Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   10:30, 17:25
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   9:40, 14:0, 16:15, 20:10
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   12:30, 15:45, 21:0
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   12:0, 18:30
Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   xem phim Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   8:50, 14:10, 19:25
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:0, 11:10, 12:10, 13:20, 15:30, 16:30, 17:40, 19:50, 20:45
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   9:20, 13:45, 18:20
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   11:30, 16:0, 20:30
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   10:0, 14:20, 18:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:50, 13:40, 15:50, 19:40, 21:50
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   10:0, 12:0, 14:0, 16:0, 18:0, 20:0, 22:0
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   9:35, 11:30, 13:25, 15:20, 17:15, 19:10, 21:5, 23:0
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   10:20, 12:0, 13:40, 15:20, 17:0, 18:40, 20:20, 22:0
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   12:0, 18:0
Thanh Xuân Ơi, Chào Em   xem phim Thanh Xuân Ơi, Chào Em   14:30, 20:0
Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   xem phim Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   9:0, 13:10, 16:20, 19:30
Chuyện Chàng Cơ Bắp   xem phim Chuyện Chàng Cơ Bắp   16:20, 21:50
Ông Trùm Pablo   xem phim Ông Trùm Pablo   12:40, 18:15
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:0, 10:0, 11:5, 12:5, 13:10, 14:10, 15:15, 16:15, 17:20, 18:20, 19:25, 20:25, 20:45, 21:30, 22:30, 22:50
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   9:40, 11:50, 14:0, 16:10, 18:20, 20:30, 22:40
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   10:0, 12:5, 14:10, 16:15, 18:20, 20:25, 22:30
Màn Sương Chết   xem phim Màn Sương Chết   11:35, 14:45, 17:55, 21:5, 22:40
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:0, 10:40, 12:20, 14:0, 15:40, 17:20, 19:0, 20:40, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   11:45, 16:40
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   9:20, 14:15, 19:10
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   11:10
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   15:40
Thanh Xuân Ơi, Chào Em   xem phim Thanh Xuân Ơi, Chào Em   8:40, 10:50, 15:0, 19:10, 21:20
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   8:30, 9:30, 10:30, 10:50, 11:50, 12:50, 13:10, 14:10, 15:10, 15:30, 16:30, 17:30, 17:50, 18:50, 19:50, 20:10, 21:10, 22:10
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   9:0, 13:20, 17:40, 21:55
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   8:50, 13:20, 17:35
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   11:20, 13:0, 15:40, 17:10, 20:0
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:50, 21:35, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:25, 18:5
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   13:45
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   11:45, 16:5
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   10:15, 10:45, 11:20, 11:50, 13:0, 13:35, 14:45, 15:20, 15:50, 17:0, 17:40, 18:10, 19:10, 20:0, 20:30, 21:0, 21:25
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   12:30, 14:5, 16:20, 18:40, 21:15
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   10:15, 12:5, 13:55, 15:45, 17:35, 19:25, 20:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   10:20, 16:50, 22:30
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   8:55, 11:30, 14:15, 15:55, 17:25, 19:40
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   12:20, 14:45, 21:25, 23:0
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   17:10
Ông Trùm Pablo   xem phim Ông Trùm Pablo   8:55
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:0, 9:30, 10:0, 10:30, 11:0, 11:30, 12:0, 12:30, 13:0, 13:30, 14:0, 14:30, 15:0, 15:30, 16:30, 17:5, 18:0, 18:30, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30, 22:0, 22:30, 23:25
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   13:15, 15:45, 18:10, 20:40, 23:10
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   9:45
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:5, 10:0, 11:10, 12:5, 13:5, 14:10, 15:15, 16:15, 17:20, 18:20, 19:25, 20:25
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:5, 21:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   18:25
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   10:20, 12:20, 15:45, 17:35, 21:15
Ống Kính Sát Nhân   xem phim Ống Kính Sát Nhân   9:5
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   14:5, 16:35, 23:15
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   23:30
Ông Trùm Pablo   xem phim Ông Trùm Pablo   13:15
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:15, 9:40, 10:5, 10:30, 10:55, 11:45, 12:10, 12:35, 13:0, 13:30, 14:15, 14:40, 15:10, 15:35, 16:0, 16:50, 17:20, 17:50, 18:10, 18:30, 19:25, 19:55, 20:15, 20:40, 22:5, 22:35, 23:0
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   11:30, 15:0, 22:45
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   9:50, 22:15
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:25, 10:40, 11:20, 12:50, 13:40, 15:10, 15:50, 17:25, 18:0, 20:10
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:5, 19:40, 20:25, 21:0, 21:40, 22:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   9:0
Thanh Xuân Ơi, Chào Em   xem phim Thanh Xuân Ơi, Chào Em   8:20, 12:55, 14:0, 17:30, 22:5
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   8:50, 9:40, 10:30, 11:15, 12:5, 13:40, 14:30, 16:5, 16:55, 18:30, 19:20, 20:55
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   11:30, 16:10, 18:40
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   10:30, 15:5, 19:40
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   8:30, 12:55, 14:55, 17:20, 21:45
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:20, 21:10, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   9:45, 11:5, 12:20, 15:45, 17:30
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   12:30
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   17:5
Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   xem phim Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   13:45
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:30, 10:40, 11:40, 13:10, 14:10, 15:5, 15:40, 16:40, 17:10, 18:10, 18:35, 19:10, 19:40, 20:5, 20:40, 21:35, 22:35, 23:10
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   9:45, 14:40, 21:45, 23:20
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:35, 10:15, 12:15, 14:20, 14:55, 16:30, 18:25, 20:30, 23:0
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:20, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   11:15, 14:40, 22:35
Ống Kính Sát Nhân   xem phim Ống Kính Sát Nhân   9:0
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   19:40, 22:10
Chuyện Chàng Cơ Bắp   xem phim Chuyện Chàng Cơ Bắp   11:0, 15:35
Ông Trùm Pablo   xem phim Ông Trùm Pablo   9:10
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:5, 9:30, 11:30, 12:0, 13:10, 14:25, 16:20, 16:50, 17:15, 17:45, 18:45, 19:20, 20:10, 21:10, 22:0
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   9:50, 12:15, 13:55, 17:25
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:25, 11:25, 13:25, 13:50, 15:25, 15:50, 18:0, 20:5, 22:10
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:50, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   9:20, 10:5, 13:35, 16:0, 18:20, 20:45
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   8:55, 11:20, 13:55, 16:5, 18:30
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:0, 9:20, 9:40, 9:50, 11:10, 11:15, 11:40, 12:0, 12:40, 13:30, 14:0, 14:20, 15:5, 15:50, 16:20, 16:40, 17:5, 17:30, 18:10, 18:40, 19:55, 20:30, 21:0, 22:20, 23:15
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   8:50, 13:35, 16:10
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   22:35
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:15, 11:10, 11:55, 13:10, 15:10, 17:10, 18:35, 19:5, 19:10, 20:35
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:40, 21:5, 21:10, 22:10, 22:55, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   9:45, 12:20, 15:15, 17:50
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   9:30
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:10, 10:5, 11:35, 12:35, 13:30, 14:5, 15:5, 16:35, 17:35, 19:5, 20:0, 21:35, 22:25, 22:55
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   11:55, 16:50, 19:25
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:15, 11:20, 14:30, 16:15, 18:30, 20:25, 21:55
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   20:35, 22:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   9:55, 17:0
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   12:35
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   10:5, 12:30, 13:10, 14:55, 16:5, 17:20, 17:45, 19:50, 20:10, 22:5, 22:20
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   12:45, 15:15
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:50, 10:40, 11:55, 14:5, 14:55, 15:40, 17:40, 18:30, 19:35, 20:35
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:45, 21:40, 22:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   14:50
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   10:35
Thanh Xuân Ơi, Chào Em   xem phim Thanh Xuân Ơi, Chào Em   8:30, 12:45, 17:15
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:0, 11:20, 13:40, 16:0, 18:20, 20:40
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   9:0, 18:25
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   11:25, 13:45, 16:5
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:20, 20:50, 21:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   10:30, 12:30, 14:50, 18:20, 21:10
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   12:15
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   17:0
Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   xem phim Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   11:40
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:20, 10:15, 11:0, 12:0, 12:50, 13:45, 14:30, 15:20, 16:0, 16:45, 17:40, 18:45, 19:30, 20:0, 20:40, 21:30, 22:20
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   9:40, 11:20, 13:30, 15:45, 18:10, 20:50, 22:15
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   17:15
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   10:0, 13:15, 14:15, 15:10, 16:15, 18:0, 19:0, 19:45, 20:30
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   9:10, 12:55, 19:55
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   15:20
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   11:5
Chuyện Chàng Cơ Bắp   xem phim Chuyện Chàng Cơ Bắp   15:30
Ông Trùm Pablo   xem phim Ông Trùm Pablo   11:35
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:0, 9:30, 10:0, 11:15, 11:45, 12:15, 13:30, 14:30, 15:45, 16:45, 18:0, 19:0, 19:45, 20:15, 21:15, 22:0, 22:30, 23:30
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   10:50, 13:10, 17:35, 22:20
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   8:45, 13:35, 15:55, 18:15, 20:35, 22:55
Màn Sương Chết   xem phim Màn Sương Chết   17:25
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:0, 9:40, 11:35, 13:30, 14:0, 15:25, 15:55, 17:20, 17:50, 19:15, 21:10, 23:5
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:10, 21:25, 23:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   9:50
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   16:30, 18:5
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:45, 12:0, 14:15, 15:50, 18:10, 20:0, 20:25
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   11:50, 14:0, 18:0
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   10:0, 12:10, 14:0, 16:10, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   8:10
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   8:5
Ông Trùm Pablo   xem phim Ông Trùm Pablo   10:0
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   8:0, 8:30, 8:50, 10:35, 11:0, 11:25, 11:55, 12:20, 13:0, 13:30, 14:0, 14:30, 15:15, 16:0, 16:30, 17:0, 17:45, 18:0, 20:15, 20:30, 23:0
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   7:55, 10:30, 15:30, 19:0
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   8:0, 9:50, 10:15, 12:10, 13:5, 14:20, 14:50, 16:30, 16:55, 18:40
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:30, 21:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Peter Pan: Truy Tìm Quyển Sách Ma Thuật   xem phim Peter Pan: Truy Tìm Quyển Sách Ma Thuật   8:30, 19:0
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   22:50
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   8:40, 9:50, 10:30, 11:0, 12:10, 12:50, 14:30, 15:10, 15:45, 16:50, 17:30, 18:10, 19:10, 20:0, 20:30, 21:30, 22:20
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   9:0, 16:30
Màn Sương Chết   xem phim Màn Sương Chết   8:50
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   10:10, 11:10, 12:0, 14:0, 14:40, 15:50, 17:40, 19:30, 20:45, 21:20, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   8:10, 12:20, 18:10
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:40, 11:50, 14:0, 16:10, 18:20, 20:30
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   8:20, 16:20, 18:0
Màn Sương Chết   xem phim Màn Sương Chết   8:30, 10:30, 14:20, 20:0
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   10:10, 12:10, 14:10, 16:0, 20:10


 • Thoi su 24h Chan dung nghi can sat hai nu sinh truong san khau
  Thời sự 24h: Chân dung nghi can sát hại nữ sinh trường sân khấu

  Thu phí không dừng: Tiền tỷ đổ về, lãi ai hưởng?; Hệ thống xử lý nước thải "đắp chiếu" suốt 8 năm; 200 nghìn sinh viên thất nghiệp: Trách nhiệm thuộc về ai?; "Tranh luận đặc khu, có người cố tình đẩy yếu tố Trung Quốc!"; Xâm hại tình dục trẻ em: Khó xử ở chỗ nào?

 • Thoi su 24h Sat hai ban gai phan xac thanh nhieu manh
  Thời sự 24h: Sát hại bạn gái, phân xác thành nhiều mảnh

  Hà Nội đã có kế hoạch đối phó với thảm họa, kể cả rò rỉ phóng xạ; Việt Nam mong muốn vụ án bé Nhật Linh bị sát hại tại Nhật Bản được xét xử nghiêm minh; Những "người hùng" làm rạng danh Việt Nam trên đấu trường quốc tế; “499 bãi trông giữ xe trái phép tại Hà Nội chưa phải là con số cuối cùng“

 • Thoi su 24h Chem chet ba noi vi bi keu vao nha ngu
  Thời sự 24h: Chém chết bà nội vì... bị kêu vào nhà ngủ

  Nhiều cán bộ giỏi xin nghỉ việc: Chất xám “chảy” đi đâu?; Nữ tài xế nói "con người không quan trọng": Có bao che?; Hãi hùng những vụ tai nạn thảm khốc khi xe ben bất ngờ "cắt mặt" đường ray; Vụ khai quật tử thi nữ kế toán: Những tình tiết “giật mình”; Luật sư tiết lộ chuyện "động trời" về bản khai của bác sĩ Lương

 • Thoi su 24h Ghen tuong chong mau lanh dam vo tu vong
  Thời sự 24h: Ghen tuông chồng "máu lạnh" đâm vợ tử vong

  Tố Bí thư phường "quên" trả tiền hải sản: "nghe kỳ quá..."; Thi công chức "đậu thành trượt", Đắk Lắk tổ chức đối thoại; Việc gì cũng ký, vị trí Chủ tịch đặc khu rất dễ bị vi phạm trách nhiệm; Vietjet lên tiếng khi bị nữ hành khách chửi: Chúng… không phải con người; Trạm thu của nhà nước thì trả phí, trạm tư nhân thì trả giá?

 • Thoi su 24h Yeu rau xanh sat hai nguoi phu nu 65 tuoi
  Thời sự 24h: "Yêu râu xanh" sát hại người phụ nữ 65 tuổi

  Loa phát thanh xã bị sóng ‘lạ’ chèn suốt buổi sáng, nghi phát tiếng Trung Quốc; Xôn xao clip trưởng công an xã vào nhà nghỉ cùng vợ người khác; Dự án "ma" ven biển Đà Nẵng: Liên quan Vũ nhôm; Vụ 2 "hiệp sĩ đường phố" hy sinh: Nước mắt những người ở lại!; Tài xế Grab bị tố "gạ gẫm'' bé gái 9 tuổi khi đang đưa bé đi học

 • My suc soi vi tre nhap cu Trump ban dam trong Trieu Tien
  Mỹ sục sôi vì trẻ nhập cư, Trump bận "đắm" trong Triều Tiên

  Một tuần sau cuộc gặp với Kim Jong Un, trong khi phía Bình Nhưỡng chưa có bất cứ động thái gì rõ rệt thì Donald Trump lại đang tỏ ra "nhiệt thành" quá mức với Triều Tiên, bất chấp thái độ dè chừng từ phía đồng minh. Và trong trạng thái "ngủ quên trên chiến thắng" ấy, ông Trump bất ngờ bị dư luận Mỹ "đánh úp" buộc phải "đầu hàng" trong vấn đề nhập cư.

 • Singapore ruc ro thuong dinh MyTrieu Nga thanh tam diem khong chi vi World Cup
  Singapore rực rỡ thượng đỉnh Mỹ-Triều, Nga thành tâm điểm không chỉ vì World Cup

  Cuối cùng cuộc gặp lịch sử Trump-Kim cũng diễn ra thành công tốt đẹp tuy nhiên với giới quan sát thì sự thành-bại của thượng đỉnh Mỹ-Triều phải được đánh giá từ động thái phi hạt nhân của Bình Nhưỡng sắp tới. Còn ở nước Nga, nơi World Cup 2018 đã khởi tranh, tuần nay lại có khá nhiều điều khiến quốc tế phải nhắc đến chứ không riêng gì chuyện trái bóng.

 • 2 may bay MH lai nong chong mat chuyen gap Kim cua ong Trump
  2 máy bay MH lại nóng; "chóng mặt" chuyện gặp Kim của ông Trump

  Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến hôm 12/6 tới, nếu có thể diễn ra thành công, hẳn sẽ càng thêm đáng nhớ 1 tuần qua, khi Thế giới nín thở dõi theo từ những lời đe dọa từ bỏ của Triều Tiên cho đến những tuyên bố thực sẽ hủy-không hủy của TT Trump. Cũng trong tuần nay, 2 vụ tai nạn máy bay chấn động của Malaysia 1 lần nữa được đưa ra tranh luận.

 • Nong doi thu phi thanh thu gia cho de tang muc thu
  Nóng đổi thu phí thành thu giá cho dễ tăng mức thu

  Đổi thu phí thành thu giá cho dễ tăng mức thu, giá xăng dầu lại đồng loạt tăng, cho thuê nhà thu tiền điện giá cao bị phạt, mất hơn 800 tỷ một năm nuôi 63.000 công chức “thừa”, chưa áp dụng thuế tài sản trong 2 năm tới...

 • Trieu Tien bong noi gian IS dang song day tu DNA
  Triều Tiên bỗng nổi giận; IS đang sống dậy từ ĐNÁ

  Khi hòa bình cho bán đảo Triều Tiên tưởng chừng không còn xa nhờ các cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Hàn-Triều thì tuần nay lại chứng kiến cơn thịnh nộ bất ngờ của Bình Nhưỡng do cuộc tập trận Max Thunder và vấn đề phi hạt nhân hóa mang hơi hướng kiểu Libya. Thế giới còn giật mình sự trở lại của loạt vụ đánh bom tự sát có dấu hiệu của IS.