Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Trùm, Cớm và Ác Quỷ   xem phim Trùm, Cớm và Ác Quỷ   12:35, 18:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Trùm, Cớm và Ác Quỷ   xem phim Trùm, Cớm và Ác Quỷ   16:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Trùm, Cớm và Ác Quỷ   xem phim Trùm, Cớm và Ác Quỷ   16:50

Thời tiết một số khu vực