Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   11:0, 13:0, 17:0, 18:45, 20:30
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   9:45, 14:15, 18:20
Harvie và Bảo tàng ma thuật   xem phim Harvie và Bảo tàng ma thuật   9:15, 13:10, 17:5
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   10:55, 14:30, 16:30, 20:15
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   10:50, 14:45, 18:40
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:0, 10:0, 12:0, 14:0, 15:0, 16:0, 18:0, 20:0, 21:0
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   12:20, 16:45, 20:45
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   9:10, 12:50, 18:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   14:50, 16:30, 18:10, 19:50
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   14:0, 17:55
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   10:15, 15:15, 18:50
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   10:10, 12:30, 14:50, 17:10, 19:30, 21:50
Vụ Cướp Trong Tâm Bão   xem phim Vụ Cướp Trong Tâm Bão   13:30, 15:15, 17:0, 18:45, 20:30, 22:55
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   12:10, 16:5, 20:0
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   9:25, 11:0, 13:20, 15:40, 18:0, 20:20, 21:50, 22:40
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:10, 9:40, 10:20, 11:0, 11:35, 12:20, 12:55, 13:10, 13:30, 14:15, 14:50, 15:25, 15:40, 16:10, 16:45, 17:20, 17:30, 18:5, 18:40, 19:15, 19:20, 20:0, 20:35, 21:10, 21:30, 21:55, 22:15, 22:25, 23:0, 23:20
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   13:35, 17:10, 20:45
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   10:40, 12:30, 16:0, 19:30, 23:0
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   13:25, 16:30, 19:35
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   11:45, 14:20, 17:50, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   13:25, 14:40, 18:25
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   10:5, 12:30, 15:35, 20:40
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   10:15, 16:40
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   10:40, 13:10, 15:20, 18:0, 19:0, 20:25, 21:30, 23:0
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:50, 10:25, 11:25, 12:10, 13:45, 14:30, 14:55, 15:50, 16:50, 18:20, 19:10, 20:10, 20:40, 21:25, 21:40, 22:30, 23:5, 23:30
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   12:45
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   11:0, 16:10, 19:15, 23:45
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   17:15
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   13:0, 18:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   10:20, 18:30
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   9:0, 11:5, 22:30
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   8:15, 16:25
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   8:20, 10:50, 13:50, 15:30, 19:55, 20:25, 22:25
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   8:0, 8:50, 10:10, 10:40, 11:45, 12:20, 12:50, 13:20, 14:0, 14:30, 15:0, 16:10, 16:40, 17:10, 18:0, 18:20, 18:50, 19:20, 20:10, 20:30, 21:0, 21:30, 22:40, 23:0, 23:15, 23:40
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   8:40, 17:50
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   14:10
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   12:15, 16:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   9:20, 12:35, 18:5, 23:0
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   11:15, 12:30, 16:55
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   10:15, 14:5, 16:50
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   9:55, 14:10, 20:10
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   18:10
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   9:10, 9:35, 10:30, 11:20, 12:10, 13:15, 14:0, 14:45, 15:35, 16:40, 17:25, 19:15, 20:5, 21:55, 22:50
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:0, 9:40, 10:30, 11:15, 11:55, 12:50, 13:30, 14:35, 15:10, 15:45, 17:0, 17:30, 19:20, 19:45, 20:15, 21:40, 22:5, 22:35
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   13:40, 18:15
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   11:50, 16:0, 21:5
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   14:55, 19:20
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   9:25, 19:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   8:15, 12:40, 14:15
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   8:15, 9:50
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   8:0, 11:0
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   8:30, 10:10, 10:50, 12:10, 12:40, 13:55, 15:0, 15:30, 16:25, 17:0, 17:50, 19:15, 20:30, 21:5, 21:55, 22:30, 23:35
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   8:5, 8:40, 10:30, 12:0, 12:45, 13:20, 14:35, 14:55, 15:10, 15:40, 16:45, 17:20, 18:0, 18:55, 19:30, 19:35, 20:15, 20:20, 21:40, 21:45, 22:30, 23:50, 23:55
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   8:5, 10:10
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   8:30, 17:35
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   10:15, 16:10
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   8:5, 12:5, 13:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   12:15, 22:35
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   10:0, 14:10
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   16:45, 19:40
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   9:35, 18:0
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   9:25, 10:25, 11:20, 13:15, 14:25, 14:40, 16:5, 17:20, 18:15, 18:50, 19:25, 20:0, 21:0, 21:30, 22:10
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:5, 9:50, 10:10, 10:40, 11:5, 11:30, 12:10, 12:35, 13:5, 13:25, 13:55, 14:30, 15:0, 15:30, 15:45, 16:20, 16:55, 17:25, 17:55, 18:40, 19:20, 19:50, 20:20, 21:5, 21:40, 22:20, 22:50
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   9:20, 22:45
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   12:30, 17:15, 22:5
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   11:55, 13:55, 16:0
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   9:0, 20:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   11:0, 14:50, 23:35
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   8:30, 11:10, 14:0, 20:40
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   12:40, 19:0
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   8:20, 10:15, 12:35, 15:20, 16:30, 18:5, 20:45, 23:25
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   8:0, 8:25, 9:45, 10:20, 11:20, 12:0, 13:0, 13:40, 14:15, 15:25, 16:0, 17:0, 17:45, 18:15, 19:10, 20:0, 20:30, 21:30, 22:20, 22:50, 23:20
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   10:45, 18:45
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   9:0, 16:55, 21:10
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   8:15, 13:5, 15:5, 16:50, 19:20
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   8:0, 21:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   10:55, 16:45
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:30, 17:0
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   14:15, 21:20
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   9:0
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   10:5, 11:45, 13:50, 16:20, 19:0, 21:40
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:15, 11:20, 12:40, 13:30, 14:55, 15:45, 17:15, 18:0, 18:45, 19:30, 20:15, 21:0, 21:45, 22:30
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   12:55, 19:15
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   9:50, 14:50
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   11:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   10:5, 18:35
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   12:10
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   12:0
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   11:10, 14:55, 16:0, 18:10, 20:35, 23:15
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   10:0, 11:0, 12:25, 13:20, 13:55, 15:40, 16:50, 18:0, 19:30, 20:15, 20:45, 21:15, 22:30, 23:0, 23:30
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   17:25
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   10:30, 14:50, 16:15, 19:15
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   14:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   10:15, 16:45, 19:45
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   11:40, 15:45, 21:30
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   11:0, 14:50, 21:45
Harvie và Bảo tàng ma thuật   xem phim Harvie và Bảo tàng ma thuật   13:15
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   13:45, 18:30
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   9:40, 12:15, 14:40, 16:30, 19:20, 21:10
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:20, 10:45, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0, 19:0, 20:0, 20:20, 21:0, 21:20, 22:0
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   11:20, 13:30, 18:10
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   10:30, 12:30, 14:30, 17:20, 19:10
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   10:0, 15:10, 19:30
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   17:40, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   9:35, 16:45
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   11:50, 16:55
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   8:55, 17:10
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   9:20, 11:15, 13:40, 14:30, 16:5, 17:35, 18:30, 19:35, 20:55, 22:0, 23:20
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:0, 10:0, 11:5, 11:25, 12:5, 13:10, 13:30, 14:10, 14:40, 15:15, 16:15, 17:20, 18:20, 18:35, 19:25, 20:0, 20:25, 20:45, 21:30, 22:10, 22:30, 22:50, 23:35
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   9:25, 11:25, 13:25, 15:35, 19:15, 21:15, 23:15
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   15:20
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   11:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   8:30, 16:15, 22:20
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   11:30, 14:0
Harvie và Bảo tàng ma thuật   xem phim Harvie và Bảo tàng ma thuật   9:45, 16:45, 23:0
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   12:15, 14:15, 18:30
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   9:30, 10:30, 12:0, 13:0, 14:30, 15:30, 17:0, 19:0, 20:0, 21:25
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:0, 10:15, 11:15, 12:30, 13:30, 14:45, 15:45, 17:0, 18:0, 19:0, 19:30, 20:15, 21:0, 21:45, 22:30
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   8:40, 10:30, 18:10, 20:30, 22:30
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   8:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt   xem phim Lật Mặt   9:10 Hài
Lật Mặt 2: Phim Trường   xem phim Lật Mặt 2: Phim Trường   17:50
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   13:5, 21:30
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   12:5
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   8:40, 9:10, 11:15, 13:50, 15:40, 16:25, 19:0, 21:35
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:0, 9:50, 11:15, 13:30, 14:5, 15:45, 16:20, 17:10, 18:0, 18:35, 20:15, 20:50
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   11:10, 19:40
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   11:20, 15:15, 19:25
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   13:15, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt   xem phim Lật Mặt   11:5 Hài
Lật Mặt 2: Phim Trường   xem phim Lật Mặt 2: Phim Trường   15:10
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   9:0, 19:10
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   9:30, 14:45
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   13:10, 17:10
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   8:50, 11:25, 12:10, 14:0, 16:35, 17:25, 19:10, 20:0, 21:15, 21:45
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:10, 10:0, 11:25, 12:15, 13:40, 14:30, 15:55, 16:45, 18:10, 19:0, 20:25, 21:15
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   11:30, 15:25, 19:20
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   9:25, 13:20, 17:15, 21:10
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   10:45, 14:35, 18:25
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   8:50, 12:40, 16:30, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt   xem phim Lật Mặt   14:5 Hài
Lật Mặt 2: Phim Trường   xem phim Lật Mặt 2: Phim Trường   18:45
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   9:10
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   11:20, 16:0, 20:35
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   12:25, 21:55
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   8:50, 11:20, 13:50, 16:20, 18:50, 21:20
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:0, 11:10, 13:20, 15:30, 17:40, 19:50, 22:0
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   8:40, 14:25, 18:10
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   10:30, 16:15, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   11:10, 15:5, 18:55
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   10:20, 12:55, 15:30, 18:10, 20:0
Chuyện Ma lúc 3 giờ sáng   xem phim Chuyện Ma lúc 3 giờ sáng   13:15, 17:10, 21:0
Harvie và Bảo tàng ma thuật   xem phim Harvie và Bảo tàng ma thuật   10:30, 12:10, 13:50, 15:30, 20:30
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   12:40, 16:10, 18:0, 18:40
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   10:45, 11:30, 12:50, 13:40, 15:0, 15:50, 17:5, 18:0, 19:10, 20:15, 20:45, 21:15
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   11:0, 14:30, 17:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   9:45, 12:15, 15:5, 15:40, 20:5
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   9:50, 12:0, 13:50, 18:30, 20:20
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:55, 11:55, 13:55, 16:15, 18:5, 18:30, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Harvie và Bảo tàng ma thuật   xem phim Harvie và Bảo tàng ma thuật   8:30, 10:20, 14:20, 18:10, 20:20
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   8:20, 10:10, 12:20, 16:20, 18:20
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   10:0, 12:0, 14:0, 16:0, 18:0, 20:0
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   8:30, 12:10, 14:10, 16:10, 20:10


 • Thoi su 24h194 Dai ta cong an danh anh ruot den chet
  Thời sự 24h(19/4): Đại tá công an đánh anh ruột đến chết

  Quan chức ngành công an vướng lao lý:"Ai sai phải xử lý"; Xe biển xanh đi đám cưới: Lời buồn người mời cỗ; Bị ung thư vì càphê... pin, hãy dùng thuốc trị ung thư... bột than tre?; Chăn trâu, bò phải đóng phí đồng cỏ: Giải thích nhiều chiều; Công an vào cuộc làm rõ thông tin khai thác trộm "kho báu" 1 tấn vàng

 • Thoi su 24h184 Ong lao U70 to tuong chi hang xom 38 tuoi
  Thời sự 24h(18/4): Ông lão U70 “tơ tưởng” chị hàng xóm 38 tuổi

  Cựu Chủ tịch Đà Nẵng: Từ "tin đồn thất thiệt" đến lệnh bắt tạm giam; Thuốc ung thư từ bột tre: Chặn ngay những bàn tay ma reo rắc cái chết; Kinh hãi thứ nước màu đỏ, uống vào là đi theo tà đạo "Hội Thánh Đức Chúa Trời"; Cán bộ xã lưu ảnh "nóng" với nhiều người tại cơ quan;

 • Thoi su 24h174 Va quet giao thong danh nguoi thanh tan phe
  Thời sự 24h(17/4): Va quẹt giao thông, đánh người thành tàn phế

  Chủ đầu tư BOT Cai Lậy: "Rất tin tưởng Bộ GTVT"; Thầy giáo dâm ô hàng loạt học sinh: Phụ huynh gục ngã vì quá sốc; Tà đạo kinh hoàng như thôi miên từ Hải Phòng đang vươn vòi Bạch Tuộc khắp nơi; Nhuộm đen cà phê bằng... pin; Sau vụ thuốc ung thư từ than tre: Vinaca tháo biển hiệu, tẩu tán tài sản lúc nửa đêm

 • Thoi su 24h164 Be trai 8 tuoi bi ke la mat dam chet
  Thời sự 24h(16/4): Bé trai 8 tuổi bị kẻ lạ mặt đâm chết

  Cục CSGT: Chưa có căn cứ việc cảnh sát bảo kê xe chở cây khủng; Hà Nội chây ỳ xử lý vụ "xẻ thịt" 20.000 m2 đất cống hóa; Vụ đứt cáp trò chơi: Trò chơi chưa khắc phục sự cố đã hoạt động?; Hà Nội: Nghi dâm ô với 9 học sinh tiểu học, thầy giáo bị tạm giữ; Trưởng công an xã bất ngờ xin nghỉ việc, ra khỏi biên chế

 • Thoi su 24h Giet chong vi nghi ngo chong tu tinh voi chi dau
  Thời sự 24h: Giết chồng vì nghi ngờ chồng tư tình với chị dâu

  Chủ tịch xã giữ chức cao hơn sau khi lộ clip nghi vào nhà nghỉ với nữ cán bộ; Hai dự án ngàn tỷ chồng lấn nhau: Chuyện không lạ; 25 cán bộ xã bỏ nhiệm sở đi tham quan mô hình trồng rau; Làm rõ thông tin "cả họ nhà Bí thư huyện làm cán bộ"; Hà Nội: Mất lòng tin, hoang mang khi nghe tin cải tạo chợ Đồng Xuân

 • Ha doc con chong chat lia dau hang xom
  Hạ độc con chồng, chặt lìa đầu hàng xóm

  Ông Phan Văn Vĩnh và lời thú nhận muộn màng; Mẹ kế đầu độc con chồng bằng thuốc diệt cỏ; Chặt lìa đầu hàng xóm, chém trọng thương Trung tá công an; Lật tẩy chiêu lừa đảo của tỉ phú USD "dỏm" từ Mỹ sang Việt Nam ... là những tin tức pháp luật nổi bật tuần qua.

 • Lua dao bang tien ao 15 nghin ty mua nha tren 700 trieu se bi danh thue
  Lừa đảo bằng tiền ảo 15 nghìn tỷ, mua nhà trên 700 triệu sẽ bị đánh thuế

  Lừa đảo bằng tiền ảo 15 nghìn tỷ đồng, sở hữu 1 nhà trên 700 triệu đồng sẽ bị đánh thuế tài sản, giá xăng bật tăng mạnh, loạt bê bối cán bộ hải quan bị phanh phui, ông Trump muốn quay lại TPP,...Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng...là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.

 • NgaAnh dau khau vu diep vien MyTrung na don thuong mai
  Nga-Anh đấu khẩu vụ điệp viên, Mỹ-Trung "nã đòn" thương mại

  Cả LHQ cũng đã phải đau đầu với cuộc khủng hoảng điệp viên Nga-Anh, mà sâu xa vẫn là việc London không đưa ra được bằng chứng về nguồn gốc chất độc sát hại điệp viên Skripal nhưng lại một mực khẳng định Nga là "hung thủ" và từ chối để Moscow điều tra chung. Trung-Mỹ nay lại khá im tiếng trong vấn đề nóng này, phải chăng là vì còn bận đấu nhau

 • Khoi to tuong Phan Van Vinh
  Khởi tố tướng Phan Văn Vĩnh

  Khởi tố tướng Phan Văn Vĩnh; Côn đồ đất Cảng vác súng xông vào ngõ bắn người phụ nữ; Quy trình thu hồi hơn 600 tỷ từ ông Đinh La Thăng; Cháu bé nghi bị cha hờ đánh chết ... là những tin tức pháp luật nổi bật tuần qua.

 • Mai xem cu hoi dong Nga giat minh vi ong Kim Jongun o TQ
  Mải xem cú "hội đồng" Nga, giật mình vì ông Kim Jong-un ở TQ

  Tuần nay chứng kiến cơn bão trục xuất nhà ngoại giao qua lại để trả đũa nhau giữa Nga và đồng minh Mỹ-Phương Tây, mà sâu xa vẫn là vụ cựu điệp viên Nga bị đầu độc đầy bí ẩn ở Anh. Và trong một diễn biến không ngờ khác thì nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã bí mật công du Trung Quốc bằng... tàu hỏa, khiến truyền thông Hàn-Mỹ-Nhật một phen nháo nhào đi tìm thực hư.