Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vua Sư Tử   xem phim Vua Sư Tử   9:45, 13:20, 16:55, 20:30
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   9:30, 10:15, 10:45, 11:45, 12:30, 13:0, 14:0, 14:45, 15:15, 16:15, 17:0, 17:30, 18:30, 19:15, 19:45, 20:45, 21:30, 21:50, 22:30, 23:0
Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật   xem phim Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật   9:10, 11:45, 15:20, 18:55
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   10:10, 17:35
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   14:30, 18:10
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   12:5, 15:45, 21:20
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:0, 12:40, 13:55, 19:30, 22:0, 23:10
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   10:50, 16:20, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vua Sư Tử   xem phim Vua Sư Tử   16:30
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   9:0, 10:0, 11:15, 11:45, 12:45, 14:30, 15:30, 17:15, 18:15, 19:0, 20:0, 21:0
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   9:0, 12:0, 14:15, 16:45, 19:0, 21:45
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   11:15, 13:30, 14:30, 15:45, 18:0, 20:15, 21:15
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   9:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vua Sư Tử   xem phim Vua Sư Tử   10:0
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   15:45
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   9:0, 9:30, 10:0, 11:45, 12:15, 13:0, 14:30, 15:0, 15:45, 16:30, 17:15, 17:45, 18:30, 19:15, 20:0, 20:30, 21:15
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   14:45
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   12:30, 19:15, 21:30
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   19:15, 21:30
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:45, 11:30, 12:15, 13:45, 14:30, 16:45, 19:0, 21:15, 22:0
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   11:15, 13:30, 17:0
Những Cánh Én Đầu Tiên   xem phim Những Cánh Én Đầu Tiên   10:15, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vua Sư Tử   xem phim Vua Sư Tử   10:20, 13:10, 17:45, 20:5
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   9:50, 14:5, 16:20, 18:35, 23:0
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   9:45, 11:15, 12:30, 14:0, 15:15, 16:45, 19:30, 20:10, 21:30, 22:10
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   9:5, 11:25, 13:35, 18:0, 20:50, 22:30
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   12:5
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:15, 11:0, 12:50, 15:35, 17:55, 19:20, 20:10, 22:20, 22:50
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   8:50, 15:0, 15:45, 17:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vua Sư Tử   xem phim Vua Sư Tử   10:0, 13:0, 15:0, 18:20, 19:50
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   9:20, 12:40, 14:15, 16:40, 19:0
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   9:40, 10:30, 11:45, 13:20, 14:35, 15:30, 16:10, 17:25, 19:0, 20:10, 21:0, 21:50, 23:0
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   9:20, 12:30
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   9:20, 10:10, 11:40, 14:0, 14:50, 16:15, 17:10, 18:30, 19:30, 20:45, 21:20, 22:40, 23:30
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   9:0, 10:50, 11:35, 12:35, 13:45, 14:50, 16:0, 17:35, 19:20, 20:30, 21:30, 22:20, 23:10
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:10, 11:20, 13:30, 15:40, 17:0, 17:50, 20:0, 22:30, 23:40
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   9:45, 12:0, 18:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vua Sư Tử   xem phim Vua Sư Tử   11:15, 14:50, 19:20
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   9:50, 12:15, 13:45, 16:10, 17:25, 20:50, 23:0
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   10:30, 11:5, 11:45, 13:20, 13:55, 16:15, 16:45, 17:10, 18:15, 19:40, 20:0, 20:20, 22:5, 22:40
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   9:10
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   9:0, 11:15, 13:5, 14:45, 15:50, 18:5, 19:15, 21:5, 22:5, 23:15
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   8:45, 16:5, 23:10
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   8:50, 9:30, 10:15, 11:30, 12:30, 13:30, 14:40, 15:25, 17:0, 18:35, 20:25, 21:35, 22:35, 23:20
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   9:0, 10:50, 13:50, 17:50, 19:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vua Sư Tử   xem phim Vua Sư Tử   13:0
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   12:5, 12:30, 14:55, 19:10, 20:20, 22:50
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   9:35, 14:30, 16:20, 17:20, 20:10, 21:40
Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật   xem phim Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật   8:35
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   9:20
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   8:30, 10:40, 12:15, 13:0, 15:15, 17:15, 20:0, 21:35, 22:20
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   18:0
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   10:0, 11:40, 14:0, 15:40, 17:35, 21:35, 23:0, 23:50
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   9:50, 10:45, 14:30, 16:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vua Sư Tử   xem phim Vua Sư Tử   11:0
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   10:0, 11:40, 12:45, 13:30, 14:25, 15:30, 16:15, 17:10, 18:15, 19:0, 19:55, 21:0, 21:45, 22:35
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   10:5
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   9:30, 11:50, 16:10, 18:20, 22:40
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   12:15, 14:25, 16:35, 20:55, 23:5
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   9:40, 14:0, 18:45, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vua Sư Tử   xem phim Vua Sư Tử   12:20, 14:50, 17:50, 19:35
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   14:35, 18:10, 23:10
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   11:15, 12:40, 14:0, 15:25, 16:45, 20:30, 22:5, 22:30
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   17:20
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   10:10, 13:30, 18:50
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   12:30, 21:40, 23:45
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   10:20, 11:20, 15:40, 16:40, 19:30, 21:0, 23:20
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   10:30, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vua Sư Tử   xem phim Vua Sư Tử   17:15
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   9:30, 10:30, 11:15, 12:0, 13:0, 13:45, 14:30, 15:30, 16:15, 17:0, 18:0, 19:30, 20:30, 21:15, 22:0
Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật   xem phim Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật   12:15
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   15:0
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   10:0, 13:30, 19:0, 21:0
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   11:30, 16:0, 20:15
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:15, 11:0, 13:15, 14:15, 15:15, 17:30, 18:30, 19:45, 20:45, 21:45
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   9:45, 11:45, 16:30, 18:15
Những Cánh Én Đầu Tiên   xem phim Những Cánh Én Đầu Tiên   14:0, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   18:0, 19:40
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   10:30, 13:0, 14:20, 15:50, 17:10, 18:40, 20:0, 20:30, 21:30, 22:50, 23:15
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   10:5
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   12:50, 15:10, 18:30, 20:55, 23:5
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   10:40, 13:25, 22:20
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   10:20, 12:15, 14:30, 15:30, 16:45, 17:30, 19:5, 21:15, 23:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   9:45, 12:0, 14:15, 16:30, 18:50, 20:20, 21:5, 23:20
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   9:0, 10:15, 10:50, 11:40, 12:55, 13:30, 14:20, 15:35, 16:10, 17:0, 17:40, 18:15, 18:50, 19:40, 20:55, 21:30, 22:20
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   9:5, 11:15, 13:25, 15:35, 17:45, 19:55, 22:10
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   8:50, 18:5, 23:35
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:0, 9:40, 10:30, 11:10, 11:45, 12:40, 13:20, 13:50, 14:50, 15:30, 15:55, 17:0, 19:10, 20:5, 21:20, 22:5, 22:35, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   11:55, 14:15, 15:30, 16:40, 19:5, 21:30, 23:15
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   10:30, 11:20, 14:5, 16:55, 17:45, 19:35, 20:30, 22:20
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   10:20
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   9:35, 14:30, 16:35, 19:0, 21:10, 23:20
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   12:30
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   11:40, 13:45, 15:55, 20:15, 22:30
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   13:15, 18:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   14:15, 18:30
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   9:30, 10:0, 12:15, 12:45, 15:0, 15:30, 17:45, 18:15, 20:30, 21:0
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   11:45
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   12:0, 16:15, 21:0
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:30, 14:0, 18:45, 21:0
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   16:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   11:20, 13:30, 19:20
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   9:15, 10:0, 10:45, 12:30, 13:15, 15:0, 16:0, 17:30, 18:30, 19:50, 21:0, 22:0, 23:30
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   9:10, 11:10, 13:10, 15:15, 17:15, 19:5
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   8:50, 11:50, 15:45, 20:0, 23:10
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   9:20, 21:25, 23:20
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:10, 13:50, 15:40, 17:45, 19:40, 21:5, 21:45, 22:25, 23:50
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   11:15, 17:45
Những Cánh Én Đầu Tiên   xem phim Những Cánh Én Đầu Tiên   8:55, 15:40, 16:50, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   9:30, 13:45, 19:45
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   8:0, 9:0, 10:0, 10:45, 11:45, 12:45, 13:30, 14:30, 15:30, 16:15, 17:15, 18:15, 19:0, 20:0, 21:0, 21:45, 22:45
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   8:5, 11:30
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   8:15, 15:45, 17:45, 22:0, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   9:15, 10:30, 11:45, 13:0, 14:15, 15:30, 16:45, 18:0, 19:15, 20:30
Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật   xem phim Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật   8:45, 14:40, 18:20
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   8:20, 12:0, 16:0
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   10:15, 14:0, 20:15
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   8:55, 10:50, 12:45, 16:20, 18:10, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   10:0, 12:30, 15:0, 18:0, 20:30
Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật   xem phim Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật   8:10, 16:40, 18:30
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   8:40, 10:40, 12:40, 14:40, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   9:45, 12:10, 15:10, 18:0, 20:10
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   11:55, 15:50, 18:5
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   11:50, 13:50, 20:30
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   9:50, 14:0, 15:55, 18:15, 20:25