Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ông Trùm   xem phim Ông Trùm   10:0, 18:30, 22:40
Người Nhện: Trở Về Nhà   xem phim Người Nhện: Trở Về Nhà   9:15, 15:0, 19:40
Đại Chiến Hành Tinh Khỉ   xem phim Đại Chiến Hành Tinh Khỉ   10:10, 12:35, 17:15, 21:55
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   9:50, 12:0, 14:10, 16:20, 18:30, 22:45
Chiếc Hộp Ma Quái   xem phim Chiếc Hộp Ma Quái   10:0, 13:15, 16:30, 19:45
Điệp Viên Báo Thù   xem phim Điệp Viên Báo Thù   11:30, 15:15, 19:0
Ác Nữ Báo Thù   xem phim Ác Nữ Báo Thù   12:5, 20:35
Hổ Cánh Cụt và Biệt Đội Rừng Xanh   xem phim Hổ Cánh Cụt và Biệt Đội Rừng Xanh   9:0, 11:30, 14:45, 18:0, 21:15
Nhà Số 81 Kinh Thành   xem phim Nhà Số 81 Kinh Thành   13:30, 17:15, 21:0
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   10:40, 14:0, 17:20, 20:40
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   9:0, 11:20, 13:0, 14:40, 16:20, 18:0, 19:40, 21:20, 23:0
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   13:0, 16:50, 20:40, 22:35
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   xem phim Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   10:0, 13:15, 16:30, 19:45
Người Gác Đêm   xem phim Người Gác Đêm   12:20, 15:40, 19:0
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   0:10, 9:30, 10:20, 11:25, 12:15, 12:45, 13:20, 14:10, 14:40, 15:15, 16:5, 16:35, 17:10, 18:0, 19:5, 19:55, 20:40, 21:0, 21:50, 22:20, 22:35, 22:40, 22:55, 23:0, 23:35
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   9:15, 9:50, 11:40, 13:30, 15:20, 17:10, 19:0, 20:50
Bắt Cóc   xem phim Bắt Cóc   11:35, 14:50, 18:5, 21:20
Phi Vụ Cuối Cùng   xem phim Phi Vụ Cuối Cùng   11:5, 14:55, 18:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ông Trùm   xem phim Ông Trùm   8:0
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   8:25, 12:45, 15:10, 17:35, 22:15
Linh Hồn Bạc   xem phim Linh Hồn Bạc   8:35
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   7:55, 22:30, 23:30
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   7:50, 10:55, 13:5, 21:45
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   8:25, 9:5, 9:50, 10:40, 11:15, 12:55, 13:35, 15:10, 15:55, 17:30, 18:15, 19:25, 19:50, 20:40, 21:40, 22:5, 23:0
Người Gác Đêm   xem phim Người Gác Đêm   23:55
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:20, 8:50, 10:0, 10:35, 11:5, 12:15, 12:50, 13:20, 14:30, 15:5, 15:40, 16:45, 17:20, 18:0, 19:0, 19:35, 20:0, 20:20, 21:15, 22:35, 23:45
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   8:20, 10:40, 11:25, 13:5, 13:50, 14:40, 15:5, 15:30, 17:0, 17:25, 17:50, 20:10
Phi Vụ Cuối Cùng   xem phim Phi Vụ Cuối Cùng   10:30, 12:20, 19:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ông Trùm   xem phim Ông Trùm   23:0
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   8:0, 10:20, 12:45, 15:50, 18:0
Linh Hồn Bạc   xem phim Linh Hồn Bạc   10:55
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   8:5, 20:30, 23:50
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   13:20, 15:25, 19:40
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   8:10, 10:25, 11:0, 12:35, 14:50, 16:10, 17:5, 17:30, 18:25, 19:20, 23:45
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   xem phim Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   9:0, 10:10, 14:10
Người Gác Đêm   xem phim Người Gác Đêm   8:20, 12:10, 21:50
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:0, 9:0, 10:15, 11:15, 12:30, 13:30, 14:45, 15:15, 15:45, 17:0, 18:0, 19:15, 20:15, 21:30, 21:45, 22:30, 23:45
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   8:40, 10:20, 11:0, 12:40, 13:20, 14:55, 15:40, 17:15, 19:35, 19:55, 20:25, 22:15, 22:45
Phi Vụ Cuối Cùng   xem phim Phi Vụ Cuối Cùng   8:40, 13:35, 18:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ông Trùm   xem phim Ông Trùm   9:30
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   8:40, 13:0, 15:20, 17:50, 20:5, 22:20, 23:10
Linh Hồn Bạc   xem phim Linh Hồn Bạc   8:25
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   8:10, 17:20, 19:30
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   8:0, 10:5, 15:30, 21:40, 23:50
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   10:20, 12:10, 14:10, 16:20, 18:50, 20:20, 21:10, 23:35
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   xem phim Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   13:10
Người Gác Đêm   xem phim Người Gác Đêm   11:5, 23:55
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:20, 9:15, 10:40, 11:10, 11:40, 12:0, 12:40, 13:30, 14:0, 14:20, 15:0, 15:50, 16:40, 17:35, 18:10, 18:45, 19:0, 20:35, 20:50, 21:10, 21:35, 22:35, 22:40, 23:0, 23:30, 23:45
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   8:5, 8:50, 9:20, 10:30, 11:15, 11:45, 12:55, 13:40, 15:15, 16:0, 16:30, 17:40, 18:25, 19:10, 19:55
Phi Vụ Cuối Cùng   xem phim Phi Vụ Cuối Cùng   14:30, 16:50, 21:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ông Trùm   xem phim Ông Trùm   8:25, 20:30
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   12:55, 22:55
Điệp Viên Báo Thù   xem phim Điệp Viên Báo Thù   16:5
Tiệc Độc Thân Nhớ Đời   xem phim Tiệc Độc Thân Nhớ Đời   14:0
Nhà Số 81 Kinh Thành   xem phim Nhà Số 81 Kinh Thành   10:50, 12:40, 21:50, 23:50
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   0:0, 8:30, 23:55
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   10:45, 14:40, 18:35
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   xem phim Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   10:25, 12:20
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   0:0, 8:20, 9:15, 10:30, 11:25, 11:50, 12:40, 13:35, 14:15, 14:50, 15:20, 15:45, 16:25, 17:0, 17:30, 17:55, 18:30, 19:10, 19:35, 20:5, 20:15, 20:40, 21:20, 21:45, 22:15, 22:25, 22:50, 23:30
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   8:45, 9:40, 10:55, 13:5, 15:15, 17:25, 19:40
Bắt Cóc   xem phim Bắt Cóc   8:50, 16:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thành Phố Ảo   xem phim Thành Phố Ảo   8:5
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   14:35, 17:0, 21:20
Linh Hồn Bạc   xem phim Linh Hồn Bạc   11:0
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   23:0
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   10:35, 12:35, 19:20, 23:45
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   8:30, 12:10, 18:30, 23:40
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   xem phim Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   10:15
Người Gác Đêm   xem phim Người Gác Đêm   8:15
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:0, 10:10, 11:30, 12:30, 13:40, 14:45, 15:30, 16:15, 17:0, 17:45, 19:15, 20:0, 20:45, 21:30, 22:15, 22:50, 23:30
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   9:0, 10:50, 13:10, 13:50, 14:25, 16:0, 16:45, 19:0, 20:30, 21:15
Phi Vụ Cuối Cùng   xem phim Phi Vụ Cuối Cùng   8:40, 18:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   9:40, 13:55, 18:15, 20:40
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   16:20
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   11:40, 13:30, 15:20, 17:10, 19:0, 20:50
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   11:10, 15:30, 17:35, 19:40
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   xem phim Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   12:5
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   11:5, 12:5, 13:10, 13:15, 13:50, 14:10, 15:15, 16:5, 16:15, 17:20, 18:20, 19:25, 20:25, 21:0, 21:30, 21:45
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   13:20, 17:20, 19:25, 21:30
Bắt Cóc   xem phim Bắt Cóc   11:25, 15:25
Phi Vụ Cuối Cùng   xem phim Phi Vụ Cuối Cùng   11:40, 18:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   8:20, 12:50, 15:40, 22:50, 23:35
Linh Hồn Bạc   xem phim Linh Hồn Bạc   9:5
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   13:35, 18:10, 23:55
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   14:15, 15:5, 18:40
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   8:20, 10:35, 12:35, 14:50, 18:5, 19:5, 20:45
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   xem phim Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   17:5
Người Gác Đêm   xem phim Người Gác Đêm   13:0
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:5, 8:55, 10:20, 11:15, 12:30, 14:45, 15:50, 17:0, 17:40, 19:15, 20:15, 21:20, 21:30, 21:40, 22:15, 23:0, 23:45
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   8:45, 11:5, 11:45, 13:25, 15:20, 16:20, 17:5, 19:55, 20:30
Phi Vụ Cuối Cùng   xem phim Phi Vụ Cuối Cùng   10:45, 19:25, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   12:35, 16:35, 20:35
Nhà Số 81 Kinh Thành   xem phim Nhà Số 81 Kinh Thành   11:40, 15:20
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   9:50, 13:30, 17:10, 19:0
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   9:30, 11:15, 15:0, 18:45
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   9:15, 11:15, 13:15, 15:15, 17:15, 19:15, 21:15
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   xem phim Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   10:50, 14:50, 18:50
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   9:25, 11:25, 13:0, 13:25, 15:25, 16:45, 17:25, 19:25, 20:30, 20:50, 21:25
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   9:30, 11:35, 13:40, 15:50, 18:0, 20:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   12:45, 14:35, 17:10
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   7:55, 12:0, 19:35
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   10:0, 12:30, 18:20, 20:55
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   7:50, 10:15, 11:20, 13:50, 14:30, 16:0, 16:25, 17:0, 20:25, 23:0
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   xem phim Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   14:10, 21:45
Người Gác Đêm   xem phim Người Gác Đêm   15:10
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:0, 8:30, 9:0, 10:30, 12:20, 13:40, 16:15, 16:50, 19:20, 20:15, 21:5, 21:35, 22:30, 22:45, 23:20, 23:50
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   8:55, 10:0, 10:50, 11:15, 13:15, 15:35, 17:55, 18:40
Phi Vụ Cuối Cùng   xem phim Phi Vụ Cuối Cùng   8:15, 18:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   9:25, 12:45, 17:0, 22:40
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   23:5
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   8:40, 15:5, 21:30
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   8:30, 12:25, 14:35, 16:35, 18:45, 20:30
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   xem phim Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   11:45
Người Gác Đêm   xem phim Người Gác Đêm   10:30
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:30, 10:40, 12:50, 15:0, 16:10, 17:10, 18:20, 19:20, 20:0, 20:55, 21:30, 22:15, 23:40
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   8:45, 11:0, 13:15, 15:30, 17:45, 19:20
Phi Vụ Cuối Cùng   xem phim Phi Vụ Cuối Cùng   10:35, 23:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   10:0, 23:5
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   8:0, 12:25
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   8:0, 14:25, 16:45, 18:35
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   8:0, 10:10, 12:20, 14:30, 18:55, 20:55, 23:15
Người Gác Đêm   xem phim Người Gác Đêm   12:25
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:10, 10:20, 12:10, 12:30, 14:20, 14:40, 16:20, 16:50, 18:45, 19:0, 21:0, 21:10, 22:45, 23:10, 23:20
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   8:0, 10:10, 14:30, 16:40, 18:50, 20:30
Phi Vụ Cuối Cùng   xem phim Phi Vụ Cuối Cùng   9:55, 21:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   11:5, 20:45
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   9:15, 13:25, 15:15, 17:5, 18:55
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   10:35, 14:45, 18:35
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:50, 9:30, 10:55, 13:0, 13:40, 15:5, 17:10, 19:15, 21:20
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   11:35, 12:40, 15:45, 17:50, 19:55, 20:40, 22:0
Bắt Cóc   xem phim Bắt Cóc   8:50, 16:50, 22:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   12:15, 16:50, 21:0
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   10:30, 13:45, 16:40, 18:30, 21:50
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   10:0, 13:0, 14:50, 18:15, 20:10, 22:0
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   xem phim Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   11:40, 16:15, 19:0
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   9:30, 10:15, 11:0, 11:50, 12:40, 13:20, 14:0, 14:30, 15:0, 15:45, 16:30, 17:15, 18:0, 18:40, 19:20, 20:0, 20:30, 20:50, 21:20, 22:10
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   9:45, 10:45, 12:15, 14:15, 16:0, 18:0, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   9:15, 15:45, 22:0
Nhà Số 81 Kinh Thành   xem phim Nhà Số 81 Kinh Thành   13:15
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   11:25, 17:15, 22:45
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   10:30, 14:0, 16:45, 19:10, 20:20
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   12:0, 14:0, 15:0, 18:25, 20:45
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   xem phim Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   9:15, 10:45, 13:0
Người Gác Đêm   xem phim Người Gác Đêm   9:0, 12:15, 18:0, 19:45, 23:0
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   9:10, 10:0, 11:15, 12:30, 13:15, 14:30, 15:15, 16:0, 17:0, 19:0, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30, 22:0, 22:30
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   11:0, 14:45, 16:30, 18:0, 18:30
Bắt Cóc   xem phim Bắt Cóc   8:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   14:0
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   12:5, 13:25, 17:45
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   10:5, 11:45, 15:10, 19:30, 21:5
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   9:50, 11:50, 16:10, 18:40, 20:40
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   10:0, 13:45, 15:50, 18:25, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Shin - Cậu Bé Bút Chì: Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh   xem phim Shin - Cậu Bé Bút Chì: Cuộc Xâm Lăng Của Người Ngoài Hành Tinh   9:20
Nhà Số 81 Kinh Thành   xem phim Nhà Số 81 Kinh Thành   12:30, 16:15
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   11:40, 13:10, 15:20, 18:50, 21:0
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   11:10, 14:50, 16:50, 20:30
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   xem phim Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   9:0, 10:40, 14:30, 18:0, 19:40
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   10:0, 12:0, 14:0, 16:0, 18:0, 20:0, 21:20
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   9:40, 13:20, 17:0, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   22:20
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   8:30, 9:10, 13:0, 17:30, 20:40
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   10:40, 12:50, 15:0, 19:20, 21:30
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:50, 9:0, 11:0, 11:15, 13:10, 13:30, 15:20, 15:45, 17:10, 18:0, 19:40, 20:15, 21:50, 22:30
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   9:20, 13:40, 18:0
Bắt Cóc   xem phim Bắt Cóc   11:5
Phi Vụ Cuối Cùng   xem phim Phi Vụ Cuối Cùng   11:30, 15:50, 20:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   8:10, 12:0, 18:0, 21:50
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   10:0, 14:0, 16:0, 20:0, 22:20
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:20, 10:10, 12:10, 14:10, 16:10, 18:10, 20:10, 22:10
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   10:20, 12:20, 14:20, 16:20, 18:20, 20:20


 • Thoi su 24h1412 Loi khai cua tai xe Uber hiep dam khach
  Thời sự 24h(14/12): Lời khai của tài xế Uber hiếp dâm khách

  Chủ tịch HN: Yêu cầu điều tra vụ bố đánh con bằng dây điện; Đếm xe BOT Cai Lậy nhưng không công bố: Chuyện bình thường!; Vụ chết cả gia đình ở Thủ Đức: Chi mà đau đến nỗi này!; Máy bay “bỏ rơi” 10 năm ở Nội Bài: Cơ quan thẩm định giá chào… thua!; Vụ sập chợ ở Quảng Bình: Chưa giao mặt bằng đã tiến hành thi công

 • Thoi su 24h Niu keo tinh yeu 9X dam ban gai hon chuc nhat dao
  Thời sự 24h: Níu kéo tình yêu, 9X đâm bạn gái hơn chục nhát dao

  Tính mạng học sinh hay "tiến sĩ giấy"; Đường sắt đô thị Hà Nội: Chi cả tỷ USD, làm sao để không ăn "bánh vẽ"; Trẻ em Việt tiêu 900.000đ/tháng cho ăn vặt; 9X đâm bạn gái hơn chục nhát dao; Lộ diện "tú ông" chuyên điều "hàng" cho dân đồng tính ... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 13/12/2017.

 • Thoi su 24h Mau thuan vo chong cha dam chet con trai 5 tuoi
  Thời sự 24h: Mâu thuẫn vợ chồng, cha đâm chết con trai 5 tuổi

  Bác sĩ tát bé trai sưng mặt: "Xin lỗi, bác lỡ tay"; Buộc thôi học 2 nữ sinh đánh bạn; Thực hư luật bán hàng cho Tây; Mâu thuẫn vợ chồng, cha đâm chết con trai 5 tuổi; Lời trần tình của người cháu họ bị tố hiếp dâm thím 78 tuổi ... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 12/12/2017.

 • Thoi su 24h Khoi to bo de va me ke hanh ha be trai
  Thời sự 24h: Khởi tố bố đẻ và mẹ kế hành hạ bé trai

  Đường sắt Cát Linh - Hà Đông, giới hạn của sự chịu đựng; Ship “giấy khám sức khỏe” đến tận nhà; Rợn người những kiểu bạo hành con trẻ gây sốc dư luận 2017; Nghi vấn cụ bà 77 tuổi bị cháu họ giở trò đồi bại trên thuyền; Những dự án nghìn tỷ đồng đẩy cả 3 đời Chủ tịch PVN vướng vào lao lý ... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 11/12/2017.

 • Thoi su 24h Giet ban cung phong roi chon lap duoi nen nha
  Thời sự 24h: Giết bạn cùng phòng rồi chôn lấp dưới nền nhà

  Hà Nội phí sử dụng tạm vỉa hè, lòng đường tăng tới 300%; "Ai ký “nắn” BOT Cai Lậy cần xin lỗi và kiểm điểm"; Yên Bái khẳng định không có chuyện "chống lưng, bao che" cho ông Phạm Sỹ Quý; Trẻ mầm non bị bạo hành: "Hãy gắn camera vào lương tâm của mỗi người"; Vụ lái xe đâm chết chiến sĩ CSGT trên cao tốc: Cần khởi tố tội danh “Giết người”

 • Cha ruot dam chet con trai 5 tuoi nu hanh khach bi tai xe Uber hiep dam
  Cha ruột đâm chết con trai 5 tuổi, nữ hành khách bị tài xế Uber hiếp dâm

  Cha ruột đâm chết con trai 5 tuổi; Con đánh cha gãy xương sườn, toàn thân bầm tím; Rợn người những kiểu bạo hành con trẻ gây sốc dư luận 2017; Thâm nhập "thị trường trai bao"; Bị hiếp dâm, nữ hành khách dụ tài xế Uber đến khách sạn rồi tóm gọn ... là những tin tức pháp luật nổi bật tuần qua.

 • Tap doan Cao su dot 8300 ti dong ngung ban toan bo xang A92
  Tập đoàn Cao su "đốt" 8.300 tỉ đồng, ngừng bán toàn bộ xăng A92

  Tập đoàn Cao su VN "đốt" 8.300 tỉ đồng, truy thu 9,1 tỷ đồng từ một cá nhân bán hàng trên Facebook, chính thức khai tử xăng A92, FED tăng lãi suất cơ bản, lãi suất tiết kiệm tiếp tục tăng... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng...là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.

 • Nga noi la lam My noi 1 cau hau qua con nang ne
  Nga nói là làm, Mỹ nói 1 câu hậu quả còn nặng nề

  Tuần đánh dấu bước ngoặt quan trọng nơi chiến trường Syria khi Nga bắt đầu rút quân về nước, đúng như tuyên bố của TT Putin mà trước đó nhiều nước vẫn nghi ngờ tính xác thực. Giờ thì Thế giới cần quan tâm xử lý hậu quả tệ hại từ lời tuyên bố "Jerusalem" của TT Trump, trong khi nước Mỹ tiếp tục đi tìm lời giải cho nạn khủng bố vẫn đang hoành hành.

 • Tuan va mieng cua tong thong My Donald Trump
  Tuần "vạ miệng" của tổng thống Mỹ Donald Trump

  Trải qua một tuần chao đảo nơi chính trường Mỹ và chứng kiến làn sóng giận dữ đáng sợ của người Hồi giáo ở Trung Đông, những ai còn xem nhẹ vai trò của Hoa Kỳ nói chung và những động thái của tổng thống Mỹ nói riêng đối với Thế giới, thì nay hẳn đã phải thay đổi ít nhiều.

 • Khoi to bat tam giam ong Dinh La Thang
  Khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng

  Khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng; Chủ nhà chém trộm trọng thương bị khởi tố; Giết bạn giấu xác dưới nền nhà 7 năm; Bé gái 20 ngày tuổi chết ngạt do bị chặn đường hô hấp; Bé trai 10 tuổi bị cha ruột bạo hành ... là những tin tức pháp luật nổi bật tuần qua.