Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lạc Trên Hoang Đảo   xem phim Lạc Trên Hoang Đảo   12:20, 16:10
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   9:10, 18:25
Liên Minh Sát Thủ   xem phim Liên Minh Sát Thủ   20:30
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   9:50, 11:55, 14:0, 16:5, 18:10, 20:15, 22:20
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   10:45, 12:40, 14:35, 16:30
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   9:5, 11:25, 13:45, 16:5, 18:25, 20:45
Oán   xem phim Oán   8:50, 13:35, 17:50, 19:45
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   11:15, 15:30, 21:40
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   9:30, 12:0, 14:30, 17:0, 19:30, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bộ Tứ Lừa Đảo   xem phim Bộ Tứ Lừa Đảo   10:55, 15:40
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   8:15, 11:15, 13:10, 15:55, 16:15
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   13:20
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   10:40, 12:55, 15:25, 17:15
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   15:30, 20:45, 22:45
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   8:35, 10:55, 15:45, 18:15, 19:45, 22:25
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   12:35, 20:30
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   13:50, 14:45, 18:0
Ứng Dụng Ma   xem phim Ứng Dụng Ma   8:35, 18:35
Oán   xem phim Oán   10:25, 18:10, 23:15
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   xem phim Vẻ Đẹp Cuộc Sống   11:40, 13:40, 20:40
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   8:45, 10:35, 20:30, 23:0
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   8:55, 18:0, 22:0
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   8:25, 20:15, 22:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hành Trình Của   xem phim Hành Trình Của   11:40, 19:0
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   9:50, 13:30, 15:20, 17:10, 20:50
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   11:30, 15:0, 18:30, 22:30
Liên Minh Sát Thủ   xem phim Liên Minh Sát Thủ   9:50, 12:0, 14:10, 16:20, 18:30, 20:40, 22:50
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   9:45, 11:35, 13:25, 15:20, 17:10, 19:5, 21:0, 22:50
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   9:5, 11:5, 13:5, 15:5, 17:5, 19:5, 21:5, 22:40
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   12:15, 16:20, 20:25
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   10:0, 14:5, 18:10, 22:15
Oán   xem phim Oán   10:0, 13:30, 17:0, 20:30, 23:5
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   10:5, 12:5, 14:10, 16:10, 18:10, 20:15, 22:15
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   10:0, 12:20, 14:40, 17:0, 19:20, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   9:20, 13:15, 15:10, 19:5
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   9:0, 15:10, 21:20
Liên Minh Sát Thủ   xem phim Liên Minh Sát Thủ   11:0, 17:10
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   11:15, 13:10, 17:5, 19:20, 21:0
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   9:5, 11:0, 12:55, 14:50, 17:0, 20:15
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   9:15, 16:45, 18:30
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   9:0, 16:10, 21:40
Ứng Dụng Ma   xem phim Ứng Dụng Ma   11:10, 12:50, 14:30, 18:20, 20:0
Oán   xem phim Oán   11:0, 12:30, 14:0, 15:30, 18:55, 20:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   21:15
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   9:35, 11:55, 14:0, 16:15, 18:30, 20:35
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   9:40, 11:50, 13:55, 16:20, 20:50
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   14:15, 18:35
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   xem phim Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   11:35, 16:5, 18:25, 20:45
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   xem phim Vẻ Đẹp Cuộc Sống   8:45, 12:55
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   10:40
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   9:25, 14:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   9:35, 13:35
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   10:0, 12:20, 14:40, 17:0, 19:20, 21:40
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   9:20, 11:25, 13:30, 15:35, 17:40, 19:45, 21:50
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   11:40, 18:5
Sự Hồi Sinh   xem phim Sự Hồi Sinh   15:40, 20:0
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   xem phim Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   9:40, 12:0, 14:20, 16:40, 19:0, 21:20
Oán   xem phim Oán   9:45, 13:45, 17:45, 21:45
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   xem phim Vẻ Đẹp Cuộc Sống   9:30, 13:30, 17:30, 21:30
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   11:30, 15:30, 19:30
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   11:25, 15:25, 18:15, 19:25, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   14:50
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   10:40, 20:55
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   10:0, 11:0, 12:15, 13:15, 14:30, 15:30, 16:45, 17:45, 19:0, 20:0, 21:15
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   11:10, 13:10, 15:10, 17:10, 19:10, 21:10
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   13:0, 17:10, 19:0
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   11:30, 15:25, 19:20
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   xem phim Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   9:45, 14:0, 18:25
Oán   xem phim Oán   9:50, 11:30, 13:10, 14:50, 16:30, 18:10, 19:50, 21:30
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   10:10, 12:20, 14:30, 16:40, 18:50, 21:0
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   10:20, 12:45, 15:10, 17:35, 20:0
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   11:55, 16:15, 20:40
Đặc Nhiệm Mỹ Nhân   xem phim Đặc Nhiệm Mỹ Nhân   10:15, 12:15, 14:15, 16:15, 18:15, 20:20
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   9:50, 13:45, 17:40, 21:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   10:40, 18:45, 21:5
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   10:0, 11:0, 12:15, 13:15, 14:30, 15:30, 16:45, 17:45, 19:0, 20:0, 21:15
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   10:45, 12:45, 14:45, 16:45, 19:10, 21:10
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   13:0, 17:10
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   12:10, 16:50, 19:5
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   xem phim Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   12:10, 16:15, 20:20
Oán   xem phim Oán   9:50, 11:30, 13:10, 14:50, 16:30, 18:10, 19:45
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   10:10, 12:20, 14:30, 16:40, 18:50, 21:0
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   9:45, 14:25, 21:20
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   10:15, 14:0, 19:25
Đặc Nhiệm Mỹ Nhân   xem phim Đặc Nhiệm Mỹ Nhân   10:15, 14:20, 18:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   9:50, 15:5, 18:45
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   12:0, 16:20, 18:30
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   10:0, 12:10, 14:25, 16:40, 18:55, 21:10
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   12:20, 18:25
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   xem phim Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   10:10, 16:15
Oán   xem phim Oán   11:50, 13:30, 17:10, 20:50
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   9:45, 14:10, 20:40
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   14:35, 20:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   14:0, 16:20, 18:40, 19:55
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   13:50, 15:50
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   8:10, 10:45, 13:5, 15:40, 18:15, 20:50, 23:25
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   10:35, 14:55, 21:0, 23:30
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   8:15, 8:50, 11:10, 12:25, 13:30, 17:25, 20:40, 23:50
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   9:45, 11:40, 18:10
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   11:25, 21:20, 23:10
Ứng Dụng Ma   xem phim Ứng Dụng Ma   8:0, 10:20
Oán   xem phim Oán   17:50, 21:40, 23:0, 23:55
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   xem phim Vẻ Đẹp Cuộc Sống   13:20, 16:45
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   8:20, 15:25, 18:55
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   8:40, 12:15, 20:25
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   8:5, 10:10, 16:5, 18:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   12:40, 14:40, 16:45
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   21:5
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   10:20, 18:45
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   10:30, 12:40, 14:50, 17:0, 19:10, 21:20
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   12:25, 15:55, 19:25
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   12:10, 16:30, 20:50
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   xem phim Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   10:25, 14:10, 19:30
Oán   xem phim Oán   12:35, 16:20, 17:55, 21:40
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   11:15, 13:30, 15:45, 18:0, 20:20
Đặc Nhiệm Mỹ Nhân   xem phim Đặc Nhiệm Mỹ Nhân   10:15, 14:30, 18:50
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   10:45, 14:15, 17:45, 21:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   10:0, 12:20, 14:0, 16:0, 18:20
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   8:0, 12:10, 14:10, 16:20, 20:10, 22:0
Oán   xem phim Oán   8:30, 10:10, 14:20, 18:10, 20:20, 22:10
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   8:10, 10:20, 12:0, 16:10, 18:0, 20:0, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   8:45, 8:50, 12:25, 14:40, 19:20, 21:35
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   14:15, 17:10
Rogue One: Star Wars Ngoại Truyện   xem phim Rogue One: Star Wars Ngoại Truyện   8:30
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   12:55, 14:35, 15:30, 18:5, 20:0, 20:40, 23:15
Liên Minh Sát Thủ   xem phim Liên Minh Sát Thủ   16:55, 23:5
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   8:0, 10:15, 12:40, 13:20, 15:5, 15:45, 17:30, 20:0, 20:40, 22:25
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   8:5, 10:15, 11:15, 12:30, 13:30, 14:45, 15:45, 17:0, 19:15, 21:30, 22:30, 23:35
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   8:0, 18:0
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   15:25, 18:10
Ứng Dụng Ma   xem phim Ứng Dụng Ma   8:15, 18:0, 23:45
Oán   xem phim Oán   8:0, 10:0, 12:10, 13:20, 18:55
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   xem phim Vẻ Đẹp Cuộc Sống   10:20, 12:30, 19:30, 23:50
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   8:5, 10:30, 16:30, 18:10, 21:5, 23:10
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   15:35, 20:30, 22:35
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   10:10, 11:0, 11:5, 13:20, 20:10, 21:35, 23:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   8:20, 20:30
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   16:35
Rogue One: Star Wars Ngoại Truyện   xem phim Rogue One: Star Wars Ngoại Truyện   10:55
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   8:5, 8:50, 10:30, 13:50, 15:45, 16:30, 18:0, 18:55, 20:10, 22:30
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   8:5, 10:40, 12:55, 13:5, 15:20, 15:30, 17:45, 22:50
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   8:0, 10:5, 12:10, 14:20, 16:5, 16:30, 18:40, 20:50, 22:50, 23:0
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   12:10, 14:20
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   8:5, 11:15, 19:55
Ứng Dụng Ma   xem phim Ứng Dụng Ma   8:10, 10:10, 21:20
Oán   xem phim Oán   10:35, 12:40, 14:45, 16:50, 19:0
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   xem phim Vẻ Đẹp Cuộc Sống   12:55, 20:45, 22:50
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   8:25, 11:20, 13:45, 18:15, 22:35
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   15:0, 19:15, 22:0
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   8:50, 10:35, 18:20, 20:35, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   8:25, 10:45, 12:30, 15:45, 19:10
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   9:0
Rogue One: Star Wars Ngoại Truyện   xem phim Rogue One: Star Wars Ngoại Truyện   13:30
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   8:5, 10:40, 13:10, 14:50, 17:25, 20:40, 22:55
Liên Minh Sát Thủ   xem phim Liên Minh Sát Thủ   10:25
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   10:45, 13:10, 15:35, 18:5, 20:30, 22:20
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   9:35, 11:45, 13:5, 14:0, 15:25, 16:15, 17:45, 18:30, 20:0, 20:45, 22:15, 23:0
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   10:20, 18:0
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   11:25, 16:0, 18:25
Ứng Dụng Ma   xem phim Ứng Dụng Ma   13:0, 23:15
Oán   xem phim Oán   8:10, 10:15, 12:25, 14:35, 16:40, 18:50, 21:0, 23:5
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   xem phim Vẻ Đẹp Cuộc Sống   8:10, 13:55, 18:30, 20:40
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   8:40, 15:30, 20:10, 22:40
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   8:0, 18:0, 22:45
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   8:5, 9:10, 11:15, 16:15, 20:0, 20:55, 23:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   10:25, 15:15, 17:30, 19:45
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   8:40
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   8:5, 10:0, 12:40, 13:45, 16:45, 17:35, 22:5
Người Du Hành   xem phim Người Du Hành   8:10
Liên Minh Sát Thủ   xem phim Liên Minh Sát Thủ   13:0
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   10:30, 15:30, 18:0, 23:5
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   7:55, 12:25, 14:35, 19:10, 20:40, 21:25, 23:40
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   11:30, 16:20, 18:30
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   8:15, 20:10
Ứng Dụng Ma   xem phim Ứng Dụng Ma   13:5, 17:5, 21:15
Oán   xem phim Oán   11:0, 15:0, 19:5
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   xem phim Vẻ Đẹp Cuộc Sống   8:0, 12:15, 14:25, 18:55
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   9:55, 15:10, 21:0, 23:25
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   8:50, 20:25, 22:45
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   10:40, 12:50, 16:35, 23:0, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   10:35, 14:35, 16:40, 20:45
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   11:50, 12:50
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   9:25, 12:5, 14:55, 16:15, 17:20, 23:25
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   13:55, 17:40, 22:50
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   8:45, 13:20, 18:40, 20:40, 23:55
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   9:45, 19:45
Ứng Dụng Ma   xem phim Ứng Dụng Ma   22:5
Oán   xem phim Oán   10:50, 14:30, 19:0
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   xem phim Vẻ Đẹp Cuộc Sống   8:35, 12:40, 18:45
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   8:30, 15:25, 22:45
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   10:50, 16:30, 20:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   9:0, 11:0, 13:0, 15:0, 17:0, 19:0, 21:0
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   12:55, 21:25
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   8:45, 10:50, 15:10, 17:15, 19:20
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   xem phim Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   9:15, 13:20, 15:30, 19:15, 21:25
Oán   xem phim Oán   17:40
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   xem phim Vẻ Đẹp Cuộc Sống   11:25
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   9:0, 17:25
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   11:10, 13:15, 15:20, 19:35, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   14:15, 17:0, 19:50, 21:10
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   10:30, 13:20
Liên Minh Sát Thủ   xem phim Liên Minh Sát Thủ   12:0
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   9:30, 10:45, 13:10, 15:30, 17:10, 19:20, 20:20, 21:50
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   10:0, 12:40, 14:40, 16:30, 18:0, 20:10, 22:10
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   15:10
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   12:30, 15:20, 17:40, 21:20
Oán   xem phim Oán   11:40, 16:20, 18:40
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   10:15, 12:50, 15:0, 16:40, 19:30, 21:40
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   9:45, 12:10, 18:50
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   11:0, 14:50, 17:50, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   9:0, 9:40, 11:10, 14:0, 15:10, 17:20, 17:30
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   11:50, 16:45, 21:20
Ba Vợ Cưới Vợ Ba   xem phim Ba Vợ Cưới Vợ Ba   16:10
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   9:20, 11:45, 14:15, 16:35, 18:55, 21:15, 21:45
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   11:20, 15:20, 19:40
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   11:55, 18:10, 21:50
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   11:40
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   xem phim Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   9:35, 20:10
Oán   xem phim Oán   9:30, 13:30, 21:55
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   9:10, 11:30, 13:50, 14:25, 16:10, 18:30, 19:25, 20:50
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   9:5, 14:10, 16:50, 19:20
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   13:20, 19:30, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   10:15, 16:20
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   9:50, 11:55, 14:0, 18:40, 20:45
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   12:15, 14:35, 16:40, 18:45, 20:50
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   9:40, 12:5, 14:45, 18:0, 20:25


 • Thoi su 24h Chem chet ba noi vi bi keu vao nha ngu
  Thời sự 24h: Chém chết bà nội vì... bị kêu vào nhà ngủ

  Nhiều cán bộ giỏi xin nghỉ việc: Chất xám “chảy” đi đâu?; Nữ tài xế nói "con người không quan trọng": Có bao che?; Hãi hùng những vụ tai nạn thảm khốc khi xe ben bất ngờ "cắt mặt" đường ray; Vụ khai quật tử thi nữ kế toán: Những tình tiết “giật mình”; Luật sư tiết lộ chuyện "động trời" về bản khai của bác sĩ Lương

 • Thoi su 24h Ghen tuong chong mau lanh dam vo tu vong
  Thời sự 24h: Ghen tuông chồng "máu lạnh" đâm vợ tử vong

  Tố Bí thư phường "quên" trả tiền hải sản: "nghe kỳ quá..."; Thi công chức "đậu thành trượt", Đắk Lắk tổ chức đối thoại; Việc gì cũng ký, vị trí Chủ tịch đặc khu rất dễ bị vi phạm trách nhiệm; Vietjet lên tiếng khi bị nữ hành khách chửi: Chúng… không phải con người; Trạm thu của nhà nước thì trả phí, trạm tư nhân thì trả giá?

 • Thoi su 24h Yeu rau xanh sat hai nguoi phu nu 65 tuoi
  Thời sự 24h: "Yêu râu xanh" sát hại người phụ nữ 65 tuổi

  Loa phát thanh xã bị sóng ‘lạ’ chèn suốt buổi sáng, nghi phát tiếng Trung Quốc; Xôn xao clip trưởng công an xã vào nhà nghỉ cùng vợ người khác; Dự án "ma" ven biển Đà Nẵng: Liên quan Vũ nhôm; Vụ 2 "hiệp sĩ đường phố" hy sinh: Nước mắt những người ở lại!; Tài xế Grab bị tố "gạ gẫm'' bé gái 9 tuổi khi đang đưa bé đi học

 • Thoi su 24h Ca nhom di tu vi xit phan nuoc tieu vao cong an
  Thời sự 24h: Cả nhóm đi tù vì xịt phân, nước tiểu vào công an

  Thuế: Đề xuất ‘kịch trần’ dù phản đối kịch liệt; Đề xuất cấm bán rượu, bia theo giờ: Liệu có khả thi?; Hai dự án "ma" đất ven biển Đà Nẵng: Ai đứng sau?; Xét xử bác sĩ Hoàng Công Lương: Lộ hợp đồng 7,7 USD/ca chạy thận;

 • Thoi su 24h Vo doi ly hon chong dung dao dam vo chet tai cho
  Thời sự 24h: Vợ đòi ly hôn, chồng dùng dao đâm vợ chết tại chỗ

  Đập bỏ “biệt phủ” 5.000m2 không phép của đại úy công an; Khi tiếng hô "Công an đánh người" càng lớn, kinh hãi nhận ra côn đồ trỗi dậy khắp nơi; Nữ tài xế nói "con người không quan trọng" hiện tại ra sao?; Cô giáo Tiếng Anh chửi học sinh: Những ngộ nhận, sai lầm...; Những câu chuyện phía sau thùng tiền "Bạn gặp khó khăn, lấy 3 tờ" ở Sài Gòn

 • Trieu Tien bong noi gian IS dang song day tu DNA
  Triều Tiên bỗng nổi giận; IS đang sống dậy từ ĐNÁ

  Khi hòa bình cho bán đảo Triều Tiên tưởng chừng không còn xa nhờ các cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Hàn-Triều thì tuần nay lại chứng kiến cơn thịnh nộ bất ngờ của Bình Nhưỡng do cuộc tập trận Max Thunder và vấn đề phi hạt nhân hóa mang hơi hướng kiểu Libya. Thế giới còn giật mình sự trở lại của loạt vụ đánh bom tự sát có dấu hiệu của IS.

 • Quyet tang thue BVMT len toi 4000 donglit
  Quyết tăng thuế BVMT lên tới 4.000 đồng/lít

  Quyết tăng thuế BVMT lên tới 4.000 đồng/lít, không vay tiền vẫn bị gọi điện đòi nợ, Bộ Công Thương điều tra vụ Grab thâu tóm Uber, VN đã có 8/10 dấu hiệu bong bóng bất động sản...

 • Kremlin lan 4 don Putin Trump quyet day dong minh vi Iran
  Kremlin lần 4 đón Putin, Trump quyết đẩy đồng minh vì Iran

  Tuần nay TG được tận mắt chứng kiến sự vĩ đại của ông Putin qua lễ tuyên thệ nhậm chức tổng thống Nga lần thứ 4 tại điện Kremlin. Và một vị tổng thống khác cũng cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ không kém của mình khi bất chấp phản đối của đồng minh để rồi góp phần làm bùng lên ngọn lửa mâu thuẫn ở Trung Đông - chính là ông Trump với thỏa thuận hạt nhân Iran.

 • Lai tang phi rut tien ATM duong dat nhat hanh tinh 1000 tykm
  Lại tăng phí rút tiền ATM, đường đắt nhất hành tinh 1.000 tỷ/km

  Lại tăng phí rút tiền ATM, xuất hiện con đường đắt nhất hành tinh 1.000 tỷ/km, nóng cải cách tiền lương, lại giải cứu dưa hấu, NH đồng loạt cảnh báo lừa đảo lấy cắp thông tin, xăng RON95 và E5 đều đồng loạt tăng giá...

 • Y an Ha Van Tham va dong pham
  Y án Hà Văn Thắm và đồng phạm

  Y án tử hình với Nguyễn Xuân Sơn, chung thân với Hà Văn Thắm; Nghi án người đàn ông đi xế hộp vào tận nhà bắt cóc trẻ em; Bắt cựu sinh viên Bách khoa trồng cần sa, truyền đạo trái phép "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" ... là những tin tức pháp luật nổi bật tuần qua.