Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   xem phim Tiếng Anh là chuyện nhỏ   10:45, 14:40, 16:50, 20:40 Tình cảm
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   xem phim Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   10:20, 12:50, 15:20, 17:50, 20:20
The LEGO Ninjago Movie   xem phim The LEGO Ninjago Movie   9:20, 17:10
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   11:10, 13:10, 15:10, 19:0, 21:0
Sát Thủ Vô Hình   xem phim Sát Thủ Vô Hình   11:40, 17:30, 21:20
Xác Chết Đêm Trăng   xem phim Xác Chết Đêm Trăng   9:0, 13:0, 19:0
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   10:0, 12:0, 14:0, 16:0, 18:0, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   xem phim Tiếng Anh là chuyện nhỏ   9:0, 11:20, 15:0, 18:40 Tình cảm
Oan hồn   xem phim Oan hồn   11:15, 14:40, 18:5, 21:30, 22:30 Kinh dị
The Nut Job 2: Nutty by Nature   xem phim The Nut Job 2: Nutty by Nature   11:45, 15:5, 21:45
Thiên Tài Bất Hảo   xem phim Thiên Tài Bất Hảo   10:0, 11:0, 13:15, 15:30, 18:0, 20:15, 21:0
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   xem phim Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   9:40, 10:45, 12:5, 13:10, 14:30, 15:35, 16:55, 19:20, 21:45, 22:30
Ngày Mai Mai Cưới   xem phim Ngày Mai Mai Cưới   9:45, 13:25, 17:5, 20:45, 22:20
Lời Thì Thầm Của Quỷ   xem phim Lời Thì Thầm Của Quỷ   9:30, 10:30, 12:0, 15:20, 18:25, 23:20
The LEGO Ninjago Movie   xem phim The LEGO Ninjago Movie   10:0, 13:20, 16:40, 20:0
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   9:10, 10:5, 11:5, 12:0, 13:0, 13:55, 14:55, 15:50, 16:50, 17:45, 18:45, 19:40, 20:40, 21:35, 22:30
Kẻ Trộm Chó   xem phim Kẻ Trộm Chó   13:30, 20:40
Vincent Thương Mến   xem phim Vincent Thương Mến   13:0, 16:25, 19:50, 23:15
Xác Chết Đêm Trăng   xem phim Xác Chết Đêm Trăng   14:5, 17:30, 20:55, 23:15
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   9:30, 10:25, 11:25, 12:20, 13:20, 14:15, 15:15, 16:10, 17:10, 18:5, 19:5, 20:0, 21:0, 21:55, 22:55
Siêu Cớm Ngoại Cỡ   xem phim Siêu Cớm Ngoại Cỡ   12:15, 15:40, 19:5, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   xem phim Tiếng Anh là chuyện nhỏ   8:40, 12:55, 19:55, 22:20 Tình cảm
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   xem phim Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   11:25, 17:10
Ngày Mai Mai Cưới   xem phim Ngày Mai Mai Cưới   11:10, 15:10, 19:15
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   9:10, 11:0, 15:30, 16:10, 17:0, 20:25, 21:5
Sát Thủ Vô Hình   xem phim Sát Thủ Vô Hình   9:0, 13:0
Kẻ Trộm Chó   xem phim Kẻ Trộm Chó   14:10, 18:25
Xác Chết Đêm Trăng   xem phim Xác Chết Đêm Trăng   11:5, 15:20
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   8:45, 9:30, 11:45, 13:15, 14:0, 16:15, 17:45, 18:30, 20:0, 20:45, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   xem phim Tiếng Anh là chuyện nhỏ   9:10, 13:10, 17:10, 19:25, 21:40 Tình cảm
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   xem phim Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   9:20, 14:0, 18:40, 21:25
Ngày Mai Mai Cưới   xem phim Ngày Mai Mai Cưới   11:35, 15:25, 19:15
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   9:40, 11:50, 14:0, 16:10, 18:20, 20:30
Sát Thủ Vô Hình   xem phim Sát Thủ Vô Hình   9:30, 13:20, 17:10, 21:0
Kẻ Trộm Chó   xem phim Kẻ Trộm Chó   12:5, 16:45
Xác Chết Đêm Trăng   xem phim Xác Chết Đêm Trăng   11:25, 15:25
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   9:0, 10:0, 11:5, 12:5, 13:10, 14:10, 15:15, 16:15, 17:20, 18:20, 19:25, 20:25, 21:30
Biệt Đội Săn Cương Thi   xem phim Biệt Đội Săn Cương Thi   9:50, 11:50, 13:50, 15:50, 17:50, 19:50, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   xem phim Tiếng Anh là chuyện nhỏ   8:5, 12:35, 15:0, 16:0, 18:30, 22:25 Tình cảm
The LEGO Ninjago Movie   xem phim The LEGO Ninjago Movie   8:10, 10:30, 11:25, 13:45
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   9:5, 12:10, 16:45, 21:20
Sát Thủ Vô Hình   xem phim Sát Thủ Vô Hình   9:55, 12:5, 14:30, 18:15, 19:0, 21:5, 23:20
Kẻ Trộm Chó   xem phim Kẻ Trộm Chó   16:10
Xác Chết Đêm Trăng   xem phim Xác Chết Đêm Trăng   8:0, 14:15, 20:30
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   8:0, 8:50, 9:25, 10:15, 11:5, 11:45, 12:30, 13:20, 14:5, 14:45, 15:35, 16:25, 17:0, 17:25, 17:55, 18:40, 19:15, 19:45, 20:15, 20:55, 21:30, 22:5, 22:35, 23:10, 23:40
Biệt Đội Săn Cương Thi   xem phim Biệt Đội Săn Cương Thi   10:20, 23:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   xem phim Tiếng Anh là chuyện nhỏ   9:0, 11:10, 13:45, 16:0, 18:30, 20:55, 23:20 Tình cảm
The LEGO Ninjago Movie   xem phim The LEGO Ninjago Movie   14:35, 18:15
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   7:45, 19:0
Sát Thủ Vô Hình   xem phim Sát Thủ Vô Hình   10:0, 11:30, 12:15, 16:45, 21:10, 22:50, 23:20
Kẻ Trộm Chó   xem phim Kẻ Trộm Chó   9:0
Xác Chết Đêm Trăng   xem phim Xác Chết Đêm Trăng   7:50, 16:15
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   8:0, 8:40, 9:45, 10:15, 10:55, 12:0, 12:30, 13:10, 13:40, 14:15, 14:45, 15:30, 16:30, 17:0, 17:45, 18:45, 19:15, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30, 22:20, 23:15, 23:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   xem phim Tiếng Anh là chuyện nhỏ   8:0, 10:15, 12:40, 15:5, 17:35, 20:10, 22:40 Tình cảm
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   xem phim Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   8:10, 21:15
The LEGO Ninjago Movie   xem phim The LEGO Ninjago Movie   10:15, 13:15, 15:30
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   8:0, 10:55, 14:45, 17:45, 19:0, 22:20
Sát Thủ Vô Hình   xem phim Sát Thủ Vô Hình   8:5, 10:25, 11:40, 14:25, 16:40, 20:5
Kẻ Trộm Chó   xem phim Kẻ Trộm Chó   12:40
Vincent Thương Mến   xem phim Vincent Thương Mến   12:20
Xác Chết Đêm Trăng   xem phim Xác Chết Đêm Trăng   18:50, 23:55
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   8:5, 8:20, 8:40, 9:0, 9:20, 9:55, 10:25, 10:40, 11:0, 11:20, 12:10, 12:40, 13:0, 13:20, 13:40, 14:0, 14:30, 15:0, 15:20, 15:40, 16:0, 16:20, 16:50, 17:20, 17:40, 18:0, 18:40, 19:10, 19:40, 20:0, 20:20, 21:0, 21:25, 22:0, 22:20, 22:40, 23:20, 23:45
Biệt Đội Săn Cương Thi   xem phim Biệt Đội Săn Cương Thi   8:10, 17:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   xem phim Tiếng Anh là chuyện nhỏ   8:15, 11:5, 12:55, 17:10, 17:35, 21:0 Tình cảm
The LEGO Ninjago Movie   xem phim The LEGO Ninjago Movie   10:40, 16:45, 19:35
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   8:20, 10:5, 13:5, 18:55, 21:10
Sát Thủ Vô Hình   xem phim Sát Thủ Vô Hình   8:50, 10:35, 12:20, 12:50, 15:0, 18:50, 21:40, 23:20
Kẻ Trộm Chó   xem phim Kẻ Trộm Chó   8:0
Xác Chết Đêm Trăng   xem phim Xác Chết Đêm Trăng   17:0, 23:20
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   7:50, 8:10, 8:35, 9:30, 10:0, 10:25, 10:50, 11:45, 12:15, 12:40, 13:5, 13:30, 14:0, 14:30, 14:55, 15:20, 15:45, 16:15, 16:45, 17:10, 17:35, 18:0, 18:30, 19:0, 19:25, 19:50, 20:0, 20:15, 20:45, 21:15, 21:40, 22:5, 22:15, 22:30, 23:0, 23:30, 23:55
Biệt Đội Săn Cương Thi   xem phim Biệt Đội Săn Cương Thi   7:50, 15:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   xem phim Tiếng Anh là chuyện nhỏ   9:25, 10:55, 15:45, 18:15 Tình cảm
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   xem phim Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   8:25, 11:15, 14:5, 16:55, 19:45, 22:35
The LEGO Ninjago Movie   xem phim The LEGO Ninjago Movie   9:10, 12:20, 13:35, 15:25
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   8:35, 13:10, 21:40
Sát Thủ Vô Hình   xem phim Sát Thủ Vô Hình   10:55, 15:30, 17:50, 20:5, 22:20, 23:50
Kẻ Trộm Chó   xem phim Kẻ Trộm Chó   8:45, 17:40
Xác Chết Đêm Trăng   xem phim Xác Chết Đêm Trăng   8:10, 13:25
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   8:30, 8:45, 9:15, 9:50, 10:5, 10:50, 11:5, 11:20, 11:35, 11:55, 12:10, 13:10, 13:25, 13:55, 14:15, 14:30, 15:30, 15:45, 16:15, 16:35, 16:50, 17:5, 17:50, 18:5, 18:35, 18:55, 19:10, 19:25, 19:50, 20:10, 20:25, 20:40, 20:55, 21:15, 21:30, 22:10, 22:30, 22:45, 23:0, 23:15, 23:35, 23:55
Biệt Đội Săn Cương Thi   xem phim Biệt Đội Săn Cương Thi   8:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   xem phim Tiếng Anh là chuyện nhỏ   8:40, 10:35, 11:5, 14:5, 15:20, 18:5, 20:10, 23:35 Tình cảm
The LEGO Ninjago Movie   xem phim The LEGO Ninjago Movie   8:0, 10:50, 15:5, 17:15
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   8:10, 16:35, 18:55
Sát Thủ Vô Hình   xem phim Sát Thủ Vô Hình   8:20, 14:20, 17:50, 21:15
Kẻ Trộm Chó   xem phim Kẻ Trộm Chó   13:0
Khuôn Mặt Cuối Cùng   xem phim Khuôn Mặt Cuối Cùng   11:25
Xác Chết Đêm Trăng   xem phim Xác Chết Đêm Trăng   10:10, 19:25
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   7:55, 8:30, 9:5, 10:10, 10:30, 12:5, 12:30, 12:50, 13:0, 13:30, 14:45, 15:10, 15:50, 16:30, 17:0, 17:30, 18:45, 19:15, 19:45, 20:30, 21:20, 21:30, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   xem phim Tiếng Anh là chuyện nhỏ   8:30, 13:0, 15:0, 17:10, 19:30 Tình cảm
The LEGO Ninjago Movie   xem phim The LEGO Ninjago Movie   10:45, 17:20
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   11:40, 18:20
Sát Thủ Vô Hình   xem phim Sát Thủ Vô Hình   9:30, 12:55, 14:0, 19:25, 21:35, 23:45
Xác Chết Đêm Trăng   xem phim Xác Chết Đêm Trăng   8:30, 15:20, 21:50
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   8:30, 9:10, 10:20, 10:50, 11:20, 12:30, 13:30, 14:40, 15:40, 16:10, 16:50, 17:50, 19:0, 20:0, 20:35, 21:10, 22:10, 22:45, 23:20, 23:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   xem phim Tiếng Anh là chuyện nhỏ   8:10, 16:40, 23:10 Tình cảm
The LEGO Ninjago Movie   xem phim The LEGO Ninjago Movie   9:10, 10:25, 14:5, 19:15
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   10:5, 16:10, 21:15, 23:35
Sát Thủ Vô Hình   xem phim Sát Thủ Vô Hình   8:0, 18:20
Xác Chết Đêm Trăng   xem phim Xác Chết Đêm Trăng   12:15, 14:50
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   8:15, 9:30, 10:30, 11:15, 11:45, 12:30, 12:40, 13:30, 14:0, 14:40, 15:45, 16:15, 16:55, 18:0, 18:30, 19:0, 20:15, 20:45, 21:20, 22:25, 23:0, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   xem phim Tiếng Anh là chuyện nhỏ   9:20, 11:30, 13:40, 15:50, 20:0 Tình cảm
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   xem phim Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   10:55, 13:30, 16:5, 18:40, 21:15
Ngày Mai Mai Cưới   xem phim Ngày Mai Mai Cưới   9:15
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   9:5, 11:5, 13:5, 16:50, 18:50, 20:50
Xác Chết Đêm Trăng   xem phim Xác Chết Đêm Trăng   15:5
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   9:0, 11:0, 13:0, 15:0, 17:0, 18:0, 19:0, 21:0, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   xem phim Tiếng Anh là chuyện nhỏ   11:0, 15:40, 20:50 Tình cảm
Oan hồn   xem phim Oan hồn   10:20, 12:20, 14:20, 16:20, 19:30, 21:30 Kinh dị
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   xem phim Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   10:0, 13:45, 16:40, 20:30
Ngày Mai Mai Cưới   xem phim Ngày Mai Mai Cưới   13:15, 17:10
The LEGO Ninjago Movie   xem phim The LEGO Ninjago Movie   19:45
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   9:45, 12:0, 13:30, 15:20, 17:30, 18:45, 20:10, 21:45
Sát Thủ Vô Hình   xem phim Sát Thủ Vô Hình   13:0, 18:30
Xác Chết Đêm Trăng   xem phim Xác Chết Đêm Trăng   11:40, 22:10
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   9:30, 11:20, 12:40, 14:0, 15:0, 16:0, 18:0, 19:0, 20:0, 21:0, 22:0
Siêu Cớm Ngoại Cỡ   xem phim Siêu Cớm Ngoại Cỡ   10:40, 14:40, 18:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   xem phim Tiếng Anh là chuyện nhỏ   9:45, 11:30, 13:40, 18:10, 21:0 Tình cảm
Oan hồn   xem phim Oan hồn   11:0, 16:20 Kinh dị
Thiên Tài Bất Hảo   xem phim Thiên Tài Bất Hảo   17:30
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   xem phim Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   9:0, 15:0, 21:20
Ngày Mai Mai Cưới   xem phim Ngày Mai Mai Cưới   9:30, 11:50, 14:45, 17:20, 19:45
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   10:30, 12:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:15
Sát Thủ Vô Hình   xem phim Sát Thủ Vô Hình   9:10, 14:30, 20:15
Vincent Thương Mến   xem phim Vincent Thương Mến   13:0, 22:30
Xác Chết Đêm Trăng   xem phim Xác Chết Đêm Trăng   13:30, 15:45, 19:15, 22:45
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   10:0, 11:15, 12:0, 13:15, 14:0, 15:15, 16:0, 17:15, 18:0, 19:0, 20:0, 20:45, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   xem phim Tiếng Anh là chuyện nhỏ   11:40, 13:45, 17:50 Tình cảm
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   xem phim Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   19:55
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   11:55, 13:55, 15:55, 18:20, 20:20
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   11:50, 13:50, 15:50, 16:0, 18:15, 20:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Oan hồn   xem phim Oan hồn   14:40, 20:40 Kinh dị
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   xem phim Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   12:0, 16:15, 20:30
Ngày Mai Mai Cưới   xem phim Ngày Mai Mai Cưới   10:20, 14:35, 18:50
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   10:50, 12:50, 14:50, 16:50, 18:50, 20:50
Kẻ Trộm Chó   xem phim Kẻ Trộm Chó   12:55, 18:55
Khuôn Mặt Cuối Cùng   xem phim Khuôn Mặt Cuối Cùng   10:30, 16:30
Vincent Thương Mến   xem phim Vincent Thương Mến   10:15, 13:45, 17:15, 20:45
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   11:0, 13:0, 15:0, 17:0, 19:0, 21:0
Siêu Cớm Ngoại Cỡ   xem phim Siêu Cớm Ngoại Cỡ   10:15, 12:5, 13:55, 15:45, 17:35, 19:25, 21:15
Biệt Đội Săn Cương Thi   xem phim Biệt Đội Săn Cương Thi   12:0, 15:30, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Oan hồn   xem phim Oan hồn   8:20, 12:20, 18:20, 22:0 Kinh dị
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   8:10, 10:10, 14:20, 16:20, 20:20, 22:10
Xác Chết Đêm Trăng   xem phim Xác Chết Đêm Trăng   10:30, 12:10, 14:10, 16:10, 18:10, 20:0, 21:40
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   8:30, 10:30, 12:0, 14:0, 16:0, 18:0, 20:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Oan hồn   xem phim Oan hồn   8:35 Kinh dị
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   8:50
Sát Thủ Vô Hình   xem phim Sát Thủ Vô Hình   0:0, 9:0
Vincent Thương Mến   xem phim Vincent Thương Mến   8:40
Xác Chết Đêm Trăng   xem phim Xác Chết Đêm Trăng   0:10, 8:30
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   8:40


 • Thoi su 24h1412 Loi khai cua tai xe Uber hiep dam khach
  Thời sự 24h(14/12): Lời khai của tài xế Uber hiếp dâm khách

  Chủ tịch HN: Yêu cầu điều tra vụ bố đánh con bằng dây điện; Đếm xe BOT Cai Lậy nhưng không công bố: Chuyện bình thường!; Vụ chết cả gia đình ở Thủ Đức: Chi mà đau đến nỗi này!; Máy bay “bỏ rơi” 10 năm ở Nội Bài: Cơ quan thẩm định giá chào… thua!; Vụ sập chợ ở Quảng Bình: Chưa giao mặt bằng đã tiến hành thi công

 • Thoi su 24h Niu keo tinh yeu 9X dam ban gai hon chuc nhat dao
  Thời sự 24h: Níu kéo tình yêu, 9X đâm bạn gái hơn chục nhát dao

  Tính mạng học sinh hay "tiến sĩ giấy"; Đường sắt đô thị Hà Nội: Chi cả tỷ USD, làm sao để không ăn "bánh vẽ"; Trẻ em Việt tiêu 900.000đ/tháng cho ăn vặt; 9X đâm bạn gái hơn chục nhát dao; Lộ diện "tú ông" chuyên điều "hàng" cho dân đồng tính ... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 13/12/2017.

 • Thoi su 24h Mau thuan vo chong cha dam chet con trai 5 tuoi
  Thời sự 24h: Mâu thuẫn vợ chồng, cha đâm chết con trai 5 tuổi

  Bác sĩ tát bé trai sưng mặt: "Xin lỗi, bác lỡ tay"; Buộc thôi học 2 nữ sinh đánh bạn; Thực hư luật bán hàng cho Tây; Mâu thuẫn vợ chồng, cha đâm chết con trai 5 tuổi; Lời trần tình của người cháu họ bị tố hiếp dâm thím 78 tuổi ... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 12/12/2017.

 • Thoi su 24h Khoi to bo de va me ke hanh ha be trai
  Thời sự 24h: Khởi tố bố đẻ và mẹ kế hành hạ bé trai

  Đường sắt Cát Linh - Hà Đông, giới hạn của sự chịu đựng; Ship “giấy khám sức khỏe” đến tận nhà; Rợn người những kiểu bạo hành con trẻ gây sốc dư luận 2017; Nghi vấn cụ bà 77 tuổi bị cháu họ giở trò đồi bại trên thuyền; Những dự án nghìn tỷ đồng đẩy cả 3 đời Chủ tịch PVN vướng vào lao lý ... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 11/12/2017.

 • Thoi su 24h Giet ban cung phong roi chon lap duoi nen nha
  Thời sự 24h: Giết bạn cùng phòng rồi chôn lấp dưới nền nhà

  Hà Nội phí sử dụng tạm vỉa hè, lòng đường tăng tới 300%; "Ai ký “nắn” BOT Cai Lậy cần xin lỗi và kiểm điểm"; Yên Bái khẳng định không có chuyện "chống lưng, bao che" cho ông Phạm Sỹ Quý; Trẻ mầm non bị bạo hành: "Hãy gắn camera vào lương tâm của mỗi người"; Vụ lái xe đâm chết chiến sĩ CSGT trên cao tốc: Cần khởi tố tội danh “Giết người”

 • Tap doan Cao su dot 8300 ti dong ngung ban toan bo xang A92
  Tập đoàn Cao su "đốt" 8.300 tỉ đồng, ngừng bán toàn bộ xăng A92

  Tập đoàn Cao su VN "đốt" 8.300 tỉ đồng, truy thu 9,1 tỷ đồng từ một cá nhân bán hàng trên Facebook, chính thức khai tử xăng A92, FED tăng lãi suất cơ bản, lãi suất tiết kiệm tiếp tục tăng... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng...là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.

 • Nga noi la lam My noi 1 cau hau qua con nang ne
  Nga nói là làm, Mỹ nói 1 câu hậu quả còn nặng nề

  Tuần đánh dấu bước ngoặt quan trọng nơi chiến trường Syria khi Nga bắt đầu rút quân về nước, đúng như tuyên bố của TT Putin mà trước đó nhiều nước vẫn nghi ngờ tính xác thực. Giờ thì Thế giới cần quan tâm xử lý hậu quả tệ hại từ lời tuyên bố "Jerusalem" của TT Trump, trong khi nước Mỹ tiếp tục đi tìm lời giải cho nạn khủng bố vẫn đang hoành hành.

 • Tuan va mieng cua tong thong My Donald Trump
  Tuần "vạ miệng" của tổng thống Mỹ Donald Trump

  Trải qua một tuần chao đảo nơi chính trường Mỹ và chứng kiến làn sóng giận dữ đáng sợ của người Hồi giáo ở Trung Đông, những ai còn xem nhẹ vai trò của Hoa Kỳ nói chung và những động thái của tổng thống Mỹ nói riêng đối với Thế giới, thì nay hẳn đã phải thay đổi ít nhiều.

 • Khoi to bat tam giam ong Dinh La Thang
  Khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng

  Khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng; Chủ nhà chém trộm trọng thương bị khởi tố; Giết bạn giấu xác dưới nền nhà 7 năm; Bé gái 20 ngày tuổi chết ngạt do bị chặn đường hô hấp; Bé trai 10 tuổi bị cha ruột bạo hành ... là những tin tức pháp luật nổi bật tuần qua.

 • Gong minh vi tang gia dien
  Gồng mình vì tăng giá điện

  Gồng mình vì tăng giá điện, NHNN muốn độc quyền kinh doanh vàng tài khoản, Bitcoin tăng sốc, giữ nguyên giá bán lẻ xăng, tăng giá dầu diesel...Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng...là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.