Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Em Chưa 18   xem phim Em Chưa 18   8:45, 17:30, 22:20
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   9:0, 12:30, 13:15, 15:50, 17:15, 19:45
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:15, 10:15, 11:30, 13:45, 15:0, 16:0, 18:10, 20:15, 21:0, 22:30
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   22:40, 20:30, 18:20, 16:15, 14:0, 12:0, 10:0
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:30, 10:45, 13:0, 15:30, 17:45, 20:0, 22:10
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   11:45, 13:50, 18:30, 20:45, 22:50
Lãnh Địa Ma   xem phim Lãnh Địa Ma   11:30, 15:45, 19:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Đẹp và Thủy Quái   xem phim Người Đẹp và Thủy Quái   10:20, 13:0, 17:0, 22:50
798Mười   xem phim 798Mười   12:0, 10:0, 14:0, 16:0, 18:0, 20:0, 21:55, 22:20
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   11:45, 15:15, 18:45, 22:15
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   9:20, 10:40, 12:20, 14:0, 15:40, 17:20, 19:0, 21:0, 23:10
Thỏ Peter   xem phim Thỏ Peter   14:20, 17:30, 20:40
Ngôi Làng Tiền Sử   xem phim Ngôi Làng Tiền Sử   16:0, 19:10
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   9:20, 10:40, 11:40, 13:0, 14:0, 15:20, 16:20, 17:40, 18:40, 20:0, 20:40, 22:20, 22:40
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   12:20, 10:15, 9:15, 15:40, 16:35, 13:35, 17:45, 19:50, 20:50, 21:55, 22:55
Bước Chân An Lạc   xem phim Bước Chân An Lạc   14:30, 19:40
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   10:0, 12:50, 18:0
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   13:30, 17:0, 20:30
Bí Ẩn Sau Tấm Gương   xem phim Bí Ẩn Sau Tấm Gương   11:0, 16:10, 21:20
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   12:30, 15:10, 19:10, 21:0
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   9:10, 11:20, 13:0, 14:40, 16:20, 18:0, 19:40, 21:20, 23:0
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   xem phim Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   10:50, 14:25, 18:40
Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   xem phim Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   12:0, 14:0, 16:0, 20:0, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Đẹp và Thủy Quái   xem phim Người Đẹp và Thủy Quái   8:30, 11:25, 23:25
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   17:40, 15:5, 12:25, 20:30, 23:15, 9:35
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   13:30, 12:35, 11:55, 11:0, 10:5, 9:25, 8:55, 16:0, 15:15, 14:25, 14:0, 16:30, 18:30, 19:0, 19:25, 20:5, 21:0, 21:30, 22:30, 23:0
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   8:5
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   11:50, 14:5, 15:55, 18:40, 20:40, 21:50, 22:50
Bí Ẩn Sau Tấm Gương   xem phim Bí Ẩn Sau Tấm Gương   9:40
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   11:15, 16:10, 18:5
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   9:5, 13:45, 17:55, 20:50, 23:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Đẹp và Thủy Quái   xem phim Người Đẹp và Thủy Quái   11:35, 23:10, 16:30
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   14:15, 23:0
Thỏ Peter   xem phim Thỏ Peter   19:0
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   8:10, 13:20, 23:10, 10:50, 12:45, 15:35, 20:20
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   8:0, 9:10, 10:30, 11:35, 13:0, 14:0, 15:25, 16:25, 17:50, 18:50, 20:15, 21:15, 22:40, 23:40, 8:40, 10:0, 11:5, 12:25, 13:30, 14:50, 15:55, 17:15, 19:40, 20:40, 22:5, 23:5
Bước Chân An Lạc   xem phim Bước Chân An Lạc   10:10, 12:15, 16:45, 18:45
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   18:20, 8:0, 12:40
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   8:5, 10:35, 15:40, 17:45, 19:50, 21:55, 23:55, 14:40
Bí Ẩn Sau Tấm Gương   xem phim Bí Ẩn Sau Tấm Gương   8:25
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   11:0, 16:5, 18:25, 20:50, 8:25, 14:10, 19:0
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   8:20, 13:35, 20:50
Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   xem phim Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   10:25, 9:10, 18:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Đẹp và Thủy Quái   xem phim Người Đẹp và Thủy Quái   13:30, 10:25, 23:10
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   18:25, 10:45, 10:25, 8:5, 8:55, 16:0, 19:45, 22:25, 15:10
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   8:0, 9:55, 10:20, 11:35, 12:15, 12:40, 13:55, 14:35, 15:0, 16:55, 17:20, 17:50, 18:15, 18:45, 19:15, 21:35, 22:10, 23:55, 8:55, 12:50, 16:5, 21:5, 23:25, 20:35, 20:50, 13:30, 15:20
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   8:0
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   12:30, 14:35, 18:50, 8:25, 10:30, 13:5, 17:25, 17:45
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   8:0, 16:35, 8:5, 10:35, 13:0
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   23:45, 20:10, 19:25, 16:15, 15:25, 11:20, 8:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   10:0, 13:30, 17:0, 20:30
Thỏ Peter   xem phim Thỏ Peter   8:50, 12:20, 15:50, 19:20
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   13:20, 15:40, 18:25, 20:45
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:30, 11:40, 13:50, 16:0, 18:10, 20:15
Bước Chân An Lạc   xem phim Bước Chân An Lạc   11:15, 16:50
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   11:45, 15:15, 18:45
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:0, 12:50, 14:50, 18:0, 20:0
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   10:30, 14:0, 17:30, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   9:10
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   11:25, 16:10, 20:55
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:30, 10:10, 11:55, 12:35, 14:20, 15:0, 16:45, 17:25, 19:10, 19:50, 21:35, 22:15
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   16:10
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:10, 11:30, 13:50, 18:15, 20:35
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   9:20, 14:5, 18:50
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   xem phim Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   11:5, 13:30, 15:55, 18:20, 20:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   12:0
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   18:0, 15:20, 10:0, 12:40, 20:40
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:30, 10:30, 11:45, 12:45, 19:50, 15:35, 11:20, 14:0, 15:0, 16:15, 17:15, 18:30, 19:30, 20:45, 21:45
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   13:50, 18:20
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:50, 12:5, 14:20, 16:35, 18:50, 21:5
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   9:20, 13:35, 17:50, 22:0
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   xem phim Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   9:40, 11:55, 14:10, 16:25, 18:40, 20:55
Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   xem phim Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   9:45, 16:5, 20:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   11:0, 14:20, 17:40, 21:0
Thỏ Peter   xem phim Thỏ Peter   10:50, 14:40
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   15:40, 13:10, 10:40, 18:10, 20:40
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   10:30, 12:40, 14:50, 17:0, 19:10, 20:30, 21:20
Bước Chân An Lạc   xem phim Bước Chân An Lạc   12:40, 16:0, 19:20
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   12:45, 16:35, 18:25
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   10:15, 12:30, 14:45, 17:0, 19:15, 20:15
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   11:20, 13:10, 15:0, 16:50, 18:40, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   13:45
Thỏ Peter   xem phim Thỏ Peter   19:30, 14:0
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   18:30, 17:0, 15:15, 13:30, 10:40, 20:45
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:20, 11:0, 12:20, 13:10, 14:30, 15:30, 16:45, 18:0, 19:0, 22:0, 19:45, 21:10
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   18:15, 12:0
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   16:15, 21:30, 10:0
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   14:15, 20:15, 21:45, 11:30, 17:40
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   18:45, 16:30, 12:45, 20:0, 22:15, 9:40, 14:50
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   xem phim Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   11:45
Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   xem phim Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   16:0, 10:20, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thỏ Peter   xem phim Thỏ Peter   10:0, 19:30
Ngôi Làng Tiền Sử   xem phim Ngôi Làng Tiền Sử   10:35, 14:35
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   10:35, 12:10, 14:55, 17:45, 20:30, 23:15
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   10:5, 12:25, 13:25, 14:45, 15:50, 17:5, 18:15, 18:55, 20:40, 21:35, 23:5, 23:55
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   12:35
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   10:25, 16:45
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   12:40, 17:15
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   15:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thỏ Peter   xem phim Thỏ Peter   11:25
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   9:25, 11:55, 12:10, 14:25, 17:0, 19:25, 21:20, 22:0, 23:35
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   8:55, 9:20, 11:15, 11:40, 13:35, 14:0, 15:10, 15:55, 16:20, 18:40, 19:0, 19:30, 20:15, 21:0, 21:15, 21:50, 22:35, 23:20
Bước Chân An Lạc   xem phim Bước Chân An Lạc   17:10, 15:15, 11:20, 18:20
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   0:10, 9:15
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   9:20, 13:15, 17:30
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   10:0, 15:35, 17:45, 19:5, 23:55
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   9:30, 13:15, 19:55, 21:55, 23:50, 14:45
Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   xem phim Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   13:20, 11:5, 16:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   8:10, 9:40, 10:55, 13:40, 15:5, 17:0, 19:50, 21:10, 22:10
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   8:20, 9:0, 10:45, 11:25, 12:15, 13:10, 14:40, 15:35, 16:15, 17:5, 18:0, 18:50, 20:25, 21:30, 22:50, 23:15, 23:50, 19:45
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   7:45, 17:50
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   8:30, 18:40, 23:55
Bí Ẩn Sau Tấm Gương   xem phim Bí Ẩn Sau Tấm Gương   8:0
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   10:35, 12:25, 13:50, 16:25, 20:45
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   10:10, 13:0, 14:55, 19:25, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   9:10, 10:15, 12:0, 13:5, 14:50, 15:55, 17:40, 20:30, 23:20, 8:30, 14:0
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   8:20, 9:10, 10:15, 10:50, 11:40, 12:15, 12:45, 13:20, 14:10, 14:45, 15:15, 16:40, 17:15, 17:45, 19:10, 19:45, 20:15, 22:15, 22:45, 23:15, 23:45, 15:50, 11:25, 8:50, 16:10
Bước Chân An Lạc   xem phim Bước Chân An Lạc   10:45, 8:10
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   10:15
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   8:5, 15:0, 21:35
Bí Ẩn Sau Tấm Gương   xem phim Bí Ẩn Sau Tấm Gương   8:0
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   8:20, 13:10
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   8:35, 12:50, 17:10, 11:25, 13:45
Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   xem phim Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   10:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   8:15, 11:0, 12:55, 20:20, 17:5, 22:20
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   8:0, 8:25, 9:50, 10:25, 11:10, 11:50, 12:50, 13:35, 14:15, 14:40, 15:15, 16:40, 17:40, 19:0, 20:0, 21:25, 22:25, 23:30, 23:45, 15:40, 18:5, 20:30, 22:55, 18:35
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   19:20
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   7:50, 10:50, 17:15, 21:20
Bí Ẩn Sau Tấm Gương   xem phim Bí Ẩn Sau Tấm Gương   12:40
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   8:0, 8:40, 12:15, 13:45, 14:50, 16:10, 23:10, 21:0, 19:50
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   8:0, 9:45, 10:30, 16:0, 18:10, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   19:5, 15:0, 12:10, 9:20
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   17:35, 15:10, 12:45, 10:20, 8:55, 11:20, 13:45, 16:10, 18:35, 19:55, 21:0, 22:25, 23:25, 22:55, 20:30
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   8:30, 12:30, 23:45, 17:0
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   8:45, 11:15, 14:35, 20:15, 17:50
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   10:25, 13:45, 21:45, 8:20, 16:0, 18:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   12:55, 15:40, 17:30, 20:15
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   8:40, 9:50, 12:0, 13:10, 14:10, 16:20, 17:40, 18:30, 20:40, 22:10
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   8:55, 10:55, 15:30, 20:5, 22:5
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   9:20, 11:20, 18:15
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   xem phim Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   10:50, 13:20, 15:20, 19:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   9:50, 12:15, 15:10, 20:0
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:45, 11:55, 15:55, 18:10, 20:20
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   12:0, 14:5, 18:0
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:55, 13:50, 16:0, 18:20, 20:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:50, 12:0, 14:10, 18:20, 20:30
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   8:10, 16:10, 18:0
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   8:20, 10:10, 12:20, 16:30, 20:0
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   10:20, 12:10, 14:20, 16:20, 20:10
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   8:30, 14:30, 18:30