Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ông Trùm   xem phim Ông Trùm   10:0, 18:30, 22:40
Người Nhện: Trở Về Nhà   xem phim Người Nhện: Trở Về Nhà   9:15, 15:0, 19:40
Đại Chiến Hành Tinh Khỉ   xem phim Đại Chiến Hành Tinh Khỉ   10:10, 12:35, 17:15, 21:55
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   9:50, 12:0, 14:10, 16:20, 18:30, 22:45
Chiếc Hộp Ma Quái   xem phim Chiếc Hộp Ma Quái   10:0, 13:15, 16:30, 19:45
Điệp Viên Báo Thù   xem phim Điệp Viên Báo Thù   11:30, 15:15, 19:0
Ác Nữ Báo Thù   xem phim Ác Nữ Báo Thù   12:5, 20:35
Hổ Cánh Cụt và Biệt Đội Rừng Xanh   xem phim Hổ Cánh Cụt và Biệt Đội Rừng Xanh   9:0, 11:30, 14:45, 18:0, 21:15
Nhà Số 81 Kinh Thành   xem phim Nhà Số 81 Kinh Thành   13:30, 17:15, 21:0
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   10:40, 14:0, 17:20, 20:40
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   9:0, 11:20, 13:0, 14:40, 16:20, 18:0, 19:40, 21:20, 23:0
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   13:0, 16:50, 20:40, 22:35
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   xem phim Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   10:0, 13:15, 16:30, 19:45
Người Gác Đêm   xem phim Người Gác Đêm   12:20, 15:40, 19:0
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   0:10, 9:30, 10:20, 11:25, 12:15, 12:45, 13:20, 14:10, 14:40, 15:15, 16:5, 16:35, 17:10, 18:0, 19:5, 19:55, 20:40, 21:0, 21:50, 22:20, 22:35, 22:40, 22:55, 23:0, 23:35
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   9:15, 9:50, 11:40, 13:30, 15:20, 17:10, 19:0, 20:50
Bắt Cóc   xem phim Bắt Cóc   11:35, 14:50, 18:5, 21:20
Phi Vụ Cuối Cùng   xem phim Phi Vụ Cuối Cùng   11:5, 14:55, 18:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ông Trùm   xem phim Ông Trùm   8:0
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   8:25, 12:45, 15:10, 17:35, 22:15
Linh Hồn Bạc   xem phim Linh Hồn Bạc   8:35
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   7:55, 22:30, 23:30
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   7:50, 10:55, 13:5, 21:45
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   8:25, 9:5, 9:50, 10:40, 11:15, 12:55, 13:35, 15:10, 15:55, 17:30, 18:15, 19:25, 19:50, 20:40, 21:40, 22:5, 23:0
Người Gác Đêm   xem phim Người Gác Đêm   23:55
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:20, 8:50, 10:0, 10:35, 11:5, 12:15, 12:50, 13:20, 14:30, 15:5, 15:40, 16:45, 17:20, 18:0, 19:0, 19:35, 20:0, 20:20, 21:15, 22:35, 23:45
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   8:20, 10:40, 11:25, 13:5, 13:50, 14:40, 15:5, 15:30, 17:0, 17:25, 17:50, 20:10
Phi Vụ Cuối Cùng   xem phim Phi Vụ Cuối Cùng   10:30, 12:20, 19:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ông Trùm   xem phim Ông Trùm   23:0
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   8:0, 10:20, 12:45, 15:50, 18:0
Linh Hồn Bạc   xem phim Linh Hồn Bạc   10:55
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   8:5, 20:30, 23:50
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   13:20, 15:25, 19:40
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   8:10, 10:25, 11:0, 12:35, 14:50, 16:10, 17:5, 17:30, 18:25, 19:20, 23:45
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   xem phim Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   9:0, 10:10, 14:10
Người Gác Đêm   xem phim Người Gác Đêm   8:20, 12:10, 21:50
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:0, 9:0, 10:15, 11:15, 12:30, 13:30, 14:45, 15:15, 15:45, 17:0, 18:0, 19:15, 20:15, 21:30, 21:45, 22:30, 23:45
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   8:40, 10:20, 11:0, 12:40, 13:20, 14:55, 15:40, 17:15, 19:35, 19:55, 20:25, 22:15, 22:45
Phi Vụ Cuối Cùng   xem phim Phi Vụ Cuối Cùng   8:40, 13:35, 18:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ông Trùm   xem phim Ông Trùm   9:30
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   8:40, 13:0, 15:20, 17:50, 20:5, 22:20, 23:10
Linh Hồn Bạc   xem phim Linh Hồn Bạc   8:25
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   8:10, 17:20, 19:30
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   8:0, 10:5, 15:30, 21:40, 23:50
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   10:20, 12:10, 14:10, 16:20, 18:50, 20:20, 21:10, 23:35
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   xem phim Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   13:10
Người Gác Đêm   xem phim Người Gác Đêm   11:5, 23:55
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:20, 9:15, 10:40, 11:10, 11:40, 12:0, 12:40, 13:30, 14:0, 14:20, 15:0, 15:50, 16:40, 17:35, 18:10, 18:45, 19:0, 20:35, 20:50, 21:10, 21:35, 22:35, 22:40, 23:0, 23:30, 23:45
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   8:5, 8:50, 9:20, 10:30, 11:15, 11:45, 12:55, 13:40, 15:15, 16:0, 16:30, 17:40, 18:25, 19:10, 19:55
Phi Vụ Cuối Cùng   xem phim Phi Vụ Cuối Cùng   14:30, 16:50, 21:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ông Trùm   xem phim Ông Trùm   8:25, 20:30
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   12:55, 22:55
Điệp Viên Báo Thù   xem phim Điệp Viên Báo Thù   16:5
Tiệc Độc Thân Nhớ Đời   xem phim Tiệc Độc Thân Nhớ Đời   14:0
Nhà Số 81 Kinh Thành   xem phim Nhà Số 81 Kinh Thành   10:50, 12:40, 21:50, 23:50
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   0:0, 8:30, 23:55
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   10:45, 14:40, 18:35
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   xem phim Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   10:25, 12:20
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   0:0, 8:20, 9:15, 10:30, 11:25, 11:50, 12:40, 13:35, 14:15, 14:50, 15:20, 15:45, 16:25, 17:0, 17:30, 17:55, 18:30, 19:10, 19:35, 20:5, 20:15, 20:40, 21:20, 21:45, 22:15, 22:25, 22:50, 23:30
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   8:45, 9:40, 10:55, 13:5, 15:15, 17:25, 19:40
Bắt Cóc   xem phim Bắt Cóc   8:50, 16:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thành Phố Ảo   xem phim Thành Phố Ảo   8:5
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   14:35, 17:0, 21:20
Linh Hồn Bạc   xem phim Linh Hồn Bạc   11:0
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   23:0
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   10:35, 12:35, 19:20, 23:45
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   8:30, 12:10, 18:30, 23:40
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   xem phim Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   10:15
Người Gác Đêm   xem phim Người Gác Đêm   8:15
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:0, 10:10, 11:30, 12:30, 13:40, 14:45, 15:30, 16:15, 17:0, 17:45, 19:15, 20:0, 20:45, 21:30, 22:15, 22:50, 23:30
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   9:0, 10:50, 13:10, 13:50, 14:25, 16:0, 16:45, 19:0, 20:30, 21:15
Phi Vụ Cuối Cùng   xem phim Phi Vụ Cuối Cùng   8:40, 18:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   9:40, 13:55, 18:15, 20:40
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   16:20
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   11:40, 13:30, 15:20, 17:10, 19:0, 20:50
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   11:10, 15:30, 17:35, 19:40
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   xem phim Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   12:5
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   11:5, 12:5, 13:10, 13:15, 13:50, 14:10, 15:15, 16:5, 16:15, 17:20, 18:20, 19:25, 20:25, 21:0, 21:30, 21:45
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   13:20, 17:20, 19:25, 21:30
Bắt Cóc   xem phim Bắt Cóc   11:25, 15:25
Phi Vụ Cuối Cùng   xem phim Phi Vụ Cuối Cùng   11:40, 18:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   8:20, 12:50, 15:40, 22:50, 23:35
Linh Hồn Bạc   xem phim Linh Hồn Bạc   9:5
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   13:35, 18:10, 23:55
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   14:15, 15:5, 18:40
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   8:20, 10:35, 12:35, 14:50, 18:5, 19:5, 20:45
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   xem phim Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   17:5
Người Gác Đêm   xem phim Người Gác Đêm   13:0
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:5, 8:55, 10:20, 11:15, 12:30, 14:45, 15:50, 17:0, 17:40, 19:15, 20:15, 21:20, 21:30, 21:40, 22:15, 23:0, 23:45
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   8:45, 11:5, 11:45, 13:25, 15:20, 16:20, 17:5, 19:55, 20:30
Phi Vụ Cuối Cùng   xem phim Phi Vụ Cuối Cùng   10:45, 19:25, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   12:35, 16:35, 20:35
Nhà Số 81 Kinh Thành   xem phim Nhà Số 81 Kinh Thành   11:40, 15:20
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   9:50, 13:30, 17:10, 19:0
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   9:30, 11:15, 15:0, 18:45
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   9:15, 11:15, 13:15, 15:15, 17:15, 19:15, 21:15
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   xem phim Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   10:50, 14:50, 18:50
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   9:25, 11:25, 13:0, 13:25, 15:25, 16:45, 17:25, 19:25, 20:30, 20:50, 21:25
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   9:30, 11:35, 13:40, 15:50, 18:0, 20:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   12:45, 14:35, 17:10
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   7:55, 12:0, 19:35
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   10:0, 12:30, 18:20, 20:55
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   7:50, 10:15, 11:20, 13:50, 14:30, 16:0, 16:25, 17:0, 20:25, 23:0
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   xem phim Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   14:10, 21:45
Người Gác Đêm   xem phim Người Gác Đêm   15:10
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:0, 8:30, 9:0, 10:30, 12:20, 13:40, 16:15, 16:50, 19:20, 20:15, 21:5, 21:35, 22:30, 22:45, 23:20, 23:50
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   8:55, 10:0, 10:50, 11:15, 13:15, 15:35, 17:55, 18:40
Phi Vụ Cuối Cùng   xem phim Phi Vụ Cuối Cùng   8:15, 18:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   9:25, 12:45, 17:0, 22:40
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   23:5
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   8:40, 15:5, 21:30
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   8:30, 12:25, 14:35, 16:35, 18:45, 20:30
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   xem phim Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   11:45
Người Gác Đêm   xem phim Người Gác Đêm   10:30
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:30, 10:40, 12:50, 15:0, 16:10, 17:10, 18:20, 19:20, 20:0, 20:55, 21:30, 22:15, 23:40
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   8:45, 11:0, 13:15, 15:30, 17:45, 19:20
Phi Vụ Cuối Cùng   xem phim Phi Vụ Cuối Cùng   10:35, 23:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   10:0, 23:5
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   8:0, 12:25
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   8:0, 14:25, 16:45, 18:35
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   8:0, 10:10, 12:20, 14:30, 18:55, 20:55, 23:15
Người Gác Đêm   xem phim Người Gác Đêm   12:25
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:10, 10:20, 12:10, 12:30, 14:20, 14:40, 16:20, 16:50, 18:45, 19:0, 21:0, 21:10, 22:45, 23:10, 23:20
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   8:0, 10:10, 14:30, 16:40, 18:50, 20:30
Phi Vụ Cuối Cùng   xem phim Phi Vụ Cuối Cùng   9:55, 21:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   11:5, 20:45
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   9:15, 13:25, 15:15, 17:5, 18:55
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   10:35, 14:45, 18:35
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:50, 9:30, 10:55, 13:0, 13:40, 15:5, 17:10, 19:15, 21:20
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   11:35, 12:40, 15:45, 17:50, 19:55, 20:40, 22:0
Bắt Cóc   xem phim Bắt Cóc   8:50, 16:50, 22:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   12:15, 16:50, 21:0
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   10:30, 13:45, 16:40, 18:30, 21:50
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   10:0, 13:0, 14:50, 18:15, 20:10, 22:0
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   xem phim Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   11:40, 16:15, 19:0
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   9:30, 10:15, 11:0, 11:50, 12:40, 13:20, 14:0, 14:30, 15:0, 15:45, 16:30, 17:15, 18:0, 18:40, 19:20, 20:0, 20:30, 20:50, 21:20, 22:10
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   9:45, 10:45, 12:15, 14:15, 16:0, 18:0, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   9:15, 15:45, 22:0
Nhà Số 81 Kinh Thành   xem phim Nhà Số 81 Kinh Thành   13:15
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   11:25, 17:15, 22:45
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   10:30, 14:0, 16:45, 19:10, 20:20
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   12:0, 14:0, 15:0, 18:25, 20:45
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   xem phim Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   9:15, 10:45, 13:0
Người Gác Đêm   xem phim Người Gác Đêm   9:0, 12:15, 18:0, 19:45, 23:0
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   9:10, 10:0, 11:15, 12:30, 13:15, 14:30, 15:15, 16:0, 17:0, 19:0, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30, 22:0, 22:30
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   11:0, 14:45, 16:30, 18:0, 18:30
Bắt Cóc   xem phim Bắt Cóc   8:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   14:0
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   12:5, 13:25, 17:45
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   10:5, 11:45, 15:10, 19:30, 21:5
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   9:50, 11:50, 16:10, 18:40, 20:40
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   10:0, 13:45, 15:50, 18:25, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Shin - Cậu Bé Bút Chì: Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh   xem phim Shin - Cậu Bé Bút Chì: Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh   9:20
Nhà Số 81 Kinh Thành   xem phim Nhà Số 81 Kinh Thành   12:30, 16:15
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   11:40, 13:10, 15:20, 18:50, 21:0
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   11:10, 14:50, 16:50, 20:30
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   xem phim Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   9:0, 10:40, 14:30, 18:0, 19:40
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   10:0, 12:0, 14:0, 16:0, 18:0, 20:0, 21:20
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   9:40, 13:20, 17:0, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   22:20
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   8:30, 9:10, 13:0, 17:30, 20:40
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   10:40, 12:50, 15:0, 19:20, 21:30
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:50, 9:0, 11:0, 11:15, 13:10, 13:30, 15:20, 15:45, 17:10, 18:0, 19:40, 20:15, 21:50, 22:30
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   9:20, 13:40, 18:0
Bắt Cóc   xem phim Bắt Cóc   11:5
Phi Vụ Cuối Cùng   xem phim Phi Vụ Cuối Cùng   11:30, 15:50, 20:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   8:10, 12:0, 18:0, 21:50
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   10:0, 14:0, 16:0, 20:0, 22:20
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:20, 10:10, 12:10, 14:10, 16:10, 18:10, 20:10, 22:10
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   10:20, 12:20, 14:20, 16:20, 18:20, 20:20


 • Thoi su 24h218 Thanh nien tu vong van ngoi tren xe may
  Thời sự 24h(21/8): Thanh niên tử vong vẫn ngồi trên xe máy

  Tượng đài dính băng keo khiến cháu bé bị thương?; Vì sao hoãn công bố kết luận thanh tra tài sản Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái?; Tài xế mua vé bằng tiền lẻ phản đối trạm BOT Cai Lậy cần biết thông tin này; Vì sao Hà Nội chưa công bố dịch sốt xuất huyết và chỉ phun thuốc tại các ổ dịch?; Đề xuất tăng thuế VAT: Cần cân nhắc toàn diện và thận trọng

 • Thoi su 24h 2 chi em tu vong tai nha rieng o Quang Ninh
  Thời sự 24h: 2 chị em tử vong tại nhà riêng ở Quảng Ninh

  Bà Hồ Thị Kim Thoa: Chặng đường thăng tiến đến kỷ luật mất chức; Đề xuất di dời ga Hà Nội: Ai dám đảm bảo không còn cảnh ách tắc?; Trẻ chưa sinh phải góp tiền làm đường 30tỷ: Khẳng định nóng; Tăng cường phát hiện sớm, xử lý kịp thời các ổ dịch sốt xuất huyết; Bé gái hơn 10 ngày tuổi bị bỏ rơi ở Hà Nội và lá thư đẫm nước mắt của người mẹ

 • Thoi su 24h Bi ban tinh sat hai vi doi yeu
  Thời sự 24h: Bị bạn tình sát hại vì đòi "yêu"

  Di dời đường sắt ra khỏi nội đô: Nên hay không nên?; Vụ dùng tiền lẻ qua trạm Cai Lậy: Chuyển 19 biển số xe cho công an; Hà Nội: Quận Nam Từ Liêm thông tin nóng vụ Bí thư phường tổ chức đánh bạc; Phó Chủ tịch quận đôi co với dân: Không cần xin lỗi!; Nước lũ ào ào đổ về Mường La sau 13 ngày lũ quét kinh hoàng

 • Thoi su 24h148 Bat ga yeu rau xanh hiep dam be gai 9 tuoi
  Thời sự 24h(14/8): Bắt gã yêu râu xanh hiếp dâm bé gái 9 tuổi

  Trưởng phòng bị tung ảnh: Không "tật" thì việc gì phải vội… "giật mình"?; Trạm thu phí BOT Cai Lậy lại thất thủ, phải xả trạm; Di dời ga Hà Nội: Ý tưởng “chống” lại… văn hóa?; Hà Nội tiếp nhận 19 "vòi rồng" diệt muỗi từ các tỉnh; Dịch sốt xuất huyết hơn 80.000 người mắc: Tại sao đã phun thuốc nhưng nhà vẫn nhiều muỗi?

 • Thoi su 24h108 Tai xe taxi bi khach dam trung mat cuop xe
  Thời sự 24h(10/8): Tài xế taxi bị khách đâm trúng mặt, cướp xe

  Tượng đài Chiến thắng 14 tỉ của Bắc Kạn đổ sập sau 2 năm khánh thành; Xe khách suýt trôi xuống nước khi cố bám phà vượt sông; HN: Tân sinh viên bị phê "lý lịch xấu" do chưa đóng tiền nông thôn mới; Nhân vật khiến 3 đời chủ tịch UBND xã Đồng Tâm "mê muội"; Hà Nội: Bé trai bị bạo hành đã được xuất viện

 • My quyet chien tranh thuong mai voi Trung Quoc giua cang thang Trieu Tien
  Mỹ quyết chiến tranh thương mại với Trung Quốc giữa căng thẳng Triều Tiên

  TT.Trump ra lệnh điều tra Trung Quốc giữa căng thẳng về vấn đề Triều Tiên; Binh sĩ Trung - Ấn căng thẳng ở biên giới; Tàu cá Trung Quốc ùa xuống Biển Đông; Khủng bố đẫm máu tại Barcelona; phát hiện xác ướp 500 năm tuổi còn nguyên vẹn; Vợ tổng thống Pháp Macron lên tiếng về tình yêu của mình... là những tin tức nổi bật tuần qua.

 • Hoa khoi ban dam nghin do Nu sinh bi ban trai ban chet
  Hoa khôi bán dâm nghìn đô; Nữ sinh bị bạn trai bắn chết

  Toàn cảnh vụ nữ sinh bị bạn trai nã súng sát hại ở Đồng Nai; Dàn người mẫu, diễn viên ở Sài Gòn bán dâm cho đại gia giá 4.000 USD; Những con số "giật mình" trong vụ án mang tên Hà Văn Thắm; Vào tù vì làm sứt mép bàn; Nam thanh niên bị thương tích nặng sau khi trở về từ đồn Công an ... là những tin tức pháp luật nổi bật tuần qua.

 • Tang thue VAT tu 10 len 12
  Tăng thuế VAT từ 10% lên 12%?

  Tăng thuế VAT lên 12%, tăng theo phí dịch vụ hàng không, xáo trộn các Cục, Vụ tại Bộ Công Thương, EVN được chính thức tự điều chỉnh giá bán lẻ điện, sẽ “bơm” thêm gần 700 nghìn tỷ cho nền kinh tế?...Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng...là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.

 • Chau cam gay danh chet bac ruot
  Cháu cầm gậy đánh chết bác ruột

  Cháu cầm gậy đánh chết bác ruột ở Hải Dương; Cái kết đau lòng từ những cuộc tình bị cấm cản; Những vụ trộm tiền công đức do camera an ninh ghi lại; Trầm Bê: Một thời dọc ngang, cuối đường dây dưa đại án; Nhận diện sống ảo: Muôn mặt “thiếu gia” ... là những tin tức pháp luật nổi bật tuần qua.

 • My Nga cang thang truoc don dap tra ngoai giao hiem hoc
  Mỹ - Nga căng thẳng trước đòn đáp trả ngoại giao hiểm hóc

  Tổng thống Putin tuyên bố Mỹ sẽ phải cắt giảm 755 nhân viên ngoại giao tại Nga; Tổng thống Donald Trump phê chuẩn dự luật chống Nga; Lính TQ tiến sâu 1km vào lãnh thổ tranh chấp Trung-Ấn; Triều Tiên nói Lệnh trừng phạt của Mỹ chứng tỏ nỗ lực vô vọng của "những kẻ đang sợ hãi"; Cháy tòa tháp chọc trời tại Dubai... là những tin quốc tế nổi bật tuần qua.