Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gấu Trúc Về Nhà   xem phim Gấu Trúc Về Nhà   14:30, 20:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gấu Trúc Về Nhà   xem phim Gấu Trúc Về Nhà   12:45, 14:35, 17:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gấu Trúc Về Nhà   xem phim Gấu Trúc Về Nhà   9:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gấu Trúc Về Nhà   xem phim Gấu Trúc Về Nhà   8:45, 15:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gấu Trúc Về Nhà   xem phim Gấu Trúc Về Nhà   9:0

Thời tiết một số khu vực