Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   19:0, 13:40, 8:50
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   21:0, 16:50, 12:40, 8:30, 9:0, 11:10, 13:20, 15:30, 17:40, 19:50, 22:0
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   10:40, 19:0, 14:50, 8:50, 13:0, 17:30, 20:0, 22:0
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   21:50, 20:50, 18:30, 17:10, 16:10, 15:0, 11:20, 10:20, 8:10, 9:10
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   11:0, 15:15
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   12:30, 19:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   17:10, 8:30
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   11:30, 10:35, 9:20, 8:25, 13:40, 14:55, 15:50, 19:0, 20:10, 21:40
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   8:30, 12:50, 17:0
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   17:0, 18:0, 19:30, 8:45, 12:40, 14:50, 21:10
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   21:0, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bộ Ba Quái Nhân   xem phim Bộ Ba Quái Nhân   10:20, 10:15, 16:30
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   21:15, 10:45, 20:10, 18:15, 16:20, 14:25, 12:35
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   12:30, 11:10, 10:30, 15:10, 14:30, 13:10, 20:30, 19:10, 18:30, 17:10, 16:30, 21:0
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   10:15, 14:0, 17:50, 19:35, 21:20
Phim Lego 2   xem phim Phim Lego 2   12:30, 14:30, 18:50
Nữ Thần Rắn 2   xem phim Nữ Thần Rắn 2   11:0, 12:45, 14:30, 16:15, 18:0, 19:45, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   21:25, 11:0, 12:50, 14:40, 16:30, 18:20, 20:10
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   18:45, 17:0, 13:20, 9:45, 20:30
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   19:50, 18:0, 16:5, 14:10, 12:15, 10:20, 8:30
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   8:15, 11:30, 15:10, 17:40, 22:15
Đại Chiến Âm Dương   xem phim Đại Chiến Âm Dương   9:0, 11:50, 13:50, 19:30, 22:0
Táo Quậy   xem phim Táo Quậy   10:0, 15:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   9:30, 10:20, 11:20, 12:10, 13:10, 14:0, 15:0, 15:50, 16:50, 17:40, 18:40, 19:30, 20:30, 21:20, 22:20, 23:10
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   9:30, 10:15, 11:15, 12:0, 13:0, 13:45, 14:45, 15:30, 16:30, 17:15, 18:15, 19:0, 20:0, 20:45, 21:45, 22:30
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   9:30, 10:15, 12:0, 13:0, 13:45, 16:30, 17:15, 19:0, 20:0, 21:45, 22:30
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   9:40, 11:20, 13:0, 14:40, 16:20, 18:0, 19:40, 21:20, 23:0
Đại Chiến Âm Dương   xem phim Đại Chiến Âm Dương   10:15, 12:10, 14:5, 16:0, 17:55, 19:50, 21:45
Táo Quậy   xem phim Táo Quậy   18:20, 13:15
Phim Lego 2   xem phim Phim Lego 2   11:15, 14:45, 18:15
Nữ Thần Rắn 2   xem phim Nữ Thần Rắn 2   11:35, 16:40, 21:45
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   9:20, 10:0, 10:45, 11:30, 12:10, 13:0, 13:40, 14:20, 15:10, 15:50, 16:30, 17:20, 18:0, 18:40, 19:30, 20:10, 20:50, 21:40, 22:20, 23:0
Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   xem phim Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   10:0, 15:5, 20:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   9:20, 10:20, 11:30, 12:30, 13:5, 13:40, 14:40, 15:10, 15:50, 16:50, 18:0, 19:0, 19:30, 20:10, 21:10, 22:20
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   9:35, 10:30, 11:50, 13:20, 14:0, 15:5, 16:10, 17:15, 18:20, 20:30, 21:35, 22:20
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   16:15, 17:45, 18:30, 20:45, 19:25, 14:0, 11:45, 11:10, 9:30
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   9:10, 11:10, 17:30
Đại Chiến Âm Dương   xem phim Đại Chiến Âm Dương   12:40, 21:35
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   15:20, 19:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   17:10, 10:10, 11:15, 12:20, 13:35, 14:30, 15:45, 16:40, 18:50, 20:0, 21:0, 22:15
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   10:30, 14:20, 18:30, 22:50
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   10:20, 11:50, 12:45, 14:5, 15:0, 16:20, 17:15, 19:35, 20:35, 22:5
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   10:0, 13:15, 14:45, 16:30, 17:55, 19:20, 21:20
Đại Chiến Âm Dương   xem phim Đại Chiến Âm Dương   12:0
Phim Lego 2   xem phim Phim Lego 2   9:35
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   10:40, 15:25, 18:35, 20:0, 21:10, 22:35
Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   xem phim Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   9:20, 12:35, 18:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   10:30, 14:20, 20:10
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   8:40, 12:30, 18:0
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   11:20, 16:10, 18:10
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   9:0, 13:20, 15:40, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   10:20, 12:25, 14:30, 16:35, 17:5, 18:30, 19:10, 20:35, 21:15, 22:40, 23:10, 15:0, 11:5
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   22:50, 20:50, 18:50, 14:55
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   10:15, 12:0, 14:10, 16:20, 18:40, 20:50, 23:0
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   12:25, 13:0, 16:15, 22:30
Đại Chiến Âm Dương   xem phim Đại Chiến Âm Dương   10:30, 12:40, 18:10, 20:20
Phim Lego 2   xem phim Phim Lego 2   10:45
Nữ Thần Rắn 2   xem phim Nữ Thần Rắn 2   10:5, 14:20, 16:55, 23:20
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   13:10, 15:40, 18:10, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   19:25, 21:30, 10:25, 11:5, 13:20, 15:35, 17:50, 20:0, 22:15, 23:40, 17:10, 9:30, 11:45, 14:5, 16:20, 18:40, 10:0, 12:35, 14:50, 20:50, 23:0
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   11:20, 13:25, 15:30, 17:35, 19:40, 21:45, 12:45, 23:50
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   9:45, 12:5, 13:40, 14:25, 16:0, 16:45, 19:10, 20:40, 21:30, 10:20, 11:25, 15:0
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   9:20, 11:15, 13:15, 15:15, 17:15, 21:40
Đại Chiến Âm Dương   xem phim Đại Chiến Âm Dương   19:15, 9:0, 12:15, 14:30, 16:45, 17:25
Táo Quậy   xem phim Táo Quậy   9:0
Phim Lego 2   xem phim Phim Lego 2   9:0
Nữ Thần Rắn 2   xem phim Nữ Thần Rắn 2   8:35
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   9:35, 12:10, 14:50, 17:30, 20:10, 22:50
Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   xem phim Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   19:5, 8:30, 18:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   19:5, 8:55, 23:15, 10:15, 11:0, 12:20, 13:20, 15:10, 17:15, 18:10, 19:20, 20:15, 21:25, 22:20, 23:30
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   11:20, 8:55, 9:45, 11:45, 13:45, 15:45, 16:35, 17:45, 19:45, 21:10, 21:45, 23:10, 23:45, 9:20
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   9:30, 10:10, 10:55, 11:40, 12:25, 13:5, 13:50, 15:15, 16:0, 17:25, 19:5, 21:15
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   23:25, 21:20, 15:25, 11:25, 9:0
Đại Chiến Âm Dương   xem phim Đại Chiến Âm Dương   9:15, 14:25, 14:40, 16:55
Táo Quậy   xem phim Táo Quậy   9:20
Phim Lego 2   xem phim Phim Lego 2   13:20
Nữ Thần Rắn 2   xem phim Nữ Thần Rắn 2   13:10, 17:20
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   18:35, 19:35, 21:5, 22:10, 23:35
Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   xem phim Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   15:35, 17:30, 19:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   9:30, 10:10, 11:30, 12:15, 14:30, 15:25, 16:45, 17:40, 20:0, 22:15, 16:10, 18:35, 20:50, 13:10, 17:5, 18:5, 19:35, 21:20, 22:35, 23:10
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   8:50, 11:0, 12:10, 14:10, 16:20, 18:30, 23:55, 13:5, 15:15, 20:50, 23:0
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   10:45, 13:50, 14:50, 17:15, 21:35, 23:50, 9:25, 19:0, 19:45, 20:40
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   23:5, 20:25, 12:25, 8:45, 16:0
Đại Chiến Âm Dương   xem phim Đại Chiến Âm Dương   9:45, 11:50, 14:20, 19:15, 23:35, 17:25
Táo Quậy   xem phim Táo Quậy   8:50
Phim Lego 2   xem phim Phim Lego 2   9:10, 14:40
Nữ Thần Rắn 2   xem phim Nữ Thần Rắn 2   10:15, 11:45, 22:5
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   13:40, 18:35, 11:0, 21:10, 22:5
Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   xem phim Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   10:10, 13:55, 18:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   10:0, 9:20, 12:15, 14:15, 16:35, 19:20, 20:20, 21:30, 23:20, 10:45, 11:50, 13:20, 15:10, 17:40, 19:0, 21:15, 22:45
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   12:10, 14:30, 16:30, 18:50, 23:30
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   8:50, 9:50, 11:5, 13:50, 15:20, 15:40, 20:0, 21:0, 22:20
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   16:10, 8:45, 18:15, 20:40
Đại Chiến Âm Dương   xem phim Đại Chiến Âm Dương   11:30, 22:35
Phim Lego 2   xem phim Phim Lego 2   16:40, 9:30, 12:55, 14:15
Nữ Thần Rắn 2   xem phim Nữ Thần Rắn 2   10:45, 17:20, 23:40
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   12:45, 18:0, 20:40
Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   xem phim Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   8:45, 18:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   18:10, 13:45, 10:0, 12:10, 14:25, 16:40, 19:0, 21:10, 23:20
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   9:30, 13:30, 15:10, 17:10, 19:20
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   9:30, 12:25, 15:55, 20:25, 22:40, 17:30
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   13:5, 19:40, 11:5, 15:30
Đại Chiến Âm Dương   xem phim Đại Chiến Âm Dương   11:20
Phim Lego 2   xem phim Phim Lego 2   9:0
Nữ Thần Rắn 2   xem phim Nữ Thần Rắn 2   11:45
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   9:55, 14:40, 17:20, 20:0, 22:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   22:35, 11:40, 13:45, 16:5, 18:15, 9:40, 14:35, 16:45, 18:55, 20:25, 21:5, 23:10
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   10:25, 12:30, 14:35, 16:35, 18:35, 22:50
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   12:35, 15:50, 17:25, 18:5, 19:40, 20:35, 22:55, 9:30, 10:20
Đại Chiến Âm Dương   xem phim Đại Chiến Âm Dương   13:55, 11:45
Nữ Thần Rắn 2   xem phim Nữ Thần Rắn 2   12:35
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   10:0, 14:50, 20:20, 21:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   13:55, 13:5, 11:50, 11:45, 10:15, 12:35, 14:45, 15:25, 16:5, 19:15, 19:45, 20:15, 21:25, 22:5, 23:5, 22:30, 17:40, 16:55
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   13:35, 15:35, 17:40, 19:5
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   10:50, 11:10, 12:25, 14:0, 16:30, 17:55, 19:50, 20:45, 22:30, 23:0
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   10:35, 15:40, 18:15, 21:5, 23:35
Đại Chiến Âm Dương   xem phim Đại Chiến Âm Dương   11:20, 20:15, 17:0
Táo Quậy   xem phim Táo Quậy   9:40
Phim Lego 2   xem phim Phim Lego 2   9:35
Nữ Thần Rắn 2   xem phim Nữ Thần Rắn 2   13:35, 21:55
Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   xem phim Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   15:0, 18:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   9:15, 11:15, 13:10, 15:10, 17:0, 19:0, 20:0, 21:0, 22:0, 16:10, 14:10, 12:15, 10:15, 18:0
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   19:15, 21:0, 10:45, 9:0, 18:15, 16:45, 15:0, 13:30, 12:30, 20:0
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   9:15, 11:15, 14:0, 17:15, 20:30, 18:30, 15:15
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   16:30, 21:30, 13:20, 9:45, 18:0, 11:45
Đại Chiến Âm Dương   xem phim Đại Chiến Âm Dương   21:45, 10:0, 14:30, 12:0, 16:0, 19:35
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   10:30, 15:30, 20:45, 18:15, 13:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   9:30, 10:20, 11:30, 12:55, 13:30, 14:0, 15:30, 16:0, 17:30, 18:35, 19:30, 20:55, 23:35, 21:35, 21:15
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   19:50, 14:55, 9:0
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   9:15, 10:0, 10:30, 11:15, 12:0, 13:15, 14:35, 15:15, 16:35, 17:15, 18:0, 19:15, 20:0, 20:35, 22:0, 12:35
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   12:20, 18:5
Đại Chiến Âm Dương   xem phim Đại Chiến Âm Dương   10:50, 14:5, 16:45, 18:50, 21:40
Táo Quậy   xem phim Táo Quậy   16:10
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   9:40, 12:0, 14:20, 16:40, 19:0, 21:20, 23:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   9:40, 11:40, 13:40, 15:40, 16:45, 18:45, 19:30, 20:45, 21:30, 22:45, 9:0, 11:0, 14:45, 17:15
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   9:15, 11:15, 13:15, 15:15, 19:15, 21:15, 23:15
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   9:20, 10:15, 11:20, 12:15, 13:20, 14:15, 15:20, 16:15, 17:20, 18:15, 19:20, 20:15, 21:20, 22:15
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   17:45, 13:0, 23:20
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   17:30, 15:0, 12:30, 10:0, 20:0, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   15:45, 10:0, 20:45
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   9:55, 11:45, 16:10, 17:50, 19:0
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   9:50, 11:50, 14:10, 18:20, 20:20
Đại Chiến Âm Dương   xem phim Đại Chiến Âm Dương   13:50, 11:55
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   13:30, 15:40, 20:15

Thời tiết một số khu vực • Co gai 9X roi tu tang cao chung cu xuong dat tu vong
  Cô gái 9X rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong

  'Ngựa thồ' C-17 chở trực thăng của Tổng thống Mỹ hạ cánh tại sân bay Nội Bài; Phát hiện lái xe dương tính với ma túy do uống rượu anh túc; Cô gái 9X rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong; Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu từ trần

 • 2 nu sinh lop 9 bong dung mat tich bi an
  2 nữ sinh lớp 9 bỗng dưng "mất tích" bí ẩn

  2 nữ sinh lớp 9 bỗng dưng "mất tích" bí ẩn; Nữ nhân viên quán karaoke tử vong trong nhà tắm; Kỷ luật hai nhân viên ném hành lý của khách ở sân bay Đà Nẵng; Việt kiều Canada bị tạt a xít, cắt gân chân đã có thể ăn uống trở lại

 • Thi the nam gioi dat vao bo bien Thanh Hoa
  Thi thể nam giới dạt vào bờ biển Thanh Hóa

  Nổ thùng phuy ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám; Kỷ luật cô giáo tát học sinh chảy máu tai; Chiến sĩ cảnh sát cơ động nhặt được của rơi trả lại người bị mất; Phát hiện thi thể nam giới dạt vào bờ biển

 • Thieu nu 14 tuoi mat tich bi an khi ve que Nghe An an Tet
  Thiếu nữ 14 tuổi mất tích bí ẩn khi về quê Nghệ An ăn Tết

  Thiếu nữ 14 tuổi mất tích bí ẩn khi về quê Nghệ An ăn Tết; Tài xế "phê" ma túy, "nhồi nhét" 60 hành khách vào 42 chỗ; Mìn phát nổ khi cả nhà đang ngủ, 3 người bị thương; Thanh Hóa: Bàng hoàng phát hiện trưởng công an xã treo cổ phía sau nhà;... là những tin tức thời sự nổi bật 24h qua.

 • Phat hien 2 xac chet trong phong tro o Dong Nai
  Phát hiện 2 xác chết trong phòng trọ ở Đồng Nai

  Phát hiện 2 xác chết trong phòng trọ ở Đồng Nai; Nha Trang: Hai du khách Nga bị chết đuối; Vụ 2 vợ chồng chết trong nhà: Lá thư tuyệt mệnh hé lộ nguyên nhân; Tổng cục Đường bộ yêu cầu VEC giải trình việc "cấm cửa" 2 ôtô