Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   21:50, 22:45
Paddington 2   xem phim Paddington 2   20:0
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   10:0, 12:30, 15:0, 17:30, 20:0, 22:30
Người Đẹp và Thủy Quái   xem phim Người Đẹp và Thủy Quái   9:40, 11:50, 14:0, 16:10, 18:20, 20:30, 22:40
LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   xem phim LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   17:15, 21:0
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   11:10, 12:40, 14:10, 15:40, 17:10, 18:40, 20:10, 23:10
Thầy Ơi... Em Yêu Anh   xem phim Thầy Ơi... Em Yêu Anh   15:15, 19:0
Những Kẻ Bất Bại   xem phim Những Kẻ Bất Bại   12:35, 17:10, 21:45
Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   xem phim Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   10:25, 15:0, 19:35
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   9:30, 10:15, 11:25, 12:10, 13:20, 14:5, 15:20, 16:0, 17:15, 18:0, 19:10, 20:0, 21:5, 21:55, 23:0
Cú Đảo Ngoạn Mục   xem phim Cú Đảo Ngoạn Mục   11:20, 13:0, 16:20, 19:40, 23:0
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   13:20, 15:0, 16:40, 18:20, 21:20
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   9:40, 14:40, 18:0, 21:40
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   9:20, 10:0, 10:50, 11:50, 12:40, 13:40, 14:30, 15:30, 16:20, 17:20, 18:10, 19:10, 20:0, 21:0, 21:50, 22:50
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   10:0, 12:0, 14:0, 16:0, 18:0, 20:0, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Paddington 2   xem phim Paddington 2   19:40
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   11:15, 15:20
Người Đẹp và Thủy Quái   xem phim Người Đẹp và Thủy Quái   10:45, 15:0, 17:0, 19:20, 21:15
LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   xem phim LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   11:30, 18:0
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   13:30, 22:0
Những Kẻ Bất Bại   xem phim Những Kẻ Bất Bại   13:0, 21:30
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   10:0, 12:0, 13:50, 16:45, 19:10, 21:40
Cú Đảo Ngoạn Mục   xem phim Cú Đảo Ngoạn Mục   10:30
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   14:45, 17:20
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   9:45, 13:15, 16:0, 18:40, 20:15
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   9:30, 11:0, 12:40, 14:15, 15:40, 17:40, 19:0, 20:0, 21:0, 22:15
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   10:15, 12:20, 14:30, 16:30, 18:10, 20:15, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   10:15, 12:45, 15:15, 17:45, 20:15
LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   xem phim LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   9:50, 13:30, 17:15, 20:45
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   11:40, 15:30, 19:5
Những Kẻ Bất Bại   xem phim Những Kẻ Bất Bại   9:40, 14:15, 18:30
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   10:30, 12:30, 14:30, 18:0, 20:0
Cú Đảo Ngoạn Mục   xem phim Cú Đảo Ngoạn Mục   12:15, 16:45, 21:0
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   9:0, 16:30
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   9:30, 11:20, 13:10, 15:0, 16:50, 18:40, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   9:10
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   11:50, 20:10
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   11:55, 13:45, 15:35, 16:30, 18:20, 19:45, 21:35
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   9:20, 11:5, 12:50, 14:35, 16:20, 18:5, 19:50, 21:35
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   9:15, 11:30, 13:45, 16:0, 18:15, 20:30
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   9:30, 11:50, 14:10, 16:30, 17:25, 18:50, 21:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   8:0, 12:50
Người Đẹp và Thủy Quái   xem phim Người Đẹp và Thủy Quái   10:20
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   11:15, 23:55
Những Kẻ Bất Bại   xem phim Những Kẻ Bất Bại   8:30
Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   xem phim Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   10:10, 18:15
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   8:0, 11:45, 18:5
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   8:15, 12:40, 16:0
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   8:5, 13:5, 21:45
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   9:0, 10:15, 10:50, 11:20, 12:30, 13:20, 14:5, 14:40, 15:10, 15:40, 16:20, 17:0, 17:25, 17:55, 19:15, 19:35, 20:5, 20:20, 20:40, 21:5, 21:25, 21:55, 22:20, 22:40, 23:0, 23:45
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   9:20, 13:30, 14:50, 15:50, 17:10, 18:40, 19:30, 23:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   10:25, 14:45, 20:40
12 Kỵ Binh Quả Cảm   xem phim 12 Kỵ Binh Quả Cảm   12:15
LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   xem phim LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   10:30, 14:30, 18:20
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   13:5, 17:10
Những Kẻ Bất Bại   xem phim Những Kẻ Bất Bại   10:40, 14:45, 18:50
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   11:10, 13:10, 15:10, 17:10, 19:10, 21:10
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   13:0, 17:20, 19:0
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   10:50, 12:45, 14:40, 16:35, 18:35, 20:30, 21:15
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   10:30, 12:35, 14:45, 16:15, 16:50, 18:55, 20:10, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   12:50, 17:35, 22:30
LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   xem phim LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   10:55, 17:50
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   10:40, 16:20
Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   xem phim Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   8:30, 13:0, 15:25
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   8:15, 11:50, 14:5, 20:45
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   9:0
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   12:55, 15:30
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   8:0, 10:10, 11:10, 12:20, 13:20, 14:30, 15:0, 15:50, 16:40, 17:10, 18:0, 18:50, 19:20, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30, 22:10, 22:40, 23:10, 23:40
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   8:20, 10:30, 18:25, 20:10, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   8:15, 13:25, 18:35
Người Đẹp và Thủy Quái   xem phim Người Đẹp và Thủy Quái   10:30, 11:55, 15:10, 17:15
LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   xem phim LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   8:25, 16:35
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   8:0, 14:25
Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   xem phim Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   8:20, 14:45
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   11:10, 16:20, 21:30, 23:45
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   8:5, 9:50, 12:35, 18:45
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   12:55, 15:0, 21:0
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   8:0, 9:0, 9:30, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:25, 13:0, 13:30, 14:0, 14:35, 15:15, 15:45, 16:10, 16:50, 17:5, 17:25, 18:0, 18:25, 19:5, 19:35, 19:50, 20:15, 20:50, 21:15, 21:35, 21:45, 22:10, 22:30, 23:0, 23:10, 23:25, 23:45, 23:55
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   8:10, 9:0, 10:10, 10:35, 11:20, 13:0, 13:40, 16:0, 17:40, 18:20, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   8:50, 14:25, 17:15
Người Đẹp và Thủy Quái   xem phim Người Đẹp và Thủy Quái   8:40, 10:0, 11:5, 12:55, 13:20, 17:55, 19:10, 20:20, 22:5, 22:55
LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   xem phim LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   8:15, 10:15, 18:45
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   10:40, 16:45
Thầy Ơi... Em Yêu Anh   xem phim Thầy Ơi... Em Yêu Anh   12:40
Những Kẻ Bất Bại   xem phim Những Kẻ Bất Bại   8:25
Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   xem phim Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   10:35, 12:25
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   12:15, 15:45, 20:45
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   8:0, 20:5, 23:55
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   8:40, 14:45, 17:10, 23:35
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   8:25, 10:30, 11:10, 11:45, 12:35, 13:30, 14:0, 14:40, 15:0, 15:20, 15:35, 16:10, 16:45, 17:25, 17:40, 18:15, 18:50, 19:30, 19:45, 20:20, 20:55, 21:30, 21:40, 21:50, 22:25, 23:0, 23:50
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   8:10, 8:20, 10:25, 12:40, 14:55, 17:10, 21:40, 22:45, 23:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   8:15, 15:10, 22:15
LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   xem phim LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   8:0, 18:10
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   8:0, 12:20
Những Kẻ Bất Bại   xem phim Những Kẻ Bất Bại   13:20
Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   xem phim Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   15:0, 22:30
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   11:0, 18:20, 23:45
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   8:40, 10:50, 13:0, 16:10, 20:20
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   8:40, 10:10, 16:55, 20:40
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   8:0, 8:45, 9:5, 9:40, 10:15, 10:50, 11:15, 11:55, 12:30, 13:5, 13:30, 13:45, 14:10, 14:45, 15:20, 15:45, 16:0, 16:25, 17:0, 17:35, 18:0, 18:40, 19:15, 19:50, 20:15, 21:0, 21:30, 22:5, 22:30, 22:50, 23:15, 23:45
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   8:10, 10:10, 10:35, 11:20, 12:35, 13:0, 14:30, 15:25, 17:25, 17:50, 18:15, 19:5, 19:50, 20:15, 20:40, 22:40, 23:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   8:50, 12:25, 22:0
Người Đẹp và Thủy Quái   xem phim Người Đẹp và Thủy Quái   10:30, 13:0, 15:30, 17:20, 18:0
LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   xem phim LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   10:20, 18:40
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   8:0, 15:15
Những Kẻ Bất Bại   xem phim Những Kẻ Bất Bại   8:20, 11:10
Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   xem phim Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   16:10, 20:30
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   7:55, 20:45, 23:0
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   8:15, 14:0
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   11:45, 16:15, 19:50
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   8:30, 9:55, 10:10, 10:40, 12:0, 12:20, 12:50, 14:10, 14:30, 15:0, 16:20, 16:40, 17:10, 18:30, 18:50, 19:20, 20:40, 21:0, 21:30, 22:50, 23:10, 23:40
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   8:10, 13:50, 18:25, 20:50, 22:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   9:10, 16:25
LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   xem phim LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   12:5
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   11:45, 16:15
Những Kẻ Bất Bại   xem phim Những Kẻ Bất Bại   8:30
Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   xem phim Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   10:50
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   9:30, 13:55, 18:20
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   13:30
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   14:15
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   8:30, 10:35, 11:15, 12:40, 14:45, 15:40, 16:50, 17:50, 19:0, 19:20, 20:0, 20:40, 21:10, 22:0, 23:20, 23:55
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   8:35, 13:15, 15:35, 18:0, 20:20, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   10:35, 23:0
LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   xem phim LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   18:50
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   12:15, 16:35
Những Kẻ Bất Bại   xem phim Những Kẻ Bất Bại   13:30
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   10:45, 18:20, 21:10, 23:45
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   10:15, 15:5, 19:25
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   13:0, 17:15, 20:55
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   10:20, 12:30, 14:40, 16:10, 16:50, 19:0, 20:25, 21:35, 22:35, 23:25
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   10:55, 13:15, 14:15, 15:40, 18:5, 20:35, 22:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   9:20, 13:50, 22:15
Người Đẹp và Thủy Quái   xem phim Người Đẹp và Thủy Quái   10:0, 13:50, 16:10, 18:45, 20:45, 23:5
LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   xem phim LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   9:30, 13:15, 17:0
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   12:0, 16:30, 18:20
Những Kẻ Bất Bại   xem phim Những Kẻ Bất Bại   9:20, 23:20
Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   xem phim Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   11:30, 17:10
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   10:40, 12:50, 15:0, 19:30, 21:40, 23:50
Cú Đảo Ngoạn Mục   xem phim Cú Đảo Ngoạn Mục   11:25, 15:10
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   9:0, 12:0, 13:35, 15:10, 16:45, 18:20, 18:55, 20:10, 21:45
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   9:10, 11:15, 12:20, 13:20, 15:25, 16:40, 17:30, 19:35, 20:30, 21:5, 21:40, 22:35, 23:10, 23:45
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   9:15, 14:25, 18:30, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   15:25, 18:20
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   12:0, 13:40, 20:50
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   11:50, 13:50, 15:50, 18:25, 20:25
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   11:50, 13:45, 15:40, 18:30, 20:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Đẹp và Thủy Quái   xem phim Người Đẹp và Thủy Quái   9:35, 14:25, 19:15
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   9:10, 11:20, 13:30, 15:40, 17:50, 20:0, 22:10
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   11:15, 14:55, 18:35, 22:15
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   9:25, 13:5, 16:45, 20:25
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   9:30, 10:20, 11:0, 11:40, 12:30, 13:10, 13:50, 14:40, 15:20, 16:0, 16:50, 17:30, 18:10, 19:0, 19:40, 20:20, 21:10, 21:50, 22:30
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   9:20, 11:30, 13:40, 15:50, 18:0, 20:10, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   xem phim LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:40
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   9:0, 13:30, 17:45, 18:20
Những Kẻ Bất Bại   xem phim Những Kẻ Bất Bại   9:30, 11:0, 11:30, 15:15, 17:15, 19:45
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   9:45, 11:45, 14:0, 16:0, 18:10, 20:15, 22:30
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   13:40
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   12:0, 15:30, 22:20
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   8:45, 10:0, 10:45, 12:15, 12:45, 14:15, 14:45, 16:45, 18:45, 19:30, 20:0, 20:45, 21:30, 22:10, 22:50
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   9:15, 16:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   9:20, 13:10, 14:0, 16:50, 20:30
Những Kẻ Bất Bại   xem phim Những Kẻ Bất Bại   11:20, 13:0, 15:30, 18:0
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   9:0, 11:0, 16:0, 18:10, 20:10
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   9:10, 11:10, 14:50, 18:30, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   18:50
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   9:0, 10:50, 12:40, 14:30, 16:20, 18:10, 20:0, 21:50
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   9:10, 11:0, 12:50, 14:40, 16:10, 20:0, 21:0
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   10:10, 11:5, 12:10, 14:10, 15:20, 18:0, 19:35, 21:50
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   8:50, 13:5, 17:20, 21:35


 • Cau Vang khuay dao quoc te Trump thong thiet vi bi dieu tra
  Cầu Vàng "khuấy đảo" quốc tế, Trump thống thiết vì bị điều tra

  Nếu ngay cả vấn đề hạt nhân Triều Tiên hay quan hệ với EU cũng không làm ông Trump mất thế thượng phong thì với cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016, tuần nay chứng kiến sự lên tiếng đầy bất lực từ vị Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.

 • Trump gap Putin va Phap nang cup Nga van toan thang
  Trump gặp Putin và Pháp nâng cúp - Nga vẫn toàn thắng

  Ngay sau trận chung kết ở Moscow kết thúc với cúp vàng dành cho đội tuyển Pháp, 1 "trận đấu" gay cấn khác lại diễn ra ở Helsiki, là cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ với nhiều toan tính từ cả 2 nước và cũng đầy lo ngại theo phía Phương Tây.

 • My suc soi vi tre nhap cu Trump ban dam trong Trieu Tien
  Mỹ sục sôi vì trẻ nhập cư, Trump bận "đắm" trong Triều Tiên

  Một tuần sau cuộc gặp với Kim Jong Un, trong khi phía Bình Nhưỡng chưa có bất cứ động thái gì rõ rệt thì Donald Trump lại đang tỏ ra "nhiệt thành" quá mức với Triều Tiên, bất chấp thái độ dè chừng từ phía đồng minh. Và trong trạng thái "ngủ quên trên chiến thắng" ấy, ông Trump bất ngờ bị dư luận Mỹ "đánh úp" buộc phải "đầu hàng" trong vấn đề nhập cư.

 • Singapore ruc ro thuong dinh MyTrieu Nga thanh tam diem khong chi vi World Cup
  Singapore rực rỡ thượng đỉnh Mỹ-Triều, Nga thành tâm điểm không chỉ vì World Cup

  Cuối cùng cuộc gặp lịch sử Trump-Kim cũng diễn ra thành công tốt đẹp tuy nhiên với giới quan sát thì sự thành-bại của thượng đỉnh Mỹ-Triều phải được đánh giá từ động thái phi hạt nhân của Bình Nhưỡng sắp tới. Còn ở nước Nga, nơi World Cup 2018 đã khởi tranh, tuần nay lại có khá nhiều điều khiến quốc tế phải nhắc đến chứ không riêng gì chuyện trái bóng.

 • 2 may bay MH lai nong chong mat chuyen gap Kim cua ong Trump
  2 máy bay MH lại nóng; "chóng mặt" chuyện gặp Kim của ông Trump

  Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến hôm 12/6 tới, nếu có thể diễn ra thành công, hẳn sẽ càng thêm đáng nhớ 1 tuần qua, khi Thế giới nín thở dõi theo từ những lời đe dọa từ bỏ của Triều Tiên cho đến những tuyên bố thực sẽ hủy-không hủy của TT Trump. Cũng trong tuần nay, 2 vụ tai nạn máy bay chấn động của Malaysia 1 lần nữa được đưa ra tranh luận.