Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lạc Trên Hoang Đảo   xem phim Lạc Trên Hoang Đảo   12:20, 16:10
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   9:10, 18:25
Liên Minh Sát Thủ   xem phim Liên Minh Sát Thủ   20:30
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   9:50, 11:55, 14:0, 16:5, 18:10, 20:15, 22:20
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   10:45, 12:40, 14:35, 16:30
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   9:5, 11:25, 13:45, 16:5, 18:25, 20:45
Oán   xem phim Oán   8:50, 13:35, 17:50, 19:45
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   11:15, 15:30, 21:40
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   9:30, 12:0, 14:30, 17:0, 19:30, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bộ Tứ Lừa Đảo   xem phim Bộ Tứ Lừa Đảo   10:55, 15:40
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   11:15, 16:15, 15:55, 13:10, 8:15
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   13:20
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   17:15, 15:25, 12:55, 10:40
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   15:30, 22:45, 20:45
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   15:45, 18:15, 8:35, 10:55, 19:45, 22:25
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   12:35, 20:30
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   18:0, 13:50, 14:45
Ứng Dụng Ma   xem phim Ứng Dụng Ma   8:35, 18:35
Oán   xem phim Oán   23:15, 18:10, 10:25
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   xem phim Vẻ Đẹp Cuộc Sống   20:40, 13:40, 11:40
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   23:0, 20:30, 10:35, 8:45
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   22:0, 18:0, 8:55
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   8:25, 22:45, 20:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hành Trình Của   xem phim Hành Trình Của   19:0, 11:40
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   15:20, 20:50, 17:10, 13:30, 9:50
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   15:0, 18:30, 11:30, 22:30
Liên Minh Sát Thủ   xem phim Liên Minh Sát Thủ   12:0, 9:50, 14:10, 16:20, 22:50, 20:40, 18:30
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   21:0, 17:10, 13:25, 15:20, 11:35, 9:45, 22:50, 19:5
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   21:5, 15:5, 9:5, 11:5, 22:40, 13:5, 17:5, 19:5
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   16:20, 12:15, 20:25
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   14:5, 18:10, 22:15, 10:0
Oán   xem phim Oán   23:5, 17:0, 10:0, 20:30, 13:30
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   10:5, 14:10, 20:15, 22:15, 16:10, 12:5, 18:10
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   19:20, 21:40, 14:40, 17:0, 12:20, 10:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   13:15, 19:5, 15:10, 9:20
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   21:20, 15:10, 9:0
Liên Minh Sát Thủ   xem phim Liên Minh Sát Thủ   17:10, 11:0
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   19:20, 21:0, 11:15, 13:10, 17:5
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   20:15, 11:0, 9:5, 12:55, 14:50, 17:0
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   16:45, 9:15, 18:30
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   21:40, 16:10, 9:0
Ứng Dụng Ma   xem phim Ứng Dụng Ma   14:30, 18:20, 12:50, 11:10, 20:0
Oán   xem phim Oán   14:0, 12:30, 15:30, 18:55, 20:25, 11:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   21:15
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   20:35, 18:30, 16:15, 14:0, 11:55, 9:35
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   20:50, 16:20, 11:50, 9:40, 13:55
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   18:35, 14:15
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   xem phim Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   11:35, 16:5, 18:25, 20:45
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   xem phim Vẻ Đẹp Cuộc Sống   12:55, 8:45
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   10:40
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   9:25, 14:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   13:35, 9:35
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   21:40, 14:40, 10:0, 12:20, 19:20, 17:0
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   19:45, 15:35, 17:40, 9:20, 11:25, 13:30, 21:50
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   18:5, 11:40
Sự Hồi Sinh   xem phim Sự Hồi Sinh   20:0, 15:40
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   xem phim Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   12:0, 14:20, 9:40, 16:40, 19:0, 21:20
Oán   xem phim Oán   21:45, 17:45, 13:45, 9:45
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   xem phim Vẻ Đẹp Cuộc Sống   9:30, 17:30, 13:30, 21:30
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   11:30, 15:30, 19:30
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   15:25, 19:25, 11:25, 20:20, 18:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   10:30, 12:30, 14:30, 20:30, 18:30, 16:30
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   14:50
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   10:40, 20:55
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   10:0, 11:0, 13:15, 15:30, 17:45, 20:0, 21:15, 19:0, 16:45, 14:30, 12:15
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   21:10, 19:10, 17:10, 15:10, 13:10, 11:10
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   13:0, 19:0, 17:10
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   19:20, 15:25, 11:30
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   xem phim Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   9:45, 14:0, 18:25
Oán   xem phim Oán   14:50, 9:50, 11:30, 16:30, 19:50, 21:30, 13:10, 18:10
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   16:40, 18:50, 21:0, 10:10, 12:20, 14:30
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   15:10, 17:35, 20:0, 10:20, 12:45
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   20:40, 16:15, 11:55
Đặc Nhiệm Mỹ Nhân   xem phim Đặc Nhiệm Mỹ Nhân   20:20, 16:15, 14:15, 12:15, 10:15, 18:15
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   21:35, 17:40, 13:45, 9:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   20:30, 18:30, 16:30, 14:30, 12:30, 10:30
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   10:40, 21:5, 18:45
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   21:15, 20:0, 19:0, 17:45, 16:45, 15:30, 14:30, 13:15, 12:15, 11:0, 10:0
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   21:10, 19:10, 16:45, 14:45, 12:45, 10:45
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   13:0, 17:10
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   12:10, 16:50, 19:5
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   xem phim Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   12:10, 16:15, 20:20
Oán   xem phim Oán   16:30, 9:50, 18:10, 11:30, 13:10, 14:50, 19:45
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   21:0, 18:50, 16:40, 14:30, 12:20, 10:10
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   21:20, 14:25, 9:45
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   10:15, 14:0, 19:25
Đặc Nhiệm Mỹ Nhân   xem phim Đặc Nhiệm Mỹ Nhân   10:15, 18:25, 14:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   15:5, 18:45, 9:50
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   12:0, 18:30, 16:20
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   10:0, 12:10, 14:25, 16:40, 18:55, 21:10
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   12:20, 18:25
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   xem phim Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   10:10, 16:15
Oán   xem phim Oán   17:10, 11:50, 13:30, 20:50
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   20:40, 9:45, 14:10
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   14:35, 20:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   16:20, 14:0, 18:40, 19:55
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   15:50, 13:50
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   18:15, 15:40, 20:50, 8:10, 13:5, 23:25, 10:45
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   21:0, 23:30, 10:35, 14:55
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   13:30, 8:50, 11:10, 8:15, 23:50, 20:40, 17:25, 12:25
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   11:40, 9:45, 18:10
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   11:25, 21:20, 23:10
Ứng Dụng Ma   xem phim Ứng Dụng Ma   8:0, 10:20
Oán   xem phim Oán   23:55, 23:0, 21:40, 17:50
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   xem phim Vẻ Đẹp Cuộc Sống   13:20, 16:45
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   8:20, 18:55, 15:25
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   20:25, 12:15, 8:40
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   8:5, 10:10, 18:25, 16:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   14:40, 16:45, 12:40
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   21:5
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   10:20, 18:45
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   10:30, 12:40, 14:50, 17:0, 19:10, 21:20
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   19:25, 15:55, 12:25
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   20:50, 16:30, 12:10
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   xem phim Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   14:10, 19:30, 10:25
Oán   xem phim Oán   16:20, 12:35, 21:40, 17:55
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   18:0, 11:15, 15:45, 20:20, 13:30
Đặc Nhiệm Mỹ Nhân   xem phim Đặc Nhiệm Mỹ Nhân   18:50, 10:15, 14:30
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   21:15, 17:45, 14:15, 10:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   16:0, 12:20, 18:20, 14:0, 10:0
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   14:10, 12:10, 16:20, 20:10, 22:0, 8:0
Oán   xem phim Oán   18:10, 10:10, 20:20, 22:10, 14:20, 8:30
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   20:0, 16:10, 8:10, 21:50, 18:0, 12:0, 10:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   21:35, 19:20, 12:25, 14:40, 8:50, 8:45
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   17:10, 14:15
Rogue One: Star Wars Ngoại Truyện   xem phim Rogue One: Star Wars Ngoại Truyện   8:30
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   14:35, 23:15, 20:40, 20:0, 18:5, 15:30, 12:55
Liên Minh Sát Thủ   xem phim Liên Minh Sát Thủ   23:5, 16:55
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   8:0, 12:40, 15:5, 17:30, 20:0, 22:25, 15:45, 10:15, 20:40, 13:20
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   8:5, 10:15, 11:15, 12:30, 13:30, 14:45, 15:45, 17:0, 19:15, 21:30, 23:35, 22:30
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   18:0, 8:0
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   18:10, 15:25
Ứng Dụng Ma   xem phim Ứng Dụng Ma   23:45, 18:0, 8:15
Oán   xem phim Oán   8:0, 18:55, 12:10, 10:0, 13:20
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   xem phim Vẻ Đẹp Cuộc Sống   10:20, 19:30, 12:30, 23:50
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   10:30, 18:10, 23:10, 21:5, 16:30, 8:5
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   22:35, 15:35, 20:30
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   13:20, 10:10, 21:35, 11:0, 20:10, 23:45, 11:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   8:20, 20:30
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   16:35
Rogue One: Star Wars Ngoại Truyện   xem phim Rogue One: Star Wars Ngoại Truyện   10:55
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   22:30, 20:10, 18:55, 18:0, 16:30, 15:45, 13:50, 10:30, 8:50, 8:5
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   10:40, 13:5, 15:30, 22:50, 17:45, 15:20, 12:55, 8:5
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   14:20, 12:10, 10:5, 16:30, 8:0, 20:50, 18:40, 23:0, 16:5, 22:50
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   12:10, 14:20
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   19:55, 11:15, 8:5
Ứng Dụng Ma   xem phim Ứng Dụng Ma   10:10, 8:10, 21:20
Oán   xem phim Oán   19:0, 16:50, 14:45, 12:40, 10:35
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   xem phim Vẻ Đẹp Cuộc Sống   12:55, 20:45, 22:50
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   18:15, 22:35, 13:45, 11:20, 8:25
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   22:0, 19:15, 15:0
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   18:20, 23:20, 8:50, 20:35, 10:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   8:25, 10:45, 19:10, 15:45, 12:30
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   9:0
Rogue One: Star Wars Ngoại Truyện   xem phim Rogue One: Star Wars Ngoại Truyện   13:30
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   22:55, 20:40, 17:25, 14:50, 13:10, 10:40, 8:5
Liên Minh Sát Thủ   xem phim Liên Minh Sát Thủ   10:25
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   10:45, 13:10, 15:35, 18:5, 20:30, 22:20
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   20:0, 9:35, 13:5, 15:25, 22:15, 17:45, 23:0, 20:45, 18:30, 16:15, 14:0, 11:45
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   18:0, 10:20
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   11:25, 16:0, 18:25
Ứng Dụng Ma   xem phim Ứng Dụng Ma   13:0, 23:15
Oán   xem phim Oán   8:10, 10:15, 12:25, 14:35, 16:40, 18:50, 21:0, 23:5
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   xem phim Vẻ Đẹp Cuộc Sống   20:40, 18:30, 13:55, 8:10
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   20:10, 22:40, 8:40, 15:30
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   8:0, 18:0, 22:45
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   20:0, 23:5, 20:55, 16:15, 8:5, 9:10, 11:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   10:25, 17:30, 19:45, 15:15
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   8:40
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   8:5, 10:0, 22:5, 17:35, 16:45, 13:45, 12:40
Người Du Hành   xem phim Người Du Hành   8:10
Liên Minh Sát Thủ   xem phim Liên Minh Sát Thủ   13:0
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   10:30, 23:5, 18:0, 15:30
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   12:25, 21:25, 23:40, 19:10, 14:35, 7:55, 20:40
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   18:30, 16:20, 11:30
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   8:15, 20:10
Ứng Dụng Ma   xem phim Ứng Dụng Ma   21:15, 17:5, 13:5
Oán   xem phim Oán   11:0, 19:5, 15:0
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   xem phim Vẻ Đẹp Cuộc Sống   12:15, 18:55, 8:0, 14:25
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   9:55, 15:10, 23:25, 21:0
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   20:25, 8:50, 22:45
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   12:50, 10:40, 23:0, 16:35, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   20:45, 16:40, 14:35, 10:35
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   11:50, 12:50
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   9:25, 12:5, 14:55, 16:15, 17:20, 23:25
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   13:55, 17:40, 22:50
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   8:45, 13:20, 18:40, 20:40, 23:55
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   9:45, 19:45
Ứng Dụng Ma   xem phim Ứng Dụng Ma   22:5
Oán   xem phim Oán   19:0, 14:30, 10:50
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   xem phim Vẻ Đẹp Cuộc Sống   18:45, 12:40, 8:35
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   22:45, 15:25, 8:30
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   10:50, 16:30, 20:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   9:0, 11:0, 13:0, 21:0, 19:0, 17:0, 15:0
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   12:55, 21:25
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   8:45, 10:50, 15:10, 17:15, 19:20
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   xem phim Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   21:25, 15:30, 13:20, 9:15, 19:15
Oán   xem phim Oán   17:40
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   xem phim Vẻ Đẹp Cuộc Sống   11:25
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   17:25, 9:0
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   19:35, 13:15, 21:40, 15:20, 11:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   17:0, 21:10, 14:15, 19:50
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   10:30, 13:20
Liên Minh Sát Thủ   xem phim Liên Minh Sát Thủ   12:0
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   9:30, 10:45, 15:30, 20:20, 21:50, 19:20, 17:10, 13:10
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   12:40, 10:0, 14:40, 16:30, 18:0, 22:10, 20:10
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   15:10
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   12:30, 15:20, 17:40, 21:20
Oán   xem phim Oán   11:40, 16:20, 18:40
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   10:15, 12:50, 15:0, 16:40, 19:30, 21:40
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   9:45, 12:10, 18:50
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   21:30, 17:50, 14:50, 11:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   9:0, 9:40, 11:10, 17:30, 17:20, 15:10, 14:0
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   21:20, 16:45, 11:50
Ba Vợ Cưới Vợ Ba   xem phim Ba Vợ Cưới Vợ Ba   16:10
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   9:20, 11:45, 14:15, 16:35, 18:55, 21:15, 21:45
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   19:40, 15:20, 11:20
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   21:50, 18:10, 11:55
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   11:40
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   xem phim Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   9:35, 20:10
Oán   xem phim Oán   9:30, 21:55, 13:30
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   9:10, 11:30, 13:50, 16:10, 18:30, 14:25, 19:25, 20:50
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   19:20, 9:5, 14:10, 16:50
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   22:30, 19:30, 13:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   10:15, 16:20
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   9:50, 11:55, 14:0, 18:40, 20:45
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   20:50, 18:45, 16:40, 14:35, 12:15
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   18:0, 14:45, 12:5, 9:40, 20:25


 • Thoi su 24h1201 Chi vo chet khoa than canh em re
  Thời sự 24h(12/01): Chị vợ chết khoả thân cạnh em rể

  Văn Miếu - Quốc Tử Giám "khoác áo" mới, còn đâu di sản quốc gia?; Sau lũ lịch sử, “đại dịch” ốc bươu vàng khiến nông dân khóc ròng; Đóng tiền tỷ, hàng trăm người dân vẫn không có nước sạch; Hé lộ nguyên nhân hơn chục ngôi mộ bị chôn răng bừa, đinh 10, đổ chất uế tạp ở Hà Nội; Hà Nội treo giải 300.000 USD ý tưởng chống ùn tắc

 • Thoi su 24h1101 2 me con bi cua co tai phong tro
  Thời sự 24h(11/01): 2 mẹ con bị cứa cổ tại phòng trọ

  GĐ Sở Văn hoá nói về việc quét vôi "làm mới" Văn Miếu - Quốc Tử Giám; Đừng để bị phạt tiền chỉ vì không mang theo cái này khi ra đường; Bé trai bị bỏ rơi ở cổng chùa: "Tôi thăm bé không được vào, ca sĩ đến quyên góp lại được"; Nhầm tai hại lịch sử, tên nước: Danh nhân "sống lại" cũng chào thua; Bảo mẫu có hành vi thô bạo với trẻ em để ép ăn

 • Thoi su 24h1001 Di doi no cuoi nam bi dam chet tai cho
  Thời sự 24h(10/01): Đi đòi nợ cuối năm, bị đâm chết tại chỗ

  Áp phích in nhầm năm chiến thắng Điện Biên Phủ; Xe biển xanh vào đường cấm: ‘Chủ yếu là vô tình’; Buýt nhanh BRT Hà Nội dưới góc nhìn của một người Việt tại Thụy Sỹ; Hé lộ về người mẹ trải nilon dưới lề đường bắt 3 con nhỏ ăn xin ở Đắk Lắk; Quét vôi ‘làm mới’ Văn Miếu Quốc Tử Giám mất kinh phí bao nhiêu?

 • Thoi su 24h0901 Tat axit hang xom roi cham lua tu tu
  Thời sự 24h(09/01): Tạt axit hàng xóm rồi châm lửa tự tử

  Rồng vàng ở Hải Phòng bị "bóc vảy", hết "ngô nghê"; Vì sao miền Bắc lại đang có một "mùa Đông giả dối”?; Người mặc thường phục đi xe đặc chủng CSGT:Cơ quan chức năng nói gì?; Bộ Y tế bác bỏ thông tin đề xuất công dân bắt buộc hiến máu; Vụ mẹ nhốt con 11 tuổi không cho đi học: Bé gái lại lạc mẹ, được đưa đến trung tâm bảo trợ xã hội

 • Thoi su 24h0601 Nu nghi pham bat coc tre em tao ton
  Thời sự 24h(06/01): Nữ nghi phạm bắt cóc trẻ em táo tợn

  Hải cẩu bị đánh chết và nỗi oan của người dân Phan Rí Cửa; Ô nhiễm biển miền Trung không lọt vào 10 sự kiện nổi bật của ngành tài nguyên và môi trường; Bệnh viện Cà Mau nợ trên 90 tỷ đồng, giám đốc xin nghỉ việc; Bảo vệ nhậu trong giờ làm việc, hành hung cư dân tại chung cư Xa La; Cầu cứu chính quyền vì bị đồn là 'ma thuốc độc'

 • Nong Bat khoi to cac cuu lanh dao NH Dai Tin
  Nóng:Bắt,khởi tố các cựu lãnh đạo NH Đại Tín

  Bắt và khởi tố cựu lãnh đạo NH Đại Tín, 5 năm nữa VN có nguy cơ thiếu điện, ông Vũ Quang Hải vẫn xin tiếp tục làm việc tại Sabeco, NHNN chặn đà giảm của tỷ giá, 1 lít xăng sẽ phải “cõng” 8.000 đồng thuế bảo vệ môi trường... Cùng với những thông tin về thưởng Tết 2017, tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng...là những tin tức

 • Tin quoc te noi bat 8141 Xon xao buoi hop bao dau tien cua tan TTTrump
  Tin quốc tế nổi bật (8-14/1): Xôn xao buổi họp báo đầu tiên của tân TT.Trump

  Tổng thống đắc cử Donald Trump tổ chức buổi họp báo chính thức đầu tiên; Tổng thống Barack Obama có bài phát biểu cuối cùng trên cương vị Tổng thống tại quê nhà Chicago; Tình báo Mỹ cáo buộc Nga thỏa hiệp với ông Trump; Nguy cơ xung đột Mỹ - Trung trên Biển Đông; Tiên đoán rùng rợn về năm 2017; Mối duyên nợ của Ngoại trưởng John Kerry với Việt Nam... là nhữn

 • Nhan tinh hong hach con trai tung lien hoan cuoc dap me
  Nhân tình hống hách, con trai tung 'liên hoàn cước' đạp mẹ

  Rùng rợn những màn đánh ghen nhằm thẳng \'chỗ ấy\' tình địch, kẻ thứ 3 ngày càng lộng hành...Trẻ tổn thương từ chính sự chủ quan của cha mẹ, câu chuyện buồn của các em là những thông tin nổi bật trong tuần.

 • Hai Phong nuoi rong la Van Mieu mac ao moi don Xuan
  Hải Phòng "nuôi" rồng lạ, Văn Miếu "mặc áo mới" đón Xuân

  Trang trí rồng vàng ở Hải Phòng, quét vôi cho Văn Miếu, tai nạn trên sông, tai nạn dưới hầm lò hay dự thảo "nới lỏng quyền sinh con"...là những thông tin đáng quan tâm nhất tuần qua.

 • Tin quoc te noi bat 171 Mo man 2017 Trieu Tien tung canh bao dang so
  Tin quốc tế nổi bật (1-7/1): Mở màn 2017, Triều Tiên tung cảnh báo đáng sợ

  Triều đưa ra lời cảnh báo đáng sợ đầu năm mới; Hé lộ kế hoạch Mỹ đưa vũ khí vào Biển Đông; Thủ phạm hack email của Chủ tịch Chiến dịch tranh cử cho bà Clinton có thể là cậu bé 14 tuổi; Ngoại trưởng Mỹ sắp thăm Việt Nam; Nổ súng tại sân bay Florida; Bạo loạn kinh hoàng tại nhà tù Brazil; Nhìn lại những hình ảnh đẹp của bà Michelle Obama... là những tin quốc t