Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   xem phim Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   22:10
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   12:0, 11:0, 9:30, 8:30, 13:0, 15:30, 16:30, 19:0, 20:0
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   17:0, 21:40, 19:20, 14:40, 10:0, 12:20
Hellboy   xem phim Hellboy   11:40
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   17:10, 8:50, 13:0, 21:20
UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   xem phim UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   16:50
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   14:30, 8:40, 20:40
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   18:30, 16:20, 9:40, 11:50, 14:0
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   10:50, 15:0, 19:10
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   17:0, 9:0, 14:10, 19:0, 19:40, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   xem phim Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   10:45
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   10:30, 12:40, 13:45, 17:10, 20:30, 19:40, 16:25
Những Chú Chó Hoàng Gia   xem phim Những Chú Chó Hoàng Gia   13:20
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   11:30, 18:25
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   11:0, 13:0, 15:0, 17:0, 19:0, 21:0
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   15:0, 16:45
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   10:15, 12:30, 14:45, 17:0, 19:15, 20:15, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   xem phim Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   8:50, 12:5, 16:40
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   14:40, 11:50, 15:25, 21:30, 9:15, 11:5, 13:0, 19:0
Những Chú Chó Hoàng Gia   xem phim Những Chú Chó Hoàng Gia   13:30, 19:15
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   9:40, 11:20, 13:40, 20:20
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   9:0, 16:5, 18:20
UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   xem phim UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   9:20, 18:15
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   9:10, 11:40, 16:0
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   9:30, 11:15, 19:0, 9:0, 18:0
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   15:25, 17:30, 19:40, 21:45, 9:20, 11:30, 13:50, 16:5, 23:20, 20:25, 22:30
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   9:20, 12:0, 14:40, 17:20, 20:0, 22:45, 18:10, 20:45, 11:0, 13:40, 16:15, 19:0, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   xem phim Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   16:5, 13:50, 17:20, 21:0, 9:10
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   8:40, 9:50, 12:15, 13:30, 14:45, 16:0, 17:10, 18:30, 19:25, 20:50, 22:5
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   9:40, 14:5
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   12:35, 16:30
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   11:25, 18:20, 23:15
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   9:20, 10:15, 11:45, 12:50, 14:25, 18:45, 19:35, 22:5
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   9:0, 11:10, 15:10, 17:15, 19:35, 23:25
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   18:20, 14:40, 9:5, 10:10, 11:40, 12:0, 13:20, 15:50, 16:50, 20:45, 21:50, 23:0, 19:40, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   xem phim Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   12:10
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   11:20, 14:55, 18:30, 22:5
Những Chú Chó Hoàng Gia   xem phim Những Chú Chó Hoàng Gia   14:35
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   16:45
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   12:35
UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   xem phim UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   9:25
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   23:55, 9:50
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   9:15, 11:25, 13:35, 15:45, 18:0, 19:0, 21:15, 23:30
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   9:15, 14:15, 16:20, 18:25, 20:30, 22:35
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   10:0, 11:15, 13:45, 16:20, 18:50, 20:15, 21:25, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   xem phim Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   9:35
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   9:30, 12:0, 15:30, 17:0, 19:0
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   10:0, 20:15
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   22:35
Chuyến Viếng Thăm Tử Thần   xem phim Chuyến Viếng Thăm Tử Thần   23:35
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   14:35
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   9:45, 12:20, 15:10, 17:30, 20:30, 21:50
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   11:45, 12:55, 13:45, 19:45, 22:30
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   9:55, 12:30, 15:5, 15:50, 17:40, 18:25, 21:0, 22:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   xem phim Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   13:15
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   20:45, 19:45, 17:15, 16:15, 14:0, 13:0, 10:30, 9:30
Những Chú Chó Hoàng Gia   xem phim Những Chú Chó Hoàng Gia   9:15, 19:15
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   17:0
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   12:45, 17:30, 22:0
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   10:0, 12:15, 14:30, 16:45, 19:0, 21:15
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   9:30, 11:45, 13:45, 16:0, 18:0, 20:0, 22:0
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   11:15, 15:15, 21:0
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   10:15, 13:20, 14:45, 15:45, 18:10, 19:30, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   9:0, 10:0, 11:30, 13:15, 14:45, 16:30, 19:45, 20:15
Những Chú Chó Hoàng Gia   xem phim Những Chú Chó Hoàng Gia   8:45, 17:15
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   9:45, 12:0, 15:30, 18:0, 20:0
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   12:15, 14:15, 16:15, 18:15, 20:30
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   10:15, 13:45, 18:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   9:0, 10:10, 12:5, 13:15, 15:10, 16:20, 18:15, 19:25, 21:20, 22:10
Những Chú Chó Hoàng Gia   xem phim Những Chú Chó Hoàng Gia   16:50, 20:0, 18:25, 14:20
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   11:20, 14:0, 18:5, 22:40
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   11:0, 17:40, 21:0, 23:20
Chuyến Viếng Thăm Tử Thần   xem phim Chuyến Viếng Thăm Tử Thần   13:25, 19:20
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   10:0, 12:0, 16:5, 20:10
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   15:0, 9:30, 21:35
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   9:20, 12:40, 16:0, 23:0
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   10:0, 12:10, 16:30, 18:40, 20:50, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   11:50, 9:0, 12:30, 16:0, 19:30, 18:0
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   14:20, 16:40, 19:0, 21:20, 9:30
Hellboy   xem phim Hellboy   16:30
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   22:10
UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   xem phim UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   15:50
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   11:20, 14:10, 21:40
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   13:40, 17:50, 9:50
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   9:10, 12:0, 20:0
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   9:0, 11:40, 15:20, 19:0, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   22:10, 20:20, 14:35, 10:35
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   9:35
UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   xem phim UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   18:35
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   9:50, 12:25, 13:5, 15:20, 16:15, 17:40, 19:55, 10:45
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   13:35, 15:0, 17:10, 18:25, 20:30, 10:0, 12:0, 22:35
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   9:40, 10:55, 12:15, 14:50, 15:40, 17:25, 18:30, 19:15, 20:50, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   10:35, 11:25, 12:25, 14:55, 16:30, 18:5, 20:0, 20:55, 21:35, 22:5
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   9:50, 14:15, 23:30
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   20:5
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   10:15
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   10:15, 12:5, 14:30, 15:55, 16:40, 18:0
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   12:30, 14:5, 16:5, 18:5, 18:50, 20:50, 22:50
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   10:30, 13:0, 15:30, 18:25, 20:10, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   9:15, 11:15, 13:0, 14:40, 16:45, 18:5, 20:15, 21:35
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   9:5, 11:55, 14:15, 15:40, 16:20, 18:40, 19:40, 22:0
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   9:0, 11:0, 13:35
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   9:45, 11:20, 12:0, 16:30
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   9:5, 9:45, 11:0, 13:10, 14:10, 15:20, 16:30, 17:30, 18:45, 20:55, 21:45
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   9:0, 12:45, 14:45, 18:0, 20:0, 21:5, 23:5
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   9:15, 11:45, 14:15, 16:45, 18:35, 19:15, 20:55, 23:25, 21:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   12:25, 10:40, 9:20, 16:0, 19:40, 22:40
Những Chú Chó Hoàng Gia   xem phim Những Chú Chó Hoàng Gia   8:40
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   11:0, 13:50, 21:20
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   13:15, 17:50
UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   xem phim UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   16:50
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   9:5, 15:25, 18:55
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   11:30, 13:0, 16:15, 18:30
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   8:35, 10:40, 12:45, 20:50, 14:50, 17:0
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   8:30, 9:45, 14:15, 15:20, 18:0, 19:10, 20:0, 20:40, 23:15, 23:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   9:40, 13:10, 16:40, 20:10
Những Chú Chó Hoàng Gia   xem phim Những Chú Chó Hoàng Gia   19:15
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   14:35, 23:5
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   12:15
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   16:30, 9:45, 12:0, 14:15, 18:45, 21:0, 23:15
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   10:5, 12:15, 14:20, 21:0, 23:40
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   9:45, 12:20, 14:55, 16:40, 17:30, 18:30, 20:5, 21:10, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   15:0, 13:0, 16:30, 20:0
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   10:30, 21:10, 18:30
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   22:0
UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   xem phim UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   8:30
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   21:0, 12:0, 9:30
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   19:45, 17:40, 16:30, 15:30, 14:30, 13:30, 11:30, 9:30
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   12:40
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   10:0, 18:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   15:30, 12:15, 9:0, 18:45
Những Chú Chó Hoàng Gia   xem phim Những Chú Chó Hoàng Gia   18:0, 17:0
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   17:0, 8:45
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   12:40, 14:45, 10:35, 9:10
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   15:0, 18:55, 14:20, 12:20, 20:55, 13:0, 11:0, 9:0, 23:0
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   23:40, 21:50, 20:0, 18:10, 16:20, 9:20, 11:15
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   9:50, 11:10, 13:5, 13:40, 15:30, 16:10, 18:40, 19:45, 21:10, 22:0, 23:35, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   19:30, 14:15, 9:15, 21:15
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   22:45, 17:30, 10:0
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   12:45, 11:0, 9:30, 7:45
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   22:0, 20:0, 17:0, 15:45, 13:45, 11:45, 8:45
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   15:0, 12:0, 8:0, 17:45, 19:15
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   9:0, 9:45, 11:30, 12:15, 13:0, 14:0, 14:45, 15:30, 16:30, 17:15, 18:0, 19:0, 19:45, 20:30, 21:30, 22:15, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   12:30, 10:20, 14:10, 20:0
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   16:0, 18:30, 22:0
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   10:30, 12:10, 14:30, 16:30, 20:30
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   8:30, 18:0, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   12:10, 18:20
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   11:45, 15:45, 9:45, 20:5
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   10:0, 12:0, 13:55, 18:25, 20:20
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   13:55, 15:40, 18:40, 20:25
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   9:50, 13:45, 16:5