Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lạc Trên Hoang Đảo   xem phim Lạc Trên Hoang Đảo   12:20, 16:10
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   9:10, 18:25
Liên Minh Sát Thủ   xem phim Liên Minh Sát Thủ   20:30
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   9:50, 11:55, 14:0, 16:5, 18:10, 20:15, 22:20
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   10:45, 12:40, 14:35, 16:30
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   9:5, 11:25, 13:45, 16:5, 18:25, 20:45
Oán   xem phim Oán   8:50, 13:35, 17:50, 19:45
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   11:15, 15:30, 21:40
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   9:30, 12:0, 14:30, 17:0, 19:30, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bộ Tứ Lừa Đảo   xem phim Bộ Tứ Lừa Đảo   10:55, 15:40
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   8:15, 11:15, 13:10, 15:55, 16:15
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   13:20
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   10:40, 12:55, 15:25, 17:15
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   15:30, 20:45, 22:45
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   8:35, 10:55, 15:45, 18:15, 19:45, 22:25
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   12:35, 20:30
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   13:50, 14:45, 18:0
Ứng Dụng Ma   xem phim Ứng Dụng Ma   8:35, 18:35
Oán   xem phim Oán   10:25, 18:10, 23:15
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   xem phim Vẻ Đẹp Cuộc Sống   11:40, 13:40, 20:40
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   8:45, 10:35, 20:30, 23:0
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   8:55, 18:0, 22:0
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   8:25, 20:15, 22:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hành Trình Của   xem phim Hành Trình Của   11:40, 19:0
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   9:50, 13:30, 15:20, 17:10, 20:50
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   11:30, 15:0, 18:30, 22:30
Liên Minh Sát Thủ   xem phim Liên Minh Sát Thủ   9:50, 12:0, 14:10, 16:20, 18:30, 20:40, 22:50
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   9:45, 11:35, 13:25, 15:20, 17:10, 19:5, 21:0, 22:50
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   9:5, 11:5, 13:5, 15:5, 17:5, 19:5, 21:5, 22:40
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   12:15, 16:20, 20:25
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   10:0, 14:5, 18:10, 22:15
Oán   xem phim Oán   10:0, 13:30, 17:0, 20:30, 23:5
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   10:5, 12:5, 14:10, 16:10, 18:10, 20:15, 22:15
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   10:0, 12:20, 14:40, 17:0, 19:20, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   9:20, 13:15, 15:10, 19:5
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   9:0, 15:10, 21:20
Liên Minh Sát Thủ   xem phim Liên Minh Sát Thủ   11:0, 17:10
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   11:15, 13:10, 17:5, 19:20, 21:0
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   9:5, 11:0, 12:55, 14:50, 17:0, 20:15
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   9:15, 16:45, 18:30
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   9:0, 16:10, 21:40
Ứng Dụng Ma   xem phim Ứng Dụng Ma   11:10, 12:50, 14:30, 18:20, 20:0
Oán   xem phim Oán   11:0, 12:30, 14:0, 15:30, 18:55, 20:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   21:15
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   9:35, 11:55, 14:0, 16:15, 18:30, 20:35
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   9:40, 11:50, 13:55, 16:20, 20:50
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   14:15, 18:35
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   xem phim Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   11:35, 16:5, 18:25, 20:45
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   xem phim Vẻ Đẹp Cuộc Sống   8:45, 12:55
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   10:40
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   9:25, 14:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   9:35, 13:35
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   10:0, 12:20, 14:40, 17:0, 19:20, 21:40
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   9:20, 11:25, 13:30, 15:35, 17:40, 19:45, 21:50
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   11:40, 18:5
Sự Hồi Sinh   xem phim Sự Hồi Sinh   15:40, 20:0
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   xem phim Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   9:40, 12:0, 14:20, 16:40, 19:0, 21:20
Oán   xem phim Oán   9:45, 13:45, 17:45, 21:45
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   xem phim Vẻ Đẹp Cuộc Sống   9:30, 13:30, 17:30, 21:30
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   11:30, 15:30, 19:30
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   11:25, 15:25, 18:15, 19:25, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   14:50
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   10:40, 20:55
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   10:0, 11:0, 12:15, 13:15, 14:30, 15:30, 16:45, 17:45, 19:0, 20:0, 21:15
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   11:10, 13:10, 15:10, 17:10, 19:10, 21:10
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   13:0, 17:10, 19:0
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   11:30, 15:25, 19:20
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   xem phim Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   9:45, 14:0, 18:25
Oán   xem phim Oán   9:50, 11:30, 13:10, 14:50, 16:30, 18:10, 19:50, 21:30
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   10:10, 12:20, 14:30, 16:40, 18:50, 21:0
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   10:20, 12:45, 15:10, 17:35, 20:0
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   11:55, 16:15, 20:40
Đặc Nhiệm Mỹ Nhân   xem phim Đặc Nhiệm Mỹ Nhân   10:15, 12:15, 14:15, 16:15, 18:15, 20:20
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   9:50, 13:45, 17:40, 21:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   10:40, 18:45, 21:5
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   10:0, 11:0, 12:15, 13:15, 14:30, 15:30, 16:45, 17:45, 19:0, 20:0, 21:15
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   10:45, 12:45, 14:45, 16:45, 19:10, 21:10
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   13:0, 17:10
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   12:10, 16:50, 19:5
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   xem phim Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   12:10, 16:15, 20:20
Oán   xem phim Oán   9:50, 11:30, 13:10, 14:50, 16:30, 18:10, 19:45
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   10:10, 12:20, 14:30, 16:40, 18:50, 21:0
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   9:45, 14:25, 21:20
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   10:15, 14:0, 19:25
Đặc Nhiệm Mỹ Nhân   xem phim Đặc Nhiệm Mỹ Nhân   10:15, 14:20, 18:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   9:50, 15:5, 18:45
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   12:0, 16:20, 18:30
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   10:0, 12:10, 14:25, 16:40, 18:55, 21:10
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   12:20, 18:25
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   xem phim Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   10:10, 16:15
Oán   xem phim Oán   11:50, 13:30, 17:10, 20:50
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   9:45, 14:10, 20:40
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   14:35, 20:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   14:0, 16:20, 18:40, 19:55
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   13:50, 15:50
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   8:10, 10:45, 13:5, 15:40, 18:15, 20:50, 23:25
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   10:35, 14:55, 21:0, 23:30
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   8:15, 8:50, 11:10, 12:25, 13:30, 17:25, 20:40, 23:50
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   9:45, 11:40, 18:10
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   11:25, 21:20, 23:10
Ứng Dụng Ma   xem phim Ứng Dụng Ma   8:0, 10:20
Oán   xem phim Oán   17:50, 21:40, 23:0, 23:55
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   xem phim Vẻ Đẹp Cuộc Sống   13:20, 16:45
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   8:20, 15:25, 18:55
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   8:40, 12:15, 20:25
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   8:5, 10:10, 16:5, 18:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   12:40, 14:40, 16:45
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   21:5
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   10:20, 18:45
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   10:30, 12:40, 14:50, 17:0, 19:10, 21:20
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   12:25, 15:55, 19:25
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   12:10, 16:30, 20:50
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   xem phim Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   10:25, 14:10, 19:30
Oán   xem phim Oán   12:35, 16:20, 17:55, 21:40
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   11:15, 13:30, 15:45, 18:0, 20:20
Đặc Nhiệm Mỹ Nhân   xem phim Đặc Nhiệm Mỹ Nhân   10:15, 14:30, 18:50
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   10:45, 14:15, 17:45, 21:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   10:0, 12:20, 14:0, 16:0, 18:20
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   8:0, 12:10, 14:10, 16:20, 20:10, 22:0
Oán   xem phim Oán   8:30, 10:10, 14:20, 18:10, 20:20, 22:10
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   8:10, 10:20, 12:0, 16:10, 18:0, 20:0, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   8:45, 8:50, 12:25, 14:40, 19:20, 21:35
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   14:15, 17:10
Rogue One: Star Wars Ngoại Truyện   xem phim Rogue One: Star Wars Ngoại Truyện   8:30
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   12:55, 14:35, 15:30, 18:5, 20:0, 20:40, 23:15
Liên Minh Sát Thủ   xem phim Liên Minh Sát Thủ   16:55, 23:5
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   8:0, 10:15, 12:40, 13:20, 15:5, 15:45, 17:30, 20:0, 20:40, 22:25
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   8:5, 10:15, 11:15, 12:30, 13:30, 14:45, 15:45, 17:0, 19:15, 21:30, 22:30, 23:35
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   8:0, 18:0
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   15:25, 18:10
Ứng Dụng Ma   xem phim Ứng Dụng Ma   8:15, 18:0, 23:45
Oán   xem phim Oán   8:0, 10:0, 12:10, 13:20, 18:55
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   xem phim Vẻ Đẹp Cuộc Sống   10:20, 12:30, 19:30, 23:50
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   8:5, 10:30, 16:30, 18:10, 21:5, 23:10
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   15:35, 20:30, 22:35
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   10:10, 11:0, 11:5, 13:20, 20:10, 21:35, 23:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   8:20, 20:30
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   16:35
Rogue One: Star Wars Ngoại Truyện   xem phim Rogue One: Star Wars Ngoại Truyện   10:55
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   8:5, 8:50, 10:30, 13:50, 15:45, 16:30, 18:0, 18:55, 20:10, 22:30
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   8:5, 10:40, 12:55, 13:5, 15:20, 15:30, 17:45, 22:50
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   8:0, 10:5, 12:10, 14:20, 16:5, 16:30, 18:40, 20:50, 22:50, 23:0
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   12:10, 14:20
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   8:5, 11:15, 19:55
Ứng Dụng Ma   xem phim Ứng Dụng Ma   8:10, 10:10, 21:20
Oán   xem phim Oán   10:35, 12:40, 14:45, 16:50, 19:0
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   xem phim Vẻ Đẹp Cuộc Sống   12:55, 20:45, 22:50
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   8:25, 11:20, 13:45, 18:15, 22:35
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   15:0, 19:15, 22:0
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   8:50, 10:35, 18:20, 20:35, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   8:25, 10:45, 12:30, 15:45, 19:10
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   9:0
Rogue One: Star Wars Ngoại Truyện   xem phim Rogue One: Star Wars Ngoại Truyện   13:30
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   8:5, 10:40, 13:10, 14:50, 17:25, 20:40, 22:55
Liên Minh Sát Thủ   xem phim Liên Minh Sát Thủ   10:25
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   10:45, 13:10, 15:35, 18:5, 20:30, 22:20
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   9:35, 11:45, 13:5, 14:0, 15:25, 16:15, 17:45, 18:30, 20:0, 20:45, 22:15, 23:0
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   10:20, 18:0
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   11:25, 16:0, 18:25
Ứng Dụng Ma   xem phim Ứng Dụng Ma   13:0, 23:15
Oán   xem phim Oán   8:10, 10:15, 12:25, 14:35, 16:40, 18:50, 21:0, 23:5
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   xem phim Vẻ Đẹp Cuộc Sống   8:10, 13:55, 18:30, 20:40
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   8:40, 15:30, 20:10, 22:40
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   8:0, 18:0, 22:45
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   8:5, 9:10, 11:15, 16:15, 20:0, 20:55, 23:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   10:25, 15:15, 17:30, 19:45
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   8:40
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   8:5, 10:0, 12:40, 13:45, 16:45, 17:35, 22:5
Người Du Hành   xem phim Người Du Hành   8:10
Liên Minh Sát Thủ   xem phim Liên Minh Sát Thủ   13:0
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   10:30, 15:30, 18:0, 23:5
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   7:55, 12:25, 14:35, 19:10, 20:40, 21:25, 23:40
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   11:30, 16:20, 18:30
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   8:15, 20:10
Ứng Dụng Ma   xem phim Ứng Dụng Ma   13:5, 17:5, 21:15
Oán   xem phim Oán   11:0, 15:0, 19:5
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   xem phim Vẻ Đẹp Cuộc Sống   8:0, 12:15, 14:25, 18:55
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   9:55, 15:10, 21:0, 23:25
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   8:50, 20:25, 22:45
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   10:40, 12:50, 16:35, 23:0, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   10:35, 14:35, 16:40, 20:45
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   11:50, 12:50
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   9:25, 12:5, 14:55, 16:15, 17:20, 23:25
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   13:55, 17:40, 22:50
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   8:45, 13:20, 18:40, 20:40, 23:55
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   9:45, 19:45
Ứng Dụng Ma   xem phim Ứng Dụng Ma   22:5
Oán   xem phim Oán   10:50, 14:30, 19:0
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   xem phim Vẻ Đẹp Cuộc Sống   8:35, 12:40, 18:45
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   8:30, 15:25, 22:45
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   10:50, 16:30, 20:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   9:0, 11:0, 13:0, 15:0, 17:0, 19:0, 21:0
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   12:55, 21:25
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   8:45, 10:50, 15:10, 17:15, 19:20
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   xem phim Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   9:15, 13:20, 15:30, 19:15, 21:25
Oán   xem phim Oán   17:40
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   xem phim Vẻ Đẹp Cuộc Sống   11:25
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   9:0, 17:25
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   11:10, 13:15, 15:20, 19:35, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   14:15, 17:0, 19:50, 21:10
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   10:30, 13:20
Liên Minh Sát Thủ   xem phim Liên Minh Sát Thủ   12:0
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   9:30, 10:45, 13:10, 15:30, 17:10, 19:20, 20:20, 21:50
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   10:0, 12:40, 14:40, 16:30, 18:0, 20:10, 22:10
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   15:10
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   12:30, 15:20, 17:40, 21:20
Oán   xem phim Oán   11:40, 16:20, 18:40
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   10:15, 12:50, 15:0, 16:40, 19:30, 21:40
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   9:45, 12:10, 18:50
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   11:0, 14:50, 17:50, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   9:0, 9:40, 11:10, 14:0, 15:10, 17:20, 17:30
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   11:50, 16:45, 21:20
Ba Vợ Cưới Vợ Ba   xem phim Ba Vợ Cưới Vợ Ba   16:10
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   9:20, 11:45, 14:15, 16:35, 18:55, 21:15, 21:45
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   11:20, 15:20, 19:40
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   11:55, 18:10, 21:50
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   11:40
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   xem phim Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   9:35, 20:10
Oán   xem phim Oán   9:30, 13:30, 21:55
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   9:10, 11:30, 13:50, 14:25, 16:10, 18:30, 19:25, 20:50
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   9:5, 14:10, 16:50, 19:20
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   13:20, 19:30, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   10:15, 16:20
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   9:50, 11:55, 14:0, 18:40, 20:45
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   12:15, 14:35, 16:40, 18:45, 20:50
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   9:40, 12:5, 14:45, 18:0, 20:25


 • Thoi su 24h1805 Bo hong mat hiep dam cac con cua hai vo
  Thời sự 24h(18/05): Bố hỏng mắt, hiếp dâm các con của hai vợ

  Cách hết các chức vụ Đảng của Cục trưởng Thống kê Gia Lai; Xe Camry tông chết 3 học sinh: Giấc mơ dang dở của cậu học trò nghèo; Hà Nội: Lên mạng xã hội tá hoả phát hiện xe bị sơn chi chít; Bí thư Hải Phòng lý giải việc im lặng trước đề nghị của bầu Đệ; Nữ giảng viên bị cạy cốp xe lấy đi hơn 50 bài thi của sinh viên

 • Thoi su 24h1705 Thieu nu bi danh hoi dong bang tuyp sat
  Thời sự 24h(17/05): Thiếu nữ bị đánh hội đồng bằng tuýp sắt

  Hà Nội sẽ kỷ luật cán bộ phường nếu để vỉa hè bị tái chiếm; Hiệp sĩ Minh Tiến bị phơi nhiễm HIV khi truy bắt tên cướp liều lĩnh; Xe Camry tông chết 3 học sinh: Mẹ ôm thi thể con gào khóc giữa đống bùn; Búa Thần Sét "gõ đầu" ai, người ấy phải "Dạ"!; Âm mưu chiếm vợ bạn thân của gã đàn ông ở Vĩnh Long

 • Thoi su 24h165 Dam chet dong nghiep vi gian ca chem thot
  Thời sự 24h(16/5): Đâm chết đồng nghiệp vì giận cá chém thớt

  Cột mốc 423 vẫn nguyên trạng, ảnh trên mạng là sửa; Vụ “Thịt lợn bị hắt chất bẩn” ở Hải Phòng: Đoạn kết đượm tình người; Vụ xe Camry đâm 3 học sinh tử vong: "Lái xe đã không cứu các bạn cháu lại còn chửi..."; Bọt trắng như tuyết, hôi thối lại nổi bồng bềnh đầy kênh ở Sài Gòn; Toàn cảnh cuộc tấn công an ninh mạng lớn nhất thế giới

 • Thoi su 24h155 Be gai bi ke la tiem thuoc de bat coc
  Thời sự 24h(15/5): Bé gái bị kẻ lạ tiêm thuốc để bắt cóc

  Sự thật bé gái lớp 3 bị bố mẹ lột trần, đánh đuổi ra khỏi nhà vì nhớ nhầm lịch thi; Từ vụ sạp thịt bị đổ dầu nghĩ về cạnh tranh bẩn: Năm Cam cũng đã từng tức hộc máu; Tháp Thái Bình 300 tỷ: Nhiều người thành đạt đóng góp; Cán bộ bệnh viện lái Camry gây tai nạn: Danh tính 3 học sinh xấu số; Sự thật clip nam thanh niên dùng chổi đánh mẹ gây xôn xao

 • Thoi su 24h115 Dang nguoi yeu cho dam ban cuong hiep
  Thời sự 24h(11/5): Dâng người yêu cho đám bạn cưỡng hiếp

  Lạng Sơn: Ngồi giữa trụ sở công an làm “dịch vụ”, thu tiền “khủng” mỗi ngày; Nghệ An: Xác lợn chết bốc mùi hôi thối trên kênh nước nhiều ngày; 3/5 nạn nhân bị sét đánh tử vong mang điện thoại trong người; Mặc áo đỏ in sao vàng nhảy nhót phản cảm trong quán bar ở Hà Nội; Phanh phui tiêu cực, số phận hai lão nông quá cơ cực;

 • Nu sinh tu tu vi bi ep quan he tinh duc
  Nữ sinh tự tử vì bị ép quan hệ tình dục

  Nữ sinh tự tử vì bị ép quan hệ tình dục; Nhóm giang hồ đánh người, dùng container bịt cửa nhà; Từ vụ sạp thịt bị đổ dầu nghĩ về cạnh tranh bẩn; Giết vợ chôn xác dưới hố ga 4 năm ... là những tin tức pháp luật nổi bật tuần qua.

 • Lai nong tang thue BVMT voi xang dau
  Lại "nóng" tăng thuế BVMT với xăng dầu

  Lại "nóng" tăng thuế BVMT với xăng dầu nhiều doanh nghiệp Việt bị "dính" mã độc WannaCry , dự án ngàn tỷ đắp chiếu sắp được cứu, lại thêm vụ mất tiền trong tài khoản... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng...là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.

 • Dung con bai nao truc loi hoi cua cua ke gap nan thuong tam
  Dùng con bại não trục lợi, hôi của của kẻ gặp nạn thương tâm

  Xe camry tông chết học sinh, xe xịn bị sơn chữ "Ngu", cha nuôi con bại não thừa nhận dối trá, hôi của sau tai nạn thương tâm... là những thông tin xã hội dậy sóng tuần qua.

 • Nha Trang khung hoang
  Nhà Trắng khủng hoảng

  Tổng thống Mỹ Trump bị tố chia sẻ tin mật với Nga; Triều Tiên bị nghi là đứng sau vụ lan truyền mã độc WannaCry; Công chúa Nhật Bản từ bỏ địa vị để kết hôn với thường dân; Ông Putin kêu gọi dừng "đe doạ" Triều Tiên; Xe đâm vào Quảng trường Thời đại ở Mỹ khiến 1 người chết; Chú mèo dài nhất thế giới và thích ăn thịt kangaroo; Hé lộ chân dung người chặn được v

 • Phap Han lan luot co tan Tong thong
  Pháp, Hàn lần lượt có tân Tổng thống

  Ông Macron trở thành Tổng thống trẻ nhất lịch sử nước Pháp; Ông Moon Jae In tuyên bố thắng cử Tổng thống Hàn Quốc; Nga duyệt binh hoành tráng mừng Ngày Chiến thắng phát xít Đức; Ông Trump đột ngột sa thải giám đốc FBI; Bao giờ thì quan hệ Nga - Mỹ tan băng; Đánh bom tại Thái Lan; Chân dung tân Đệ nhất phu nhân Pháp hơn chồng 24 tuổi... là những tin nổi bật