Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Làng Hạnh Phúc   xem phim Ngôi Làng Hạnh Phúc   14:50, 19:55
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:25, 10:15, 12:0, 13:45, 15:30, 17:15, 19:0, 20:45
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   9:20, 10:0, 11:30, 12:30, 14:0, 15:0, 16:30, 17:30, 19:5, 20:0, 21:40, 22:30
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   9:50, 14:50, 19:10, 21:0, 22:50
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   11:50, 17:20, 20:55
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   9:0, 16:15, 18:5
Em Gái Đến Từ Tương Lai   xem phim Em Gái Đến Từ Tương Lai   13:40, 19:10
Ma Gương   xem phim Ma Gương   11:10, 15:25, 18:20, 22:45
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:0, 9:30, 10:0, 11:0, 11:30, 12:0, 13:0, 13:30, 14:0, 15:0, 15:30, 16:10, 17:0, 17:30, 18:5, 19:0, 19:25, 20:0, 21:0, 21:20, 21:55, 22:30, 22:55, 23:10
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:50, 12:20, 13:40, 16:40, 18:5, 22:30
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   9:30, 13:5, 14:50, 16:35, 20:15, 21:55
Cô Phù Thủy Nhỏ   xem phim Cô Phù Thủy Nhỏ   11:10, 13:0, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Làng Hạnh Phúc   xem phim Ngôi Làng Hạnh Phúc   9:30, 14:15, 19:5
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   10:15, 14:45, 20:45, 22:30
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   17:55
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   10:20
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   9:25, 13:30
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   10:5, 15:40, 17:45
Em Gái Đến Từ Tương Lai   xem phim Em Gái Đến Từ Tương Lai   11:45
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:40, 11:10, 12:10, 13:20, 14:30, 15:50, 16:45, 18:15, 19:10, 20:10, 20:30, 20:55, 21:30, 22:50, 23:15, 23:45
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:20, 12:25, 14:0, 15:10, 16:10, 18:10, 20:5, 21:15, 22:50
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   12:0
Cô Phù Thủy Nhỏ   xem phim Cô Phù Thủy Nhỏ   12:40, 16:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Làng Hạnh Phúc   xem phim Ngôi Làng Hạnh Phúc   11:20, 13:50
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   14:10
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   9:30, 12:30, 13:15, 15:30, 19:10, 22:10
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   9:10, 14:45, 15:50
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   9:0, 11:55
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   16:50, 18:30
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   11:30
Em Gái Đến Từ Tương Lai   xem phim Em Gái Đến Từ Tương Lai   18:20
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:5, 9:15, 10:15, 11:0, 11:30, 12:20, 13:0, 14:0, 14:25, 15:20, 16:0, 16:30, 16:50, 17:40, 18:20, 19:0, 19:30, 20:0, 20:40, 21:20, 21:50, 22:0, 22:30, 23:0, 23:45
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:35, 10:35, 11:40, 13:15, 17:0, 19:15, 19:50, 20:50, 21:30, 22:40
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   9:25, 17:40, 19:25
Nàng Công Chúa Trong Mơ   xem phim Nàng Công Chúa Trong Mơ   15:0, 16:5
Cô Phù Thủy Nhỏ   xem phim Cô Phù Thủy Nhỏ   9:35, 12:45, 23:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Làng Hạnh Phúc   xem phim Ngôi Làng Hạnh Phúc   16:10, 19:50
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   9:55, 12:40, 15:25, 18:10, 23:10
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   8:0
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   8:15, 18:20
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   8:0
Em Gái Đến Từ Tương Lai   xem phim Em Gái Đến Từ Tương Lai   14:10, 14:40
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   8:5, 8:40, 9:45, 10:20, 10:55, 11:55, 12:35, 13:10, 14:5, 14:45, 15:25, 16:15, 16:55, 17:40, 18:25, 19:5, 20:0, 20:35, 20:55, 21:15, 22:15, 23:10, 23:30
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   8:10, 9:20, 10:20, 10:25, 10:50, 12:0, 13:5, 13:30, 14:40, 15:45, 16:5, 17:20, 18:25, 18:45, 20:30, 21:5, 21:30, 22:45, 23:25
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   8:0, 16:35, 21:25
Nàng Công Chúa Trong Mơ   xem phim Nàng Công Chúa Trong Mơ   10:25, 13:0, 19:50
Cô Phù Thủy Nhỏ   xem phim Cô Phù Thủy Nhỏ   12:5, 17:45, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Làng Hạnh Phúc   xem phim Ngôi Làng Hạnh Phúc   11:20, 13:10
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   9:40, 12:45, 15:55, 19:0, 22:15
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   8:50, 15:0
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   17:25
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   11:45, 16:20
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   9:10, 18:45
Em Gái Đến Từ Tương Lai   xem phim Em Gái Đến Từ Tương Lai   14:10
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   8:35, 9:0, 9:30, 10:5, 10:30, 11:0, 11:30, 11:55, 12:25, 12:55, 13:25, 13:55, 14:20, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:10, 17:35, 18:5, 18:35, 19:5, 19:35, 20:0, 20:30, 20:55, 21:30, 22:5, 22:25
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:50, 12:35, 15:35, 18:25, 19:50, 21:20, 22:40
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   11:10, 19:40
Nàng Công Chúa Trong Mơ   xem phim Nàng Công Chúa Trong Mơ   9:20
Cô Phù Thủy Nhỏ   xem phim Cô Phù Thủy Nhỏ   13:10, 15:25, 17:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Làng Hạnh Phúc   xem phim Ngôi Làng Hạnh Phúc   15:0
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   8:45, 11:20, 22:0
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   16:45, 18:20, 23:25
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   10:50, 19:5
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   12:35, 14:25
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   10:5, 15:50, 16:45
Em Gái Đến Từ Tương Lai   xem phim Em Gái Đến Từ Tương Lai   8:10
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   8:15, 9:0, 10:40, 11:50, 12:30, 13:0, 14:10, 14:50, 15:20, 16:30, 17:40, 18:50, 20:0, 20:20, 21:10, 22:20, 23:30
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   8:0, 10:20, 13:5, 17:5, 17:30, 19:15, 20:40, 21:45, 22:40, 23:5
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   8:10, 13:0, 21:10
Cô Phù Thủy Nhỏ   xem phim Cô Phù Thủy Nhỏ   8:15, 10:25, 14:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Làng Hạnh Phúc   xem phim Ngôi Làng Hạnh Phúc   9:15, 16:50
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   9:45, 15:10, 18:30, 21:30
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   18:10
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   12:5
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   12:45
Em Gái Đến Từ Tương Lai   xem phim Em Gái Đến Từ Tương Lai   14:20
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:0, 11:0, 12:15, 13:10, 14:35, 15:25, 16:20, 17:35, 18:35, 19:55, 20:55, 22:5, 23:10
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:30, 10:50, 13:40, 16:30, 19:20, 20:25, 22:15, 23:0
Cô Phù Thủy Nhỏ   xem phim Cô Phù Thủy Nhỏ   10:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:30, 17:10
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   9:45, 12:20, 15:0, 17:40, 20:15
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   11:15, 13:15, 15:15, 18:55, 20:45
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   11:30, 16:15, 21:0
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:0, 12:0, 14:0, 16:0, 18:0, 20:0
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:0, 13:40, 18:25
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   12:50, 16:50, 20:30
Cô Phù Thủy Nhỏ   xem phim Cô Phù Thủy Nhỏ   9:10, 11:0, 14:40, 18:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   13:10, 16:30
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   9:40, 11:40, 13:50, 16:0, 18:50, 20:30, 21:30
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   10:0, 17:0
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   12:0
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   11:20, 16:20, 18:15
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   12:30, 18:20
Em Gái Đến Từ Tương Lai   xem phim Em Gái Đến Từ Tương Lai   14:15
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:20, 10:50, 12:15, 13:30, 14:30, 15:40, 16:45, 18:0, 19:0, 20:0, 21:15, 22:15
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   10:10, 12:45, 14:45, 17:20, 18:40, 19:50, 21:0, 22:0
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   10:30, 15:15, 21:45
Nàng Công Chúa Trong Mơ   xem phim Nàng Công Chúa Trong Mơ   10:20, 15:0, 20:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   11:15, 16:20, 21:25
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   10:5, 15:0
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   12:40, 17:15, 19:10
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   12:40
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:25, 14:5, 14:50, 19:10, 20:55
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   8:40, 10:0, 11:20, 12:15, 14:0, 14:35, 16:40, 17:30, 19:20, 20:10, 21:5, 22:0
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   8:30, 17:5, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   9:50
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   8:40, 12:55, 22:0
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   10:50, 15:5, 17:10
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   12:10
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:20, 10:25, 14:0, 14:30, 15:30, 16:20, 16:50, 18:40, 19:10, 20:30, 21:0, 21:30
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   8:30, 9:0, 9:40, 11:15, 12:45, 14:0, 14:30, 16:25, 16:45, 17:15, 17:50, 19:15, 19:30, 20:0, 21:10, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   10:15, 12:55, 15:35, 18:15, 21:0
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   12:15, 16:0
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   13:25, 17:5
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   18:10
Em Gái Đến Từ Tương Lai   xem phim Em Gái Đến Từ Tương Lai   10:15, 15:20, 19:0
Ma Gương   xem phim Ma Gương   12:10, 16:15, 21:15
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:0, 11:0, 13:5, 14:10, 15:10, 17:15, 18:30, 19:20, 20:20, 21:25
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   10:40, 13:30, 16:0, 20:40
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   10:30, 14:10, 18:0
Nàng Công Chúa Trong Mơ   xem phim Nàng Công Chúa Trong Mơ   12:0, 19:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   11:50, 17:0, 22:10
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   14:45, 19:55
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   10:50, 18:55
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   9:35, 12:50, 16:55
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   14:30
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:0, 9:40, 11:15, 11:55, 13:30, 14:10, 15:45, 16:25, 18:0, 18:40, 20:15, 20:55, 22:30, 23:10
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:10, 11:50, 14:30, 17:10, 19:50, 22:30
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   9:0, 15:5, 20:50
Nàng Công Chúa Trong Mơ   xem phim Nàng Công Chúa Trong Mơ   9:5, 10:45, 19:10
Cô Phù Thủy Nhỏ   xem phim Cô Phù Thủy Nhỏ   12:25, 16:50, 20:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   10:40, 12:25, 15:25
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   10:10
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   10:10, 13:35
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   13:0
Em Gái Đến Từ Tương Lai   xem phim Em Gái Đến Từ Tương Lai   18:30
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:0, 12:15, 14:30, 15:20, 16:45, 17:35, 19:0, 19:50, 20:30, 21:15, 22:5, 22:30, 23:0
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   10:20, 14:30, 15:50, 17:10, 19:50, 20:20, 22:45
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   18:30, 23:30
Cô Phù Thủy Nhỏ   xem phim Cô Phù Thủy Nhỏ   12:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   9:15, 12:0, 14:45, 17:30, 20:20
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   11:0, 14:30, 18:30
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   12:30, 16:30
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   10:20, 17:5, 19:20
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:20, 10:30, 11:30, 12:40, 13:0, 13:40, 14:15, 14:50, 15:50, 16:25, 17:0, 18:35, 19:10, 19:50, 20:30, 21:20, 22:0, 22:40, 23:5, 23:30
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:5, 9:40, 11:40, 12:20, 15:0, 17:35, 20:10, 20:45, 21:30, 22:45, 23:20
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   9:10, 15:15, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   9:45, 15:50, 20:0
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   12:25, 14:20, 16:15, 18:5, 20:25
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   10:5, 12:0, 13:55, 18:30
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:55, 11:55, 14:0, 16:0, 18:30, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   8:10, 16:40, 18:30
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   8:0, 12:10, 18:40, 22:30
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:10, 12:30, 14:30, 16:30, 20:30
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   10:0, 14:10, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   9:40, 13:10, 15:20
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   8:50, 10:50, 17:45
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   15:10, 18:40, 22:50
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:20, 11:40, 12:50, 13:45, 16:0, 17:30, 18:10, 19:30, 20:15, 20:45, 21:40, 22:30
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   10:10, 12:45, 15:0, 17:30, 20:0, 21:15, 22:20
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   8:0, 12:45, 16:50, 20:55
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   8:0
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:15, 12:35, 14:55, 17:15, 19:35, 20:0, 21:55
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   8:0, 9:20, 10:40, 12:0, 13:20, 14:40, 16:0, 17:20, 18:40, 21:20
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   10:45, 14:50, 18:55


 • Cau Vang khuay dao quoc te Trump thong thiet vi bi dieu tra
  Cầu Vàng "khuấy đảo" quốc tế, Trump thống thiết vì bị điều tra

  Nếu ngay cả vấn đề hạt nhân Triều Tiên hay quan hệ với EU cũng không làm ông Trump mất thế thượng phong thì với cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016, tuần nay chứng kiến sự lên tiếng đầy bất lực từ vị Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.

 • Trump gap Putin va Phap nang cup Nga van toan thang
  Trump gặp Putin và Pháp nâng cúp - Nga vẫn toàn thắng

  Ngay sau trận chung kết ở Moscow kết thúc với cúp vàng dành cho đội tuyển Pháp, 1 "trận đấu" gay cấn khác lại diễn ra ở Helsiki, là cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ với nhiều toan tính từ cả 2 nước và cũng đầy lo ngại theo phía Phương Tây.

 • My suc soi vi tre nhap cu Trump ban dam trong Trieu Tien
  Mỹ sục sôi vì trẻ nhập cư, Trump bận "đắm" trong Triều Tiên

  Một tuần sau cuộc gặp với Kim Jong Un, trong khi phía Bình Nhưỡng chưa có bất cứ động thái gì rõ rệt thì Donald Trump lại đang tỏ ra "nhiệt thành" quá mức với Triều Tiên, bất chấp thái độ dè chừng từ phía đồng minh. Và trong trạng thái "ngủ quên trên chiến thắng" ấy, ông Trump bất ngờ bị dư luận Mỹ "đánh úp" buộc phải "đầu hàng" trong vấn đề nhập cư.

 • Singapore ruc ro thuong dinh MyTrieu Nga thanh tam diem khong chi vi World Cup
  Singapore rực rỡ thượng đỉnh Mỹ-Triều, Nga thành tâm điểm không chỉ vì World Cup

  Cuối cùng cuộc gặp lịch sử Trump-Kim cũng diễn ra thành công tốt đẹp tuy nhiên với giới quan sát thì sự thành-bại của thượng đỉnh Mỹ-Triều phải được đánh giá từ động thái phi hạt nhân của Bình Nhưỡng sắp tới. Còn ở nước Nga, nơi World Cup 2018 đã khởi tranh, tuần nay lại có khá nhiều điều khiến quốc tế phải nhắc đến chứ không riêng gì chuyện trái bóng.

 • 2 may bay MH lai nong chong mat chuyen gap Kim cua ong Trump
  2 máy bay MH lại nóng; "chóng mặt" chuyện gặp Kim của ông Trump

  Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến hôm 12/6 tới, nếu có thể diễn ra thành công, hẳn sẽ càng thêm đáng nhớ 1 tuần qua, khi Thế giới nín thở dõi theo từ những lời đe dọa từ bỏ của Triều Tiên cho đến những tuyên bố thực sẽ hủy-không hủy của TT Trump. Cũng trong tuần nay, 2 vụ tai nạn máy bay chấn động của Malaysia 1 lần nữa được đưa ra tranh luận.