Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   9:0, 12:50, 14:40, 18:25, 20:15
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   12:0, 15:35, 20:40
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   8:50, 12:30, 18:0
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   8:40, 13:50, 19:0
Đại Chiến Âm Dương   xem phim Đại Chiến Âm Dương   10:50, 16:30, 22:5
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   11:0, 13:10, 15:20, 17:30, 19:40
Tình Đầu Thơ Ngây   xem phim Tình Đầu Thơ Ngây   10:20, 17:20, 22:20
Sinh Nhật Chết Chóc 2   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc 2   10:40, 14:20, 16:10, 20:0, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   9:30, 10:20, 11:20, 12:10, 13:10, 14:0, 15:0, 15:50, 16:50, 17:40, 18:40, 19:30, 20:30, 21:20, 22:20, 23:10
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   10:15, 12:0, 15:30, 19:0
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   9:55, 13:45, 17:15
Đại Chiến Âm Dương   xem phim Đại Chiến Âm Dương   11:5, 15:35, 19:15, 22:55
Phim Lego 2   xem phim Phim Lego 2   13:0, 19:35
Nữ Thần Rắn 2   xem phim Nữ Thần Rắn 2   16:20, 21:20
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   9:20, 10:25, 11:30, 12:35, 13:40, 14:45, 15:50, 16:55, 18:0, 19:5, 20:10, 21:15, 22:20, 22:55
Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   xem phim Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   14:45, 18:0
Tình Đầu Thơ Ngây   xem phim Tình Đầu Thơ Ngây   11:40, 15:25, 19:10
Nụ Hôn Đầu   xem phim Nụ Hôn Đầu   13:15, 17:0, 20:45
Vu Quy Đại Náo   xem phim Vu Quy Đại Náo   10:0, 12:0, 14:0, 16:0, 18:0, 20:0, 22:0
Sinh Nhật Chết Chóc 2   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc 2   9:20, 10:20, 12:5, 13:50, 17:30, 21:10, 23:25
Hai Phượng   xem phim Hai Phượng   9:15, 11:0, 12:45, 14:30, 16:15, 18:0, 19:45, 21:30, 23:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   11:20, 16:0, 21:40
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   18:10, 13:30, 9:10
Nụ Hôn Đầu   xem phim Nụ Hôn Đầu   8:50, 11:40, 16:30, 20:40
Vu Quy Đại Náo   xem phim Vu Quy Đại Náo   9:20, 14:10, 19:0, 21:20
Sinh Nhật Chết Chóc 2   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc 2   9:0, 13:10, 17:20, 19:30
Giáp Thần Gundam: Ký Ức Chiến Binh   xem phim Giáp Thần Gundam: Ký Ức Chiến Binh   11:10, 15:20
Hai Phượng   xem phim Hai Phượng   8:30, 10:40, 11:40, 12:50, 13:50, 15:0, 16:0, 17:10, 18:10, 19:20, 20:20, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   12:30, 17:0, 19:10, 21:30, 14:45, 9:25
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   9:20, 11:50, 14:20, 16:50, 19:20, 21:50
Nụ Hôn Đầu   xem phim Nụ Hôn Đầu   10:50, 15:20, 19:40, 22:10
Vu Quy Đại Náo   xem phim Vu Quy Đại Náo   9:40, 12:0, 14:20, 16:40, 19:0, 21:20
Sinh Nhật Chết Chóc 2   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc 2   11:30, 13:35, 15:40, 17:50, 20:0, 22:5
Giáp Thần Gundam: Ký Ức Chiến Binh   xem phim Giáp Thần Gundam: Ký Ức Chiến Binh   8:50, 10:20, 13:20, 17:45
Hai Phượng   xem phim Hai Phượng   9:0, 10:0, 11:10, 12:10, 13:20, 14:20, 15:30, 16:30, 17:40, 18:40, 19:50, 20:50, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   10:40, 19:10, 13:55, 23:5, 21:20, 16:40
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   17:5
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   11:0, 14:50
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   12:50
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   9:45, 11:45, 12:30, 13:25, 14:20, 15:5, 16:0, 16:55, 17:40, 18:35, 19:30, 20:15, 21:10, 22:10
Tình Đầu Thơ Ngây   xem phim Tình Đầu Thơ Ngây   9:25, 23:30
Vu Quy Đại Náo   xem phim Vu Quy Đại Náo   14:20, 11:35, 9:25, 20:45, 22:50
Sinh Nhật Chết Chóc 2   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc 2   12:10, 9:50, 13:30, 15:40, 17:50, 18:50, 20:0, 21:0, 22:5
Hai Phượng   xem phim Hai Phượng   9:30, 11:25, 16:20, 18:40, 23:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   9:45, 10:45, 12:50, 14:55, 16:45, 19:0, 21:5, 23:10
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   10:30, 12:30, 16:30
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   10:15, 12:25, 14:35, 16:15, 18:50, 21:0, 23:10
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   10:20, 11:50, 12:50, 14:20, 15:20, 16:50, 17:50, 18:30, 19:20, 20:20, 21:0, 21:50, 22:50
Vu Quy Đại Náo   xem phim Vu Quy Đại Náo   14:0, 18:25
Sinh Nhật Chết Chóc 2   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc 2   22:40
Hai Phượng   xem phim Hai Phượng   10:0, 12:0, 14:30, 17:0, 20:40, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   11:20, 13:35, 15:50, 20:20, 22:30, 17:30, 19:5, 9:40
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   18:10, 15:10, 9:10
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   9:0, 18:20, 19:10, 19:35, 14:30
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   13:20, 17:15
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   10:10, 11:15, 12:0, 13:0, 13:55, 14:40, 15:40, 16:35, 20:45, 21:30, 23:25, 22:10, 19:15
Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   xem phim Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   12:30, 9:0
Tình Đầu Thơ Ngây   xem phim Tình Đầu Thơ Ngây   12:20, 18:0, 9:0
Vu Quy Đại Náo   xem phim Vu Quy Đại Náo   10:0, 11:0, 14:20, 16:40, 19:5, 21:25
Sinh Nhật Chết Chóc 2   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc 2   9:0, 11:10, 13:25, 15:40, 20:10, 16:50, 21:50, 23:50
Hai Phượng   xem phim Hai Phượng   22:45, 9:45, 10:20, 11:0, 12:0, 13:5, 14:10, 15:20, 16:20, 17:30, 18:30, 19:50, 20:35, 23:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   9:25, 10:45, 11:30, 12:50, 13:10, 14:55, 17:0, 17:10, 18:10, 19:15, 20:15, 21:20, 22:20, 23:20, 23:40
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   15:40, 17:35, 19:30, 23:20
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   9:30, 11:40, 13:50, 16:0, 20:10, 21:10
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   8:50, 11:15, 15:15
Đại Chiến Âm Dương   xem phim Đại Chiến Âm Dương   9:5
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   9:5, 9:50, 11:35, 12:20, 13:35, 14:5, 14:50, 16:35, 17:20, 19:5, 19:50, 21:35, 22:20, 13:25
Tình Đầu Thơ Ngây   xem phim Tình Đầu Thơ Ngây   9:15
Vu Quy Đại Náo   xem phim Vu Quy Đại Náo   11:10, 13:25, 21:25
Sinh Nhật Chết Chóc 2   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc 2   9:5, 16:5, 17:10, 19:15, 22:20, 23:25
Hai Phượng   xem phim Hai Phượng   8:55, 11:10, 13:10, 15:10, 18:10, 19:5, 21:20, 23:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   9:50, 14:0, 16:45, 21:0, 22:5, 8:50, 11:5, 12:5, 15:30, 17:35, 22:40
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   23:15, 13:20, 20:10
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   9:15, 11:0, 16:20, 18:40, 19:40
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   15:35
Đại Chiến Âm Dương   xem phim Đại Chiến Âm Dương   17:50
Phim Lego 2   xem phim Phim Lego 2   12:50
Nữ Thần Rắn 2   xem phim Nữ Thần Rắn 2   10:45, 15:10
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   9:30, 10:15, 12:15, 13:0, 15:0, 16:0, 17:45, 20:30, 23:10, 19:50
Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   xem phim Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   8:50
Tình Đầu Thơ Ngây   xem phim Tình Đầu Thơ Ngây   11:40, 8:40, 13:50, 18:45
Vu Quy Đại Náo   xem phim Vu Quy Đại Náo   17:15, 9:15, 11:35, 14:20, 20:50, 23:25
Sinh Nhật Chết Chóc 2   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc 2   19:0, 21:25, 9:0, 11:15, 13:35, 15:50, 18:5, 20:20, 23:35
Hai Phượng   xem phim Hai Phượng   10:20, 12:35, 13:25, 14:50, 15:45, 17:5, 19:15, 21:15, 23:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   23:5, 12:10, 18:20, 15:55, 20:30, 11:0, 23:50
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   14:10, 9:40
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   11:50
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   19:20
Phim Lego 2   xem phim Phim Lego 2   9:35, 19:10
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   9:0, 11:40, 14:20, 17:0, 19:40, 22:20, 22:50, 13:10, 15:45, 20:30
Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   xem phim Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   17:10, 12:45
Tình Đầu Thơ Ngây   xem phim Tình Đầu Thơ Ngây   9:0, 18:25
Vu Quy Đại Náo   xem phim Vu Quy Đại Náo   10:20, 14:10, 14:50, 16:45, 21:30
Sinh Nhật Chết Chóc 2   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc 2   9:10, 11:30, 14:30, 16:45, 19:0, 21:10, 22:30, 23:20
Hai Phượng   xem phim Hai Phượng   10:0, 12:0, 13:45, 16:15, 18:10, 20:20, 21:25, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   12:30, 16:55, 21:15, 23:20
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   16:30, 9:30
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   18:40, 9:50, 13:55
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   17:45
Phim Lego 2   xem phim Phim Lego 2   9:35
Nữ Thần Rắn 2   xem phim Nữ Thần Rắn 2   13:25
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   10:0, 12:35, 15:10, 19:45, 22:20, 20:55, 17:35, 16:0, 14:0
Tình Đầu Thơ Ngây   xem phim Tình Đầu Thơ Ngây   12:5
Vu Quy Đại Náo   xem phim Vu Quy Đại Náo   10:15, 19:0
Sinh Nhật Chết Chóc 2   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc 2   15:25, 11:20, 20:15, 22:30
Hai Phượng   xem phim Hai Phượng   11:50, 14:45, 18:30, 20:30, 22:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   9:50, 12:20, 15:0, 17:10, 19:15, 22:45
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   10:10, 14:25, 16:35, 18:45, 20:35
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   9:55, 12:25, 14:55, 17:25, 20:0, 21:20, 22:35
Vu Quy Đại Náo   xem phim Vu Quy Đại Náo   10:25, 12:45, 20:55
Sinh Nhật Chết Chóc 2   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc 2   12:0, 14:10, 16:15, 18:25, 23:10
Hai Phượng   xem phim Hai Phượng   10:10, 12:15, 14:20, 16:25, 18:30, 20:35, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   10:35, 12:45, 14:20, 18:0, 20:30, 23:30, 23:50
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   14:55, 23:35
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   14:5, 18:40, 20:55
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   17:0
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   10:0, 11:0, 11:30, 12:35, 13:25, 15:15, 16:5, 17:55, 18:40, 20:30, 21:15, 22:20, 23:5
Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   xem phim Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   9:35, 16:20
Tình Đầu Thơ Ngây   xem phim Tình Đầu Thơ Ngây   13:0, 19:30
Vu Quy Đại Náo   xem phim Vu Quy Đại Náo   17:10, 10:40, 21:10
Sinh Nhật Chết Chóc 2   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc 2   9:55, 11:10, 16:30, 19:0, 20:10, 23:10, 13:35, 15:0
Hai Phượng   xem phim Hai Phượng   12:5, 15:50, 18:20, 21:30, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   12:0, 16:10
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   18:15, 16:25, 21:20
Nụ Hôn Đầu   xem phim Nụ Hôn Đầu   17:10, 10:35, 20:40
Vu Quy Đại Náo   xem phim Vu Quy Đại Náo   8:20, 14:55, 19:35
Sinh Nhật Chết Chóc 2   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc 2   14:5, 9:55, 19:20
Giáp Thần Gundam: Ký Ức Chiến Binh   xem phim Giáp Thần Gundam: Ký Ức Chiến Binh   13:0, 21:50
Hai Phượng   xem phim Hai Phượng   8:40, 9:40, 10:50, 11:55, 13:0, 14:5, 15:10, 17:15, 19:10, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   16:45, 10:30, 9:30, 21:45, 20:45, 12:45, 18:45, 14:45
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   21:0, 15:45, 11:0, 13:30
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   10:15, 12:15, 18:15, 17:0, 14:15
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   12:30
Đại Chiến Âm Dương   xem phim Đại Chiến Âm Dương   17:45
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   15:30, 21:45, 13:0, 14:30, 18:0, 19:15, 20:30, 10:40
Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   xem phim Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   9:20
Tình Đầu Thơ Ngây   xem phim Tình Đầu Thơ Ngây   11:45
Vu Quy Đại Náo   xem phim Vu Quy Đại Náo   17:15, 11:30, 15:15, 19:45
Sinh Nhật Chết Chóc 2   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc 2   9:45, 13:45, 19:0, 22:15, 20:15, 16:15
Hai Phượng   xem phim Hai Phượng   22:0, 12:0, 10:0, 14:0, 16:0, 18:0, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   9:25, 11:25, 13:25, 15:25, 17:25, 19:25, 21:25, 23:25
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   11:0
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   9:0, 12:0, 14:20, 18:0
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   9:30, 11:5, 11:50, 13:30, 14:10, 15:50, 16:30, 18:10, 18:50, 20:40, 21:10, 23:0, 23:30, 12:50, 15:15, 17:40, 20:5, 22:30
Vu Quy Đại Náo   xem phim Vu Quy Đại Náo   9:50, 14:0, 16:20, 18:30
Sinh Nhật Chết Chóc 2   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc 2   9:5, 10:30, 12:25, 15:0, 17:0, 20:0, 20:30, 21:55, 22:30, 23:50
Hai Phượng   xem phim Hai Phượng   22:50, 9:15, 11:10, 13:5, 16:5, 19:0, 20:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   15:45, 19:45, 10:45, 22:45
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   8:45, 11:45, 13:45, 17:45, 18:45
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   16:45, 12:45, 9:15, 12:15, 23:15
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   10:5, 17:15, 23:30
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   9:0, 10:0, 11:30, 12:30, 14:0, 15:0, 16:30, 17:30, 19:0, 20:0, 22:30, 21:45
Vu Quy Đại Náo   xem phim Vu Quy Đại Náo   14:45, 20:45
Sinh Nhật Chết Chóc 2   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc 2   11:15, 13:15, 15:15, 19:15, 21:30
Hai Phượng   xem phim Hai Phượng   10:15, 14:15, 16:15, 18:15, 20:15, 21:15, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   9:55, 21:5, 15:40
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   17:30, 13:25
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   15:10, 18:25, 9:40
Đại Chiến Âm Dương   xem phim Đại Chiến Âm Dương   11:50, 13:45
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   11:55, 9:45, 15:55, 18:55, 20:25
Sinh Nhật Chết Chóc 2   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc 2   11:35, 14:5, 17:5, 19:10, 21:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   10:45, 12:30, 14:15, 16:0, 17:45, 19:30, 21:15
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   10:30, 12:30, 14:30, 18:30, 20:30
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   14:10
Phim Lego 2   xem phim Phim Lego 2   13:15, 17:0, 19:0
Nữ Thần Rắn 2   xem phim Nữ Thần Rắn 2   11:30, 15:15, 21:0
Tình Đầu Thơ Ngây   xem phim Tình Đầu Thơ Ngây   10:30, 15:55, 17:35
Vu Quy Đại Náo   xem phim Vu Quy Đại Náo   12:10, 16:30, 19:15, 21:15
Sinh Nhật Chết Chóc 2   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc 2   10:15, 12:15, 14:15, 16:15, 18:15, 20:15
Hai Phượng   xem phim Hai Phượng   11:15, 13:10, 15:5, 17:0, 18:55, 20:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   16:0
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   8:40, 11:0, 13:20, 15:40, 18:0, 20:0
Sinh Nhật Chết Chóc 2   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc 2   8:30, 10:20, 12:10, 14:0, 18:10, 20:20


 • Thieu ta CSGT dung xe dac chung cho em be di benh vien trong ngay cam duong
  Thiếu tá CSGT dùng xe đặc chủng chở em bé đi bệnh viện trong ngày cấm đường

  Thiếu tá CSGT dùng xe đặc chủng chở em bé đi bệnh viện trong ngày cấm đường; "Bà hỏa" ghé thăm trong đêm, 9 căn nhà bốc cháy ngùn ngụt; Làm rõ vụ nam thanh niên đi bộ lao vào xe ben tử tự lúc nửa đêm; Đường sắt Cát Linh - Hà Đông dự kiến giá vé 30.000 đồng/ngày

 • Co gai 9X roi tu tang cao chung cu xuong dat tu vong
  Cô gái 9X rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong

  'Ngựa thồ' C-17 chở trực thăng của Tổng thống Mỹ hạ cánh tại sân bay Nội Bài; Phát hiện lái xe dương tính với ma túy do uống rượu anh túc; Cô gái 9X rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong; Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu từ trần

 • 2 nu sinh lop 9 bong dung mat tich bi an
  2 nữ sinh lớp 9 bỗng dưng "mất tích" bí ẩn

  2 nữ sinh lớp 9 bỗng dưng "mất tích" bí ẩn; Nữ nhân viên quán karaoke tử vong trong nhà tắm; Kỷ luật hai nhân viên ném hành lý của khách ở sân bay Đà Nẵng; Việt kiều Canada bị tạt a xít, cắt gân chân đã có thể ăn uống trở lại

 • Thi the nam gioi dat vao bo bien Thanh Hoa
  Thi thể nam giới dạt vào bờ biển Thanh Hóa

  Nổ thùng phuy ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám; Kỷ luật cô giáo tát học sinh chảy máu tai; Chiến sĩ cảnh sát cơ động nhặt được của rơi trả lại người bị mất; Phát hiện thi thể nam giới dạt vào bờ biển

 • Thieu nu 14 tuoi mat tich bi an khi ve que Nghe An an Tet
  Thiếu nữ 14 tuổi mất tích bí ẩn khi về quê Nghệ An ăn Tết

  Thiếu nữ 14 tuổi mất tích bí ẩn khi về quê Nghệ An ăn Tết; Tài xế "phê" ma túy, "nhồi nhét" 60 hành khách vào 42 chỗ; Mìn phát nổ khi cả nhà đang ngủ, 3 người bị thương; Thanh Hóa: Bàng hoàng phát hiện trưởng công an xã treo cổ phía sau nhà;... là những tin tức thời sự nổi bật 24h qua.