Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   21:50, 22:45
Paddington 2   xem phim Paddington 2   20:0
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   10:0, 12:30, 15:0, 17:30, 20:0, 22:30
Người Đẹp và Thủy Quái   xem phim Người Đẹp và Thủy Quái   9:40, 11:50, 14:0, 16:10, 18:20, 20:30, 22:40
LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   xem phim LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   17:15, 21:0
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   11:10, 12:40, 14:10, 15:40, 17:10, 18:40, 20:10, 23:10
Thầy Ơi... Em Yêu Anh   xem phim Thầy Ơi... Em Yêu Anh   15:15, 19:0
Những Kẻ Bất Bại   xem phim Những Kẻ Bất Bại   12:35, 17:10, 21:45
Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   xem phim Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   10:25, 15:0, 19:35
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   9:30, 10:15, 11:25, 12:10, 13:20, 14:5, 15:20, 16:0, 17:15, 18:0, 19:10, 20:0, 21:5, 21:55, 23:0
Cú Đảo Ngoạn Mục   xem phim Cú Đảo Ngoạn Mục   11:20, 13:0, 16:20, 19:40, 23:0
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   13:20, 15:0, 16:40, 18:20, 21:20
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   9:40, 14:40, 18:0, 21:40
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   9:20, 10:0, 10:50, 11:50, 12:40, 13:40, 14:30, 15:30, 16:20, 17:20, 18:10, 19:10, 20:0, 21:0, 21:50, 22:50
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   10:0, 12:0, 14:0, 16:0, 18:0, 20:0, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Paddington 2   xem phim Paddington 2   19:40
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   11:15, 15:20
Người Đẹp và Thủy Quái   xem phim Người Đẹp và Thủy Quái   15:0, 17:0, 19:20, 21:15, 10:45
LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   xem phim LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   18:0, 11:30
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   13:30, 22:0
Những Kẻ Bất Bại   xem phim Những Kẻ Bất Bại   21:30, 13:0
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   10:0, 19:10, 16:45, 21:40, 12:0, 13:50
Cú Đảo Ngoạn Mục   xem phim Cú Đảo Ngoạn Mục   10:30
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   17:20, 14:45
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   9:45, 13:15, 16:0, 18:40, 20:15
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   9:30, 11:0, 12:40, 14:15, 15:40, 17:40, 19:0, 20:0, 21:0, 22:15
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   10:15, 12:20, 14:30, 16:30, 18:10, 20:15, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   10:15, 12:45, 15:15, 17:45, 20:15
LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   xem phim LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   9:50, 13:30, 17:15, 20:45
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   11:40, 15:30, 19:5
Những Kẻ Bất Bại   xem phim Những Kẻ Bất Bại   9:40, 14:15, 18:30
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   10:30, 12:30, 14:30, 18:0, 20:0
Cú Đảo Ngoạn Mục   xem phim Cú Đảo Ngoạn Mục   12:15, 16:45, 21:0
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   9:0, 16:30
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   9:30, 11:20, 13:10, 15:0, 16:50, 18:40, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   9:10
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   11:50, 20:10
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   11:55, 13:45, 15:35, 16:30, 18:20, 19:45, 21:35
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   9:20, 11:5, 12:50, 14:35, 16:20, 18:5, 19:50, 21:35
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   9:15, 11:30, 13:45, 16:0, 18:15, 20:30
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   9:30, 11:50, 14:10, 16:30, 17:25, 18:50, 21:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   8:0, 12:50
Người Đẹp và Thủy Quái   xem phim Người Đẹp và Thủy Quái   10:20
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   23:55, 11:15
Những Kẻ Bất Bại   xem phim Những Kẻ Bất Bại   8:30
Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   xem phim Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   18:15, 10:10
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   18:5, 11:45, 8:0
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   8:15, 12:40, 16:0
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   8:5, 13:5, 21:45
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   9:0, 10:15, 10:50, 11:20, 12:30, 13:20, 14:5, 14:40, 15:10, 15:40, 16:20, 17:0, 17:25, 17:55, 19:15, 19:35, 20:5, 20:20, 20:40, 21:5, 21:25, 21:55, 22:20, 22:40, 23:0, 23:45
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   23:15, 19:30, 18:40, 17:10, 15:50, 14:50, 13:30, 9:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   10:25, 14:45, 20:40
12 Kỵ Binh Quả Cảm   xem phim 12 Kỵ Binh Quả Cảm   12:15
LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   xem phim LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   10:30, 14:30, 18:20
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   13:5, 17:10
Những Kẻ Bất Bại   xem phim Những Kẻ Bất Bại   10:40, 14:45, 18:50
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   11:10, 13:10, 15:10, 17:10, 19:10, 21:10
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   13:0, 17:20, 19:0
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   10:50, 12:45, 14:40, 16:35, 18:35, 20:30, 21:15
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   10:30, 12:35, 14:45, 16:15, 16:50, 18:55, 20:10, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   17:35, 22:30, 12:50
LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   xem phim LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   10:55, 17:50
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   10:40, 16:20
Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   xem phim Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   8:30, 13:0, 15:25
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   8:15, 11:50, 14:5, 20:45
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   9:0
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   12:55, 15:30
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   8:0, 10:10, 11:10, 12:20, 13:20, 14:30, 15:0, 16:40, 17:10, 18:50, 19:20, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30, 22:10, 22:40, 23:10, 23:40, 15:50, 18:0
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   8:20, 10:30, 18:25, 20:10, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   8:15, 13:25, 18:35
Người Đẹp và Thủy Quái   xem phim Người Đẹp và Thủy Quái   15:10, 10:30, 11:55, 17:15
LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   xem phim LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   8:25, 16:35
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   8:0, 14:25
Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   xem phim Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   8:20, 14:45
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   11:10, 16:20, 21:30, 23:45
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   8:5, 9:50, 12:35, 18:45
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   12:55, 15:0, 21:0
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   17:5, 8:0, 9:0, 9:30, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:25, 13:0, 13:30, 14:0, 14:35, 15:15, 15:45, 16:10, 16:50, 17:25, 18:0, 19:5, 19:35, 20:15, 20:50, 21:15, 21:35, 21:45, 22:30, 23:0, 23:10, 23:25, 23:45, 23:55, 22:10, 19:50, 18:25
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   8:10, 9:0, 10:10, 10:35, 11:20, 13:0, 13:40, 16:0, 17:40, 18:20, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   14:25, 17:15, 8:50
Người Đẹp và Thủy Quái   xem phim Người Đẹp và Thủy Quái   11:5, 8:40, 10:0, 12:55, 13:20, 17:55, 19:10, 20:20, 22:5, 22:55
LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   xem phim LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   8:15, 10:15, 18:45
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   10:40, 16:45
Thầy Ơi... Em Yêu Anh   xem phim Thầy Ơi... Em Yêu Anh   12:40
Những Kẻ Bất Bại   xem phim Những Kẻ Bất Bại   8:25
Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   xem phim Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   10:35, 12:25
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   12:15, 15:45, 20:45
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   8:0, 23:55, 20:5
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   8:40, 14:45, 17:10, 23:35
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   8:25, 10:30, 11:10, 11:45, 12:35, 13:30, 14:0, 14:40, 15:0, 15:20, 15:35, 16:10, 16:45, 17:25, 17:40, 18:15, 18:50, 19:30, 19:45, 20:20, 20:55, 21:30, 21:40, 21:50, 22:25, 23:0, 23:50
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   8:10, 8:20, 10:25, 12:40, 14:55, 17:10, 21:40, 22:45, 23:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   8:15, 15:10, 22:15
LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   xem phim LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   8:0, 18:10
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   8:0, 12:20
Những Kẻ Bất Bại   xem phim Những Kẻ Bất Bại   13:20
Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   xem phim Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   15:0, 22:30
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   23:45, 18:20, 11:0
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   8:40, 10:50, 13:0, 16:10, 20:20
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   8:40, 10:10, 16:55, 20:40
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   8:0, 8:45, 9:5, 9:40, 10:15, 10:50, 11:15, 11:55, 12:30, 13:5, 13:30, 13:45, 14:10, 14:45, 15:20, 15:45, 16:0, 16:25, 17:0, 17:35, 18:0, 18:40, 19:15, 19:50, 20:15, 21:0, 21:30, 22:5, 22:30, 22:50, 23:15, 23:45
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   10:10, 8:10, 10:35, 11:20, 12:35, 13:0, 14:30, 15:25, 17:25, 17:50, 18:15, 19:5, 19:50, 20:15, 20:40, 22:40, 23:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   22:0, 12:25, 8:50
Người Đẹp và Thủy Quái   xem phim Người Đẹp và Thủy Quái   10:30, 13:0, 17:20, 15:30, 18:0
LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   xem phim LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   10:20, 18:40
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   8:0, 15:15
Những Kẻ Bất Bại   xem phim Những Kẻ Bất Bại   8:20, 11:10
Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   xem phim Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   16:10, 20:30
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   7:55, 20:45, 23:0
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   8:15, 14:0
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   11:45, 16:15, 19:50
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   8:30, 9:55, 10:10, 10:40, 12:0, 12:20, 12:50, 14:10, 14:30, 15:0, 16:20, 16:40, 17:10, 18:30, 18:50, 19:20, 20:40, 21:0, 21:30, 22:50, 23:10, 23:40
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   8:10, 13:50, 18:25, 20:50, 22:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   9:10, 16:25
LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   xem phim LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   12:5
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   11:45, 16:15
Những Kẻ Bất Bại   xem phim Những Kẻ Bất Bại   8:30
Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   xem phim Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   10:50
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   9:30, 13:55, 18:20
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   13:30
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   14:15
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   19:20, 8:30, 10:35, 11:15, 12:40, 14:45, 15:40, 16:50, 17:50, 19:0, 20:0, 20:40, 21:10, 22:0, 23:20, 23:55
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   8:35, 13:15, 15:35, 18:0, 20:20, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   10:35, 23:0
LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   xem phim LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   18:50
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   12:15, 16:35
Những Kẻ Bất Bại   xem phim Những Kẻ Bất Bại   13:30
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   10:45, 18:20, 21:10, 23:45
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   10:15, 15:5, 19:25
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   13:0, 17:15, 20:55
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   10:20, 12:30, 14:40, 16:10, 16:50, 19:0, 20:25, 21:35, 22:35, 23:25
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   10:55, 13:15, 14:15, 15:40, 18:5, 20:35, 22:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   13:50, 22:15, 9:20
Người Đẹp và Thủy Quái   xem phim Người Đẹp và Thủy Quái   23:5, 20:45, 18:45, 16:10, 13:50, 10:0
LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   xem phim LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   9:30, 17:0, 13:15
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   18:20, 12:0, 16:30
Những Kẻ Bất Bại   xem phim Những Kẻ Bất Bại   23:20, 9:20
Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   xem phim Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   11:30, 17:10
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   10:40, 12:50, 15:0, 19:30, 21:40, 23:50
Cú Đảo Ngoạn Mục   xem phim Cú Đảo Ngoạn Mục   11:25, 15:10
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   9:0, 12:0, 13:35, 15:10, 16:45, 18:20, 18:55, 20:10, 21:45
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   9:10, 11:15, 12:20, 13:20, 15:25, 16:40, 17:30, 19:35, 20:30, 21:5, 21:40, 22:35, 23:10, 23:45
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   9:15, 14:25, 18:30, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   15:25, 18:20
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   12:0, 13:40, 20:50
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   11:50, 13:50, 15:50, 18:25, 20:25
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   11:50, 13:45, 15:40, 18:30, 20:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Đẹp và Thủy Quái   xem phim Người Đẹp và Thủy Quái   9:35, 14:25, 19:15
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   9:10, 11:20, 13:30, 15:40, 17:50, 20:0, 22:10
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   11:15, 14:55, 18:35, 22:15
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   9:25, 13:5, 16:45, 20:25
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   11:40, 11:0, 10:20, 9:30, 12:30, 13:10, 13:50, 14:40, 15:20, 16:0, 16:50, 17:30, 18:10, 19:0, 19:40, 20:20, 21:10, 21:50, 22:30
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   9:20, 11:30, 13:40, 15:50, 18:0, 20:10, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   xem phim LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   16:30, 18:30, 20:30, 22:40, 14:30
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   9:0, 18:20, 17:45, 13:30
Những Kẻ Bất Bại   xem phim Những Kẻ Bất Bại   11:0, 9:30, 15:15, 17:15, 19:45, 11:30
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   9:45, 11:45, 14:0, 16:0, 18:10, 20:15, 22:30
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   13:40
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   12:0, 15:30, 22:20
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   8:45, 10:0, 10:45, 12:15, 12:45, 14:15, 14:45, 16:45, 18:45, 19:30, 20:0, 20:45, 21:30, 22:10, 22:50
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   9:15, 16:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   9:20, 13:10, 14:0, 16:50, 20:30
Những Kẻ Bất Bại   xem phim Những Kẻ Bất Bại   11:20, 18:0, 15:30, 13:0
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   9:0, 11:0, 16:0, 18:10, 20:10
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   9:10, 11:10, 14:50, 18:30, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   18:50
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   9:0, 10:50, 12:40, 14:30, 16:20, 18:10, 20:0, 21:50
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   9:10, 11:0, 12:50, 14:40, 16:10, 20:0, 21:0
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   10:10, 11:5, 12:10, 14:10, 15:20, 18:0, 19:35, 21:50
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   8:50, 13:5, 17:20, 21:35


 • Phat hien thi the doi nam nu trong phong tro khoa trai
  Phát hiện thi thể đôi nam nữ trong phòng trọ khóa trái

  Bàng hoàng phát hiện thi thể đôi nam nữ trong phòng trọ khóa trái; Vụ hàng trăm gốc đào bị đốn hạ: Một chủ vườn uống thuốc sâu tự tử; Bị phát hiện dương tính với ma túy, tài xế container khai có "đập đá"

 • Tai nan tham khoc o Hai Duong 8 nguoi chet
  Tai nạn thảm khốc ở Hải Dương, 8 người chết

  Tai nạn thảm khốc ở Hải Dương, 8 người chết; Ba người tử vong vì rơi từ tầng 4 khách sạn; Tìm thấy thi thể tài xế container nghi nhảy cầu tự tử; Vụ trộm 430 lượng vàng: Chủ tiệm vàng tiết lộ sốc về nghi phạm; Rùng mình 1,2 tấn nội tạng bò hôi thối ngâm vôi bột tẩy trắng để làm phá lấu, lẩu bò

 • Phat hien co gai tre tu vong bat thuong trong phong tro
  Phát hiện cô gái trẻ tử vong bất thường trong phòng trọ

  Phát hiện thi thể ở hồ Gươm, Hà Nội; Hòa Bình: Phát hiện cô gái trẻ tử vong bất thường trong phòng trọ; Khách liều lĩnh gửi cả pháo đi máy bay; Thanh Hóa: Chợ đầu mối lớn nhất cháy trong đêm, nhiều hàng hóa bị thiêu rụi

 • Ky luat canh cao Chu tich thi tran vao nha nghi voi nu hang xom
  Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch thị trấn vào nhà nghỉ với nữ hàng xóm

  Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch thị trấn vào nhà nghỉ với nữ hàng xóm; Bé gái nằm trong túi xách đặt trước cửa nhà dân; Vụ tai nạn kinh hoàng ở Long An: Hệ thống phanh xe container hoạt động bình thường; Kịp thời cứu 10 ngư dân bị sóng lớn đánh chìm tàu trên biển

 • Chay lon gan Lien doan Bong da Viet Nam
  Cháy lớn gần Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

  Cháy lớn gần Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; Bàng hoàng phát hiện thi thể không nguyên vẹn trên bờ biển; Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cùng 1 triệu đồng; Vụ Chủ tịch thị trấn trong nhà nghỉ với người phụ nữ: "Đặt cọc tiền" mua đất trong 2 giờ?