8:40, 12:35, 16:30, 18:40, 20:40
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   8:30
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   xem phim Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   9:30, 10:50, 12:15, 13:35, 15:0, 16:20, 17:45, 19:5, 20:30, 21:50
Sân Khấu Ánh Sáng   xem phim Sân Khấu Ánh Sáng   9:20, 11:15, 13:10, 15:5, 19:20, 21:15
Thạch Thảo   xem phim Thạch Thảo   9:40, 11:40, 13:40, 18:0, 22:15
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   xem phim Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   15:40, 17:0, 20:0
Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   xem phim Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   10:20, 12:40, 15:0, 17:20, 19:40, 22:0
Nhà Của Linh Hồn   xem phim Nhà Của Linh Hồn   10:40, 14:35, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   11:50
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   14:20
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   23:10, 15:55
The Grinch   xem phim The Grinch   20:15, 13:55, 9:30
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   22:45, 9:35
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   xem phim Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   22:25, 21:30, 16:10, 13:25, 10:40, 9:50, 12:0, 12:35, 14:55, 15:30, 17:5, 17:40, 18:25, 20:0, 20:25, 21:10
Sân Khấu Ánh Sáng   xem phim Sân Khấu Ánh Sáng   9:30, 12:5, 14:5, 16:5, 18:5
Thạch Thảo   xem phim Thạch Thảo   9:50, 23:55, 13:40, 11:35, 18:0
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   xem phim Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   11:40, 15:45
Vũ Điệu Trái TIm   xem phim Vũ Điệu Trái TIm   9:40
Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   xem phim Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   19:5, 20:5, 21:25, 22:15
Chiến Dịch Overlord   xem phim Chiến Dịch Overlord   19:0, 11:20, 13:35, 15:50, 20:15, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   20:45, 16:30, 9:0
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   13:55, 11:20
The Grinch   xem phim The Grinch   18:50, 15:0, 13:5, 11:10, 8:45, 16:55
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   10:40, 9:25, 23:0, 17:55, 13:40
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   xem phim Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   8:40, 9:20, 10:0, 10:55, 11:20, 12:0, 12:40, 14:0, 14:40, 15:10, 15:20, 16:0, 16:40, 17:20, 18:45, 19:20, 20:0, 20:15, 21:25, 22:0, 22:40, 22:55
Sân Khấu Ánh Sáng   xem phim Sân Khấu Ánh Sáng   11:45, 18:50
Thạch Thảo   xem phim Thạch Thảo   8:55, 19:50, 23:0
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   xem phim Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   13:0, 15:40, 18:0
Vũ Điệu Trái TIm   xem phim Vũ Điệu Trái TIm   17:50, 13:40, 9:10
Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   xem phim Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   20:15, 20:45, 21:55, 22:30
Chiến Dịch Overlord   xem phim Chiến Dịch Overlord   9:5, 11:15, 13:25, 15:35, 17:50, 18:40, 20:5, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   17:0, 10:30, 19:30
The Grinch   xem phim The Grinch   15:0, 8:30
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   xem phim Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   14:0, 10:40, 9:10, 15:40, 19:0, 20:45
Sân Khấu Ánh Sáng   xem phim Sân Khấu Ánh Sáng   18:0, 13:35, 9:20
Thạch Thảo   xem phim Thạch Thảo   12:0, 16:50, 21:50
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   xem phim Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   8:20, 13:25, 18:30
Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   xem phim Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   11:10, 15:30, 20:0
Nhà Của Linh Hồn   xem phim Nhà Của Linh Hồn   13:0, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   9:30, 14:55
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   13:0, 14:15, 15:30, 16:55
The Grinch   xem phim The Grinch   17:10, 11:20
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   10:35, 18:15, 22:30
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   xem phim Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   9:45, 10:10, 10:25, 11:55, 12:20, 14:30, 14:50, 17:5, 17:25, 19:40, 20:0, 20:30, 22:15, 23:5, 12:55, 15:30, 18:0, 19:15, 21:50
Sân Khấu Ánh Sáng   xem phim Sân Khấu Ánh Sáng   13:10, 10:5, 17:25
Thạch Thảo   xem phim Thạch Thảo   9:25, 12:50, 19:0, 23:45
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   xem phim Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   15:0, 12:0
Vũ Điệu Trái TIm   xem phim Vũ Điệu Trái TIm   20:35, 23:5
Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   xem phim Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   19:25, 20:55, 21:35, 22:35
Chiến Dịch Overlord   xem phim Chiến Dịch Overlord   13:25, 9:30, 15:40, 20:55, 23:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
The Grinch   xem phim The Grinch   8:0, 12:0, 16:0, 18:20
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:50, 13:50, 16:10, 18:0
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   xem phim Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   8:40, 11:10, 13:40, 20:10, 22:30
Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   xem phim Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
The Grinch   xem phim The Grinch   9:30, 15:10, 18:40
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   11:20
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   xem phim Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   9:0, 9:50, 10:45, 11:0, 11:30, 12:30, 13:15, 13:30, 14:0, 15:0, 15:45, 16:0, 16:30, 17:30, 18:15, 19:0, 20:0, 20:45, 22:30, 21:40
Sân Khấu Ánh Sáng   xem phim Sân Khấu Ánh Sáng   17:0, 13:30, 9:15
Thạch Thảo   xem phim Thạch Thảo   9:10, 20:30, 22:40
Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   xem phim Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   13:0, 15:30, 18:0
Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   xem phim Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   19:10, 20:10, 21:30, 22:30
Chiến Dịch Overlord   xem phim Chiến Dịch Overlord   10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
The Grinch   xem phim The Grinch   12:5, 10:5, 18:15
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   11:50, 13:55, 16:15, 18:20
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   xem phim Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   20:0, 18:0, 15:0, 12:15, 9:50
Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   xem phim Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   9:55, 14:5, 16:0, 20:30
Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   xem phim Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   20:25