Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lạc Trên Hoang Đảo   xem phim Lạc Trên Hoang Đảo   12:20, 16:10
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   9:10, 18:25
Liên Minh Sát Thủ   xem phim Liên Minh Sát Thủ   20:30
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   9:50, 11:55, 14:0, 16:5, 18:10, 20:15, 22:20
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   10:45, 12:40, 14:35, 16:30
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   9:5, 11:25, 13:45, 16:5, 18:25, 20:45
Oán   xem phim Oán   8:50, 13:35, 17:50, 19:45
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   11:15, 15:30, 21:40
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   9:30, 12:0, 14:30, 17:0, 19:30, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bộ Tứ Lừa Đảo   xem phim Bộ Tứ Lừa Đảo   10:55, 15:40
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   8:15, 11:15, 13:10, 15:55, 16:15
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   13:20
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   10:40, 12:55, 15:25, 17:15
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   15:30, 20:45, 22:45
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   8:35, 10:55, 15:45, 18:15, 19:45, 22:25
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   12:35, 20:30
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   13:50, 14:45, 18:0
Ứng Dụng Ma   xem phim Ứng Dụng Ma   8:35, 18:35
Oán   xem phim Oán   10:25, 18:10, 23:15
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   xem phim Vẻ Đẹp Cuộc Sống   11:40, 13:40, 20:40
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   8:45, 10:35, 20:30, 23:0
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   8:55, 18:0, 22:0
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   8:25, 20:15, 22:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hành Trình Của   xem phim Hành Trình Của   11:40, 19:0
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   9:50, 13:30, 15:20, 17:10, 20:50
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   11:30, 15:0, 18:30, 22:30
Liên Minh Sát Thủ   xem phim Liên Minh Sát Thủ   9:50, 12:0, 14:10, 16:20, 18:30, 20:40, 22:50
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   9:45, 11:35, 13:25, 15:20, 17:10, 19:5, 21:0, 22:50
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   9:5, 11:5, 13:5, 15:5, 17:5, 19:5, 21:5, 22:40
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   12:15, 16:20, 20:25
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   10:0, 14:5, 18:10, 22:15
Oán   xem phim Oán   10:0, 13:30, 17:0, 20:30, 23:5
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   10:5, 12:5, 14:10, 16:10, 18:10, 20:15, 22:15
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   10:0, 12:20, 14:40, 17:0, 19:20, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   9:20, 13:15, 15:10, 19:5
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   9:0, 15:10, 21:20
Liên Minh Sát Thủ   xem phim Liên Minh Sát Thủ   11:0, 17:10
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   11:15, 13:10, 17:5, 19:20, 21:0
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   9:5, 11:0, 12:55, 14:50, 17:0, 20:15
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   9:15, 16:45, 18:30
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   9:0, 16:10, 21:40
Ứng Dụng Ma   xem phim Ứng Dụng Ma   11:10, 12:50, 14:30, 18:20, 20:0
Oán   xem phim Oán   11:0, 12:30, 14:0, 15:30, 18:55, 20:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   21:15
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   9:35, 11:55, 14:0, 16:15, 18:30, 20:35
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   9:40, 11:50, 13:55, 16:20, 20:50
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   14:15, 18:35
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   xem phim Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   11:35, 16:5, 18:25, 20:45
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   xem phim Vẻ Đẹp Cuộc Sống   8:45, 12:55
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   10:40
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   9:25, 14:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   9:35, 13:35
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   10:0, 12:20, 14:40, 17:0, 19:20, 21:40
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   9:20, 11:25, 13:30, 15:35, 17:40, 19:45, 21:50
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   11:40, 18:5
Sự Hồi Sinh   xem phim Sự Hồi Sinh   15:40, 20:0
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   xem phim Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   9:40, 12:0, 14:20, 16:40, 19:0, 21:20
Oán   xem phim Oán   9:45, 13:45, 17:45, 21:45
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   xem phim Vẻ Đẹp Cuộc Sống   9:30, 13:30, 17:30, 21:30
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   11:30, 15:30, 19:30
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   11:25, 15:25, 18:15, 19:25, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   14:50
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   10:40, 20:55
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   10:0, 11:0, 12:15, 13:15, 14:30, 15:30, 16:45, 17:45, 19:0, 20:0, 21:15
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   11:10, 13:10, 15:10, 17:10, 19:10, 21:10
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   13:0, 17:10, 19:0
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   11:30, 15:25, 19:20
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   xem phim Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   9:45, 14:0, 18:25
Oán   xem phim Oán   9:50, 11:30, 13:10, 14:50, 16:30, 18:10, 19:50, 21:30
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   10:10, 12:20, 14:30, 16:40, 18:50, 21:0
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   10:20, 12:45, 15:10, 17:35, 20:0
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   11:55, 16:15, 20:40
Đặc Nhiệm Mỹ Nhân   xem phim Đặc Nhiệm Mỹ Nhân   10:15, 12:15, 14:15, 16:15, 18:15, 20:20
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   9:50, 13:45, 17:40, 21:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   10:40, 18:45, 21:5
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   10:0, 11:0, 12:15, 13:15, 14:30, 15:30, 16:45, 17:45, 19:0, 20:0, 21:15
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   10:45, 12:45, 14:45, 16:45, 19:10, 21:10
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   13:0, 17:10
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   12:10, 16:50, 19:5
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   xem phim Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   12:10, 16:15, 20:20
Oán   xem phim Oán   9:50, 11:30, 13:10, 14:50, 16:30, 18:10, 19:45
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   10:10, 12:20, 14:30, 16:40, 18:50, 21:0
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   9:45, 14:25, 21:20
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   10:15, 14:0, 19:25
Đặc Nhiệm Mỹ Nhân   xem phim Đặc Nhiệm Mỹ Nhân   10:15, 14:20, 18:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   9:50, 15:5, 18:45
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   12:0, 16:20, 18:30
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   10:0, 12:10, 14:25, 16:40, 18:55, 21:10
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   12:20, 18:25
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   xem phim Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   10:10, 16:15
Oán   xem phim Oán   11:50, 13:30, 17:10, 20:50
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   9:45, 14:10, 20:40
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   14:35, 20:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   14:0, 16:20, 18:40, 19:55
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   13:50, 15:50
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   8:10, 10:45, 13:5, 15:40, 18:15, 20:50, 23:25
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   10:35, 14:55, 21:0, 23:30
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   8:15, 8:50, 11:10, 12:25, 13:30, 17:25, 20:40, 23:50
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   9:45, 11:40, 18:10
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   11:25, 21:20, 23:10
Ứng Dụng Ma   xem phim Ứng Dụng Ma   8:0, 10:20
Oán   xem phim Oán   17:50, 21:40, 23:0, 23:55
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   xem phim Vẻ Đẹp Cuộc Sống   13:20, 16:45
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   8:20, 15:25, 18:55
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   8:40, 12:15, 20:25
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   8:5, 10:10, 16:5, 18:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   12:40, 14:40, 16:45
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   21:5
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   10:20, 18:45
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   10:30, 12:40, 14:50, 17:0, 19:10, 21:20
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   12:25, 15:55, 19:25
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   12:10, 16:30, 20:50
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   xem phim Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   10:25, 14:10, 19:30
Oán   xem phim Oán   12:35, 16:20, 17:55, 21:40
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   11:15, 13:30, 15:45, 18:0, 20:20
Đặc Nhiệm Mỹ Nhân   xem phim Đặc Nhiệm Mỹ Nhân   10:15, 14:30, 18:50
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   10:45, 14:15, 17:45, 21:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   10:0, 12:20, 14:0, 16:0, 18:20
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   8:0, 12:10, 14:10, 16:20, 20:10, 22:0
Oán   xem phim Oán   8:30, 10:10, 14:20, 18:10, 20:20, 22:10
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   8:10, 10:20, 12:0, 16:10, 18:0, 20:0, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   8:45, 8:50, 12:25, 14:40, 19:20, 21:35
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   14:15, 17:10
Rogue One: Star Wars Ngoại Truyện   xem phim Rogue One: Star Wars Ngoại Truyện   8:30
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   12:55, 14:35, 15:30, 18:5, 20:0, 20:40, 23:15
Liên Minh Sát Thủ   xem phim Liên Minh Sát Thủ   16:55, 23:5
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   8:0, 10:15, 12:40, 13:20, 15:5, 15:45, 17:30, 20:0, 20:40, 22:25
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   8:5, 10:15, 11:15, 12:30, 13:30, 14:45, 15:45, 17:0, 19:15, 21:30, 22:30, 23:35
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   8:0, 18:0
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   15:25, 18:10
Ứng Dụng Ma   xem phim Ứng Dụng Ma   8:15, 18:0, 23:45
Oán   xem phim Oán   8:0, 10:0, 12:10, 13:20, 18:55
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   xem phim Vẻ Đẹp Cuộc Sống   10:20, 12:30, 19:30, 23:50
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   8:5, 10:30, 16:30, 18:10, 21:5, 23:10
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   15:35, 20:30, 22:35
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   10:10, 11:0, 11:5, 13:20, 20:10, 21:35, 23:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   8:20, 20:30
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   16:35
Rogue One: Star Wars Ngoại Truyện   xem phim Rogue One: Star Wars Ngoại Truyện   10:55
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   8:5, 8:50, 10:30, 13:50, 15:45, 16:30, 18:0, 18:55, 20:10, 22:30
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   8:5, 10:40, 12:55, 13:5, 15:20, 15:30, 17:45, 22:50
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   8:0, 10:5, 12:10, 14:20, 16:5, 16:30, 18:40, 20:50, 22:50, 23:0
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   12:10, 14:20
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   8:5, 11:15, 19:55
Ứng Dụng Ma   xem phim Ứng Dụng Ma   8:10, 10:10, 21:20
Oán   xem phim Oán   10:35, 12:40, 14:45, 16:50, 19:0
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   xem phim Vẻ Đẹp Cuộc Sống   12:55, 20:45, 22:50
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   8:25, 11:20, 13:45, 18:15, 22:35
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   15:0, 19:15, 22:0
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   8:50, 10:35, 18:20, 20:35, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   8:25, 10:45, 12:30, 15:45, 19:10
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   9:0
Rogue One: Star Wars Ngoại Truyện   xem phim Rogue One: Star Wars Ngoại Truyện   13:30
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   8:5, 10:40, 13:10, 14:50, 17:25, 20:40, 22:55
Liên Minh Sát Thủ   xem phim Liên Minh Sát Thủ   10:25
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   10:45, 13:10, 15:35, 18:5, 20:30, 22:20
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   9:35, 11:45, 13:5, 14:0, 15:25, 16:15, 17:45, 18:30, 20:0, 20:45, 22:15, 23:0
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   10:20, 18:0
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   11:25, 16:0, 18:25
Ứng Dụng Ma   xem phim Ứng Dụng Ma   13:0, 23:15
Oán   xem phim Oán   8:10, 10:15, 12:25, 14:35, 16:40, 18:50, 21:0, 23:5
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   xem phim Vẻ Đẹp Cuộc Sống   8:10, 13:55, 18:30, 20:40
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   8:40, 15:30, 20:10, 22:40
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   8:0, 18:0, 22:45
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   8:5, 9:10, 11:15, 16:15, 20:0, 20:55, 23:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   10:25, 15:15, 17:30, 19:45
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   8:40
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   8:5, 10:0, 12:40, 13:45, 16:45, 17:35, 22:5
Người Du Hành   xem phim Người Du Hành   8:10
Liên Minh Sát Thủ   xem phim Liên Minh Sát Thủ   13:0
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   10:30, 15:30, 18:0, 23:5
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   7:55, 12:25, 14:35, 19:10, 20:40, 21:25, 23:40
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   11:30, 16:20, 18:30
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   8:15, 20:10
Ứng Dụng Ma   xem phim Ứng Dụng Ma   13:5, 17:5, 21:15
Oán   xem phim Oán   11:0, 15:0, 19:5
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   xem phim Vẻ Đẹp Cuộc Sống   8:0, 12:15, 14:25, 18:55
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   9:55, 15:10, 21:0, 23:25
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   8:50, 20:25, 22:45
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   10:40, 12:50, 16:35, 23:0, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   10:35, 14:35, 16:40, 20:45
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   11:50, 12:50
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   9:25, 12:5, 14:55, 16:15, 17:20, 23:25
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   13:55, 17:40, 22:50
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   8:45, 13:20, 18:40, 20:40, 23:55
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   9:45, 19:45
Ứng Dụng Ma   xem phim Ứng Dụng Ma   22:5
Oán   xem phim Oán   10:50, 14:30, 19:0
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   xem phim Vẻ Đẹp Cuộc Sống   8:35, 12:40, 18:45
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   8:30, 15:25, 22:45
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   10:50, 16:30, 20:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   9:0, 11:0, 13:0, 15:0, 17:0, 19:0, 21:0
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   12:55, 21:25
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   8:45, 10:50, 15:10, 17:15, 19:20
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   xem phim Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   9:15, 13:20, 15:30, 19:15, 21:25
Oán   xem phim Oán   17:40
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   xem phim Vẻ Đẹp Cuộc Sống   11:25
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   9:0, 17:25
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   11:10, 13:15, 15:20, 19:35, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   14:15, 17:0, 19:50, 21:10
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   10:30, 13:20
Liên Minh Sát Thủ   xem phim Liên Minh Sát Thủ   12:0
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   9:30, 10:45, 13:10, 15:30, 17:10, 19:20, 20:20, 21:50
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   10:0, 12:40, 14:40, 16:30, 18:0, 20:10, 22:10
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   15:10
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   12:30, 15:20, 17:40, 21:20
Oán   xem phim Oán   11:40, 16:20, 18:40
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   10:15, 12:50, 15:0, 16:40, 19:30, 21:40
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   9:45, 12:10, 18:50
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   11:0, 14:50, 17:50, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   9:0, 9:40, 11:10, 14:0, 15:10, 17:20, 17:30
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   11:50, 16:45, 21:20
Ba Vợ Cưới Vợ Ba   xem phim Ba Vợ Cưới Vợ Ba   16:10
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   9:20, 11:45, 14:15, 16:35, 18:55, 21:15, 21:45
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   11:20, 15:20, 19:40
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   11:55, 18:10, 21:50
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   11:40
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   xem phim Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   9:35, 20:10
Oán   xem phim Oán   9:30, 13:30, 21:55
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   9:10, 11:30, 13:50, 14:25, 16:10, 18:30, 19:25, 20:50
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   9:5, 14:10, 16:50, 19:20
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   13:20, 19:30, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   10:15, 16:20
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   9:50, 11:55, 14:0, 18:40, 20:45
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   12:15, 14:35, 16:40, 18:45, 20:50
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   9:40, 12:5, 14:45, 18:0, 20:25


 • Thoi su 24h266 Be gai bi troi tay treo len tran nha
  Thời sự 24h(26/6): Bé gái bị trói tay, treo lên trần nhà

  Sở Nội vụ Hà Nội “lạm phát” phó giám đốc; 50 học viên cai nghiện ở Bến Tre đạp cổng trốn khỏi trung tâm; Nhắc nhở các hãng hàng không về tỷ lệ chậm, hủy chuyến; Làm đường sắt 100.000 tỷ, Hà Nội cần thêm 1 triệu tỷ cho hạ tầng; Vụ tàu vỏ thép: Ngư dân khóc ròng, Tổng cục Thủy sản nói “khá thành công”

 • Thoi su 24h Nu sinh bi danh hoi dong den ngat xiu
  Thời sự 24h: Nữ sinh bị đánh hội đồng đến ngất xỉu

  Buộc chụp ảnh khi đăng ký thuê bao di động là trái luật; Cục thuế Hà Nội bắt đầu “đòi” thuế người bán hàng trên facebook; Bún mắng cháo chửi Hà Nội: Chửi vẫn chửi, ăn vẫn ăn; Tại sao CA, thuế vụ, thanh tra... ít bị hành hung trong khi bác sĩ luôn phải "sống trong sợ hãi"?; Trong mưa lụt, tài xế ô tô phóng xe vô ý thức cuốn trôi bà lão bán hàng nước khiến nh

 • Thoi su 24h Tham an dau long do mat kiem soat
  Thời sự 24h: Thảm án đau lòng do mất kiểm soát

  Thuê bao di động sẽ bị khóa mạng nếu không bổ sung ảnh chụp chân dung; Hà Nội: Bác sĩ bị côn đồ hành hung, bắt quỳ gối xin lỗi; Nhà báo bị hành hung khi tác nghiệp: Mồ hôi và ngòi bút; Tàu vỏ thép đóng hỏng: Mua đi bán lại 4 đời chủ; Giật mình dịch vụ "sản xuất" giấy ra viện cấp tốc từ…"bệnh viện ma"

 • Thoi su 24h Giang ho truy sat kinh hoang o Nam Dinh
  Thời sự 24h: Giang hồ truy sát kinh hoàng ở Nam Định

  Giết con 35 ngày tuổi vì trầm cảm: Gia đình đã tha thứ, xã hội cần bao dung, phần còn lại là của pháp luật; Hải Dương: Xôn xao clip cán bộ phường cầm gậy bắt chó nhà dân; Nữ công nhân môi trường bị hành hung bất tỉnh: “Họ gọi tôi là… con rác rưởi”; Nhà thấp hơn đường: Làm ngược thế giới, dân gánh khổ; Sửng sốt một người mẹ bỏ lại 2 con nhỏ trên vỉa hè đường

 • Thoi su 24h146 Cha vo giet con re lanh 30 thang tu
  Thời sự 24h(14/6): Cha vợ giết con rể lãnh 30 tháng tù

  Chênh giá vật tư, hóa chất 7 lần: Lý giải của Bộ trưởng Y tế; Đi chơi sợ bố mẹ mắng, ba trẻ em bịa chuyện bị bắt cóc; Đưa tiền hối lộ không được, nam thanh niên dùng mũ bảo hiểm tấn công CSGT; Người dân bắt 1 phụ nữ vì nghi bắt cóc trẻ em; Khi người giúp việc bị lòng tham che mờ nhân cách;

 • Sinh vien My vua duoc Trieu Tien tra tu do da qua doi
  Sinh viên Mỹ vừa được Triều Tiên trả tự do đã qua đời

  Sinh viên Mỹ được Triều Tiên trả tự do đã qua đời; IS cho nổ tung nơi khai sinh ra chính mình ở Thành cổ Mosul; Arap Saudi có tân hoàng thái tử; Cảnh sát thành phố London thông tin nguyên nhân vụ cháy tòa tháp; Trở ngại mới trong quan hệ Mỹ - Cuba; Lở đất ở TQ, hàng trăm người mất tích; 300 phiến quân thân IS ồ ạt tấn công trường học Philippines; Lính Canad

 • Dai gia Viet rai tien tu khinh khi cau de truyen cam hung
  Đại gia Việt rải tiền từ khinh khí cầu để "truyền cảm hứng"

  Tăng lương cơ sở lo giá cả tăng theo, tư nhân hóa toàn phần Tràng Tiền Plaza, EVN bị nhắc nhở về 9,7 tỷ USD vốn vay đang được bảo lãnh, tỷ giá trung tâm có tuần đầy biến động, giá xăng điều chỉnh giảm...Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng...là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.

 • Truong Ho Phuong Nga Cai gia cua 4 chu chan dai dai gia
  Trương Hồ Phương Nga: Cái giá của 4 chữ "chân dài - đại gia"

  Hợp đồng tình ái của hoa hậu Phương Nga và đại gia; Giết bảo vệ trường vì có quan hệ với mẹ mình; Đòn tra tấn, hạ nhục vợ của những gã chồng máu lạnh; Bùa ngải online: Đừng "tiền mất tật mang" vì... cuồng tín ... là những tin tức pháp luật nổi bật tuần qua.

 • Tung 8000 ve tau gia 10000 dong Lo bich lua khach hang
  Tung 8.000 vé tàu giá 10.000 đồng:Lố bịch, lừa khách hàng

  Hóa đơn tiền điện tháng 6 tăng mạnh, bức xúc vì khó mua vé tàu 10.000 đồng, muốn bán đứt Tràng Tiền Plaza cho tư nhân, Fed tiếp tục nâng lãi suất, ông Trịnh Văn Quyết mất ngôi giàu nhất thị trường chứng khoán,...Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng...là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần

 • Hoa hoan kinh hoang giua thu do London Anh
  Hỏa hoạn kinh hoàng giữa thủ đô London, Anh

  Cháy chung cư 27 tầng khiến nhiều người thiệt mạng tại London; Lãnh đạo phe Cộng hòa trong Hạ viện Mỹ bị bắn trọng thương; EU sẵn sàng đón Anh quay trở lại; Thủ lĩnh IS có thể đã bị Nga tiêu diệt; Putin tiết lộ về con cháu; Lộ diện người vừa là bạn ông Trump vừa thân Kim Jong Un; Nổ khí ga kinh hoàng gần nhà trẻ tại Trung Quốc... là những tin quốc tế nổi bật