Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   11:15, 14:0, 16:45
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   9:55, 12:20, 17:50
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   19:30
Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   xem phim Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   10:30, 13:20, 19:40
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   15:20, 17:30
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   14:30, 16:50
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   10:5, 10:45, 12:5, 12:55, 14:0, 16:10, 17:15, 19:25, 20:30, 21:0, 21:30, 22:5, 22:40
Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   xem phim Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   15:45
Thách Yêu 2 Năm   xem phim Thách Yêu 2 Năm   20:0, 22:30
Người Lạ Ơi   xem phim Người Lạ Ơi   19:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   9:30, 16:20
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   9:10, 11:20, 14:10
Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   xem phim Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   9:10, 17:25
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   19:25
Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   xem phim Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   10:35, 15:10, 17:15, 20:10, 23:20
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   11:30, 13:40, 15:50, 21:45, 23:50
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   9:20, 10:50, 13:10, 18:5
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   8:30, 9:30, 10:0, 10:30, 11:10, 11:50, 12:50, 13:20, 13:50, 14:30, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 17:50, 18:30, 19:30, 20:0, 20:30, 21:10, 21:30, 21:50, 22:50
Sứ Mệnh Nội Gián 2   xem phim Sứ Mệnh Nội Gián 2   8:45, 13:30, 15:30, 19:5, 23:45
Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   xem phim Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   13:0, 18:0
Khoản Vay Sinh Tử   xem phim Khoản Vay Sinh Tử   8:45, 12:0
Thách Yêu 2 Năm   xem phim Thách Yêu 2 Năm   19:15, 21:10
Người Lạ Ơi   xem phim Người Lạ Ơi   19:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   10:50, 14:50, 23:20
Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   xem phim Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   12:0, 14:0, 17:45
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   18:30
Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   xem phim Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   10:10, 13:45, 17:40
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   9:30, 11:50, 16:20, 21:5
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   8:40
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   10:0, 12:30, 15:0, 18:40
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   8:50, 10:15, 11:5, 11:40, 12:15, 13:40, 14:10, 14:35, 15:5, 15:40, 17:5, 17:40, 18:5, 18:35, 19:5, 20:10, 20:40, 21:5, 21:35, 22:5, 22:30, 22:45
Sứ Mệnh Nội Gián 2   xem phim Sứ Mệnh Nội Gián 2   9:0, 12:40
Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   xem phim Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   9:50, 16:10
Khoản Vay Sinh Tử   xem phim Khoản Vay Sinh Tử   9:25
Thách Yêu 2 Năm   xem phim Thách Yêu 2 Năm   20:0, 22:40
Người Lạ Ơi   xem phim Người Lạ Ơi   20:35, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   12:25
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   14:45, 17:0
Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   xem phim Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   10:20, 15:25, 18:0
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   9:5, 13:0, 18:40
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   10:10
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   11:55, 16:40
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:0, 10:0, 11:20, 12:20, 13:25, 15:15, 15:40, 16:50, 19:10, 20:15, 21:45, 22:30, 23:0
Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   xem phim Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   9:40, 14:25
Thách Yêu 2 Năm   xem phim Thách Yêu 2 Năm   19:5, 20:30, 23:5
Người Lạ Ơi   xem phim Người Lạ Ơi   21:0, 21:40, 23:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   9:30, 15:10
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   9:45, 12:55
Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   xem phim Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   16:25
Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   xem phim Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   14:0, 23:25
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   10:40, 17:40, 20:45
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   18:20
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   10:5, 11:5, 12:20, 13:25, 14:25, 15:40, 16:45, 18:0, 19:0, 20:5, 21:20, 22:20, 23:0
Sứ Mệnh Nội Gián 2   xem phim Sứ Mệnh Nội Gián 2   11:55
Thách Yêu 2 Năm   xem phim Thách Yêu 2 Năm   19:50, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   15:15
Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   xem phim Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   23:20
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   12:55, 17:15, 18:25
Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   xem phim Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   10:30, 16:0, 20:30
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   10:10, 13:5, 15:0, 20:20
Seeda: Oan Hồn Nhà Hát   xem phim Seeda: Oan Hồn Nhà Hát   22:30
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   18:0
Boboiboy 2: Cuộc Chiến Ngân Hà   xem phim Boboiboy 2: Cuộc Chiến Ngân Hà   10:50
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   10:0, 10:35, 12:20, 13:20, 15:40, 16:40, 20:0, 21:15, 21:50, 22:55
Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   xem phim Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   13:55
Thách Yêu 2 Năm   xem phim Thách Yêu 2 Năm   19:20
Người Lạ Ơi   xem phim Người Lạ Ơi   19:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   12:35
Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   xem phim Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   12:5, 16:25
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   10:25, 14:15, 18:20, 23:10
Seeda: Oan Hồn Nhà Hát   xem phim Seeda: Oan Hồn Nhà Hát   23:20
Boboiboy 2: Cuộc Chiến Ngân Hà   xem phim Boboiboy 2: Cuộc Chiến Ngân Hà   20:25
GG Bond: Xứ Sở Kẹo Mút   xem phim GG Bond: Xứ Sở Kẹo Mút   16:30, 18:50
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   10:0, 11:0, 13:15, 14:30, 15:40, 16:50, 17:50, 18:55, 20:5, 21:5, 22:10
Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   xem phim Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   14:45
Thách Yêu 2 Năm   xem phim Thách Yêu 2 Năm   20:40, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   xem phim Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   9:10, 12:40, 16:10, 18:0, 19:40, 23:5
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   9:0, 14:40, 20:25
Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   xem phim Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   10:40, 12:40, 16:20, 18:20
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   9:50, 13:25, 17:0, 20:35
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   11:10, 16:10, 21:10
Seeda: Oan Hồn Nhà Hát   xem phim Seeda: Oan Hồn Nhà Hát   13:0, 18:0
GG Bond: Xứ Sở Kẹo Mút   xem phim GG Bond: Xứ Sở Kẹo Mút   14:40, 19:40
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:5, 10:0, 12:0, 13:0, 15:0, 16:0, 19:0, 21:10, 21:55, 22:25
Sứ Mệnh Nội Gián 2   xem phim Sứ Mệnh Nội Gián 2   11:40, 15:15, 18:50
Khoản Vay Sinh Tử   xem phim Khoản Vay Sinh Tử   10:45, 14:15, 17:45
Người Lạ Ơi   xem phim Người Lạ Ơi   19:35, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   9:15
Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   xem phim Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   9:0, 12:50, 16:40
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   9:45, 13:30, 15:20, 19:10
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   11:40, 17:20, 21:0
Seeda: Oan Hồn Nhà Hát   xem phim Seeda: Oan Hồn Nhà Hát   11:10, 15:0, 18:50
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:30, 11:0, 12:30, 14:0, 15:30, 17:0, 18:30, 20:0
Thách Yêu 2 Năm   xem phim Thách Yêu 2 Năm   20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   9:15, 11:45, 13:45, 17:45
Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   xem phim Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   9:30
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   9:30, 21:30
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   11:30, 16:0, 20:0, 22:15
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   15:30
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:15, 9:45, 10:15, 11:15, 12:30, 13:0, 13:30, 14:0, 14:30, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0
Sứ Mệnh Nội Gián 2   xem phim Sứ Mệnh Nội Gián 2   9:30, 13:30, 22:0
Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   xem phim Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   12:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   16:20
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   8:10, 18:0, 21:20
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   10:0, 11:40, 13:10, 14:50, 18:10, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   9:30, 14:30, 18:30
Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   xem phim Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   12:15, 15:45, 18:15, 21:0
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   12:30, 16:30
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   11:15, 15:0
Seeda: Oan Hồn Nhà Hát   xem phim Seeda: Oan Hồn Nhà Hát   13:15
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   10:15, 13:30, 14:45, 17:0
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:45, 11:0, 12:0, 13:0, 14:15, 15:15, 16:0, 16:45, 17:15, 18:0, 19:0, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15, 22:0
Sứ Mệnh Nội Gián 2   xem phim Sứ Mệnh Nội Gián 2   10:0
Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   xem phim Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   10:30
Khoản Vay Sinh Tử   xem phim Khoản Vay Sinh Tử   11:30
Thách Yêu 2 Năm   xem phim Thách Yêu 2 Năm   20:30
Người Lạ Ơi   xem phim Người Lạ Ơi   19:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   15:25
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   9:10, 14:20, 17:55
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   11:20
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   9:10, 11:50, 13:15, 18:40
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   8:45, 9:20, 9:40, 11:10, 11:45, 12:25, 12:45, 14:5, 14:50, 15:30, 15:50, 16:20, 17:10, 18:55, 19:25, 19:50, 20:15, 20:45, 22:0, 22:30, 23:0, 23:20
Sứ Mệnh Nội Gián 2   xem phim Sứ Mệnh Nội Gián 2   9:50
Khoản Vay Sinh Tử   xem phim Khoản Vay Sinh Tử   17:20, 23:50
Thách Yêu 2 Năm   xem phim Thách Yêu 2 Năm   19:15, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   17:15, 19:15
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   8:15, 10:0, 14:10, 16:15, 19:50
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   9:15, 11:15, 13:15, 15:15, 17:50
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   8:30, 9:30, 10:15, 11:0, 11:40, 12:45, 13:30, 14:15, 14:45, 16:0, 16:45, 17:30, 19:0, 20:0, 20:45, 21:15, 21:45, 22:15, 23:15
Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   xem phim Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   8:0, 12:0, 18:15
Khoản Vay Sinh Tử   xem phim Khoản Vay Sinh Tử   9:0
Người Lạ Ơi   xem phim Người Lạ Ơi   20:15, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   xem phim Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   10:45, 15:45, 22:55
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   20:40
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   18:20
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:20, 10:20, 11:15, 12:0, 12:40, 13:50, 14:40, 15:25, 16:0, 17:10, 17:40, 18:10, 18:45, 19:20, 20:30, 21:0, 21:30, 22:5, 22:40
Khoản Vay Sinh Tử   xem phim Khoản Vay Sinh Tử   13:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   xem phim Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   9:10, 11:20, 16:55
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   9:50, 12:0, 13:5, 16:5, 17:10, 21:30
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   9:45, 13:5, 15:20, 18:0, 19:15
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:20, 9:50, 10:50, 11:30, 12:5, 12:35, 13:40, 14:5, 14:45, 15:20, 15:50, 17:20, 18:0, 18:35, 19:5, 20:15, 20:35, 21:15, 21:50, 22:20
Sứ Mệnh Nội Gián 2   xem phim Sứ Mệnh Nội Gián 2   9:20, 11:5, 14:5, 17:35
Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   xem phim Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   9:5, 15:10
Thách Yêu 2 Năm   xem phim Thách Yêu 2 Năm   19:35, 21:5, 22:0
Người Lạ Ơi   xem phim Người Lạ Ơi   19:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   xem phim Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   16:0
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   9:0
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   21:45
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   18:45
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:30, 10:0, 11:15, 12:45, 13:30, 14:45, 16:0, 17:0, 18:15, 19:15, 20:30
Sứ Mệnh Nội Gián 2   xem phim Sứ Mệnh Nội Gián 2   9:15, 11:30, 21:15
Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   xem phim Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   13:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   9:55, 16:35, 21:0
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:45, 11:50, 13:30, 14:35, 15:0, 18:0, 19:0, 19:50
Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   xem phim Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   11:45, 12:45, 17:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   9:30
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   11:0, 18:30, 21:45
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:30, 10:30, 11:30, 12:0, 12:45, 13:15, 13:45, 14:45, 15:15, 16:0, 17:0, 18:0, 18:30, 19:15, 20:15, 20:45, 21:15
Sứ Mệnh Nội Gián 2   xem phim Sứ Mệnh Nội Gián 2   10:0
Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   xem phim Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   16:30