Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Phi Vụ Nữ Quyền   xem phim Phi Vụ Nữ Quyền   9:15, 14:45, 17:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Phi Vụ Nữ Quyền   xem phim Phi Vụ Nữ Quyền   11:20, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Phi Vụ Nữ Quyền   xem phim Phi Vụ Nữ Quyền   9:0, 11:35, 13:5, 15:50, 19:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Phi Vụ Nữ Quyền   xem phim Phi Vụ Nữ Quyền   9:10, 12:0, 22:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Phi Vụ Nữ Quyền   xem phim Phi Vụ Nữ Quyền   9:25, 12:45, 15:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Phi Vụ Nữ Quyền   xem phim Phi Vụ Nữ Quyền   8:50, 18:0, 21:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Phi Vụ Nữ Quyền   xem phim Phi Vụ Nữ Quyền   9:30, 12:10, 16:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Phi Vụ Nữ Quyền   xem phim Phi Vụ Nữ Quyền   11:45, 14:40, 16:25

Thời tiết một số khu vực