Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   xem phim Venom   10:25, 12:20, 14:15, 16:10, 18:5, 20:0, 21:55, 23:0
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   10:10, 12:30, 14:50, 17:10, 19:30, 21:50, 22:40
Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám   xem phim Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám   10:15, 13:45, 17:15, 20:45
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   13:15, 15:0, 16:45, 18:30, 20:15
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   12:0, 15:30, 19:0, 22:25
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:20, 11:25, 13:30, 15:35, 17:40, 18:40, 19:45, 21:50, 22:45
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   9:30, 11:45, 14:0, 16:15, 18:30, 20:45, 22:0
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   13:20, 15:40, 18:0, 20:20
The Grinch   xem phim The Grinch   9:10, 10:50, 12:30, 14:10, 15:50, 17:30, 19:10, 20:0, 21:40, 22:30
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:0, 11:0, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 19:0, 20:45, 21:0, 22:0, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   xem phim Venom   19:10, 21:15
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   12:10, 16:35, 21:0
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   10:15, 10:45, 14:40, 19:5
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   10:30, 12:55, 15:20, 17:45, 20:15
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   11:0, 18:30, 20:50
The Grinch   xem phim The Grinch   10:15, 10:20, 11:15, 12:5, 13:5, 13:55, 15:0, 15:45, 16:50, 17:35, 18:40, 19:20, 20:30, 21:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   xem phim Venom   14:10
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   11:50, 16:45, 22:40
Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám   xem phim Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám   20:25
Cuộc Đàm Phán Sinh Tử   xem phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử   9:30, 14:25, 23:10
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   14:10, 18:10
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   18:30
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:0, 9:55, 11:20, 13:40, 16:0, 18:20, 20:40, 22:20, 23:0
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   9:0, 9:35, 11:35, 12:10, 14:45, 17:20, 19:55, 22:30
The Grinch   xem phim The Grinch   12:15, 15:0, 16:15, 16:35, 17:0, 19:0, 19:20, 20:55
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   10:10, 12:35, 20:15, 22:50
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   21:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   13:35, 19:0
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   9:0, 17:10, 18:30, 21:45
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   xem phim Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   11:45, 19:15
Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám   xem phim Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám   12:40
Cuộc Đàm Phán Sinh Tử   xem phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử   11:15
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   9:5, 15:0, 16:10, 18:25
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   9:40, 16:0
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:0, 10:15, 11:20, 13:45, 16:5, 18:10, 20:0, 22:25
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   9:35, 12:15, 15:15, 17:20, 20:40
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   10:30, 12:30, 13:15, 13:45, 16:20, 16:30, 21:10
The Grinch   xem phim The Grinch   9:10, 10:25, 11:10, 13:10, 14:40, 15:10, 16:40, 17:55, 18:45, 19:45, 20:10
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:20, 11:50, 14:20, 17:0, 19:30
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   11:40, 14:10, 21:35, 23:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Quý Cô Thừa Kế   xem phim Quý Cô Thừa Kế   13:0
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   8:50, 11:45, 14:30, 18:20, 20:35, 22:25
Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám   xem phim Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám   18:45
Cuộc Đàm Phán Sinh Tử   xem phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử   23:20
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   11:40, 16:5, 17:45
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   9:15, 18:25
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:45, 11:30, 14:10, 15:0, 16:45, 17:30, 20:0, 22:35, 23:30
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   10:15, 12:15, 15:35, 17:20, 20:10, 20:50, 22:10, 22:55
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   9:10, 12:0, 14:50, 20:20, 23:10
The Grinch   xem phim The Grinch   9:0, 10:10, 11:15, 13:30, 14:45, 15:45, 17:0, 18:0, 19:15, 20:15
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   8:45, 10:0, 11:20, 12:40, 13:55, 15:15, 17:50, 19:25, 20:30, 21:25, 23:0
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   9:30, 12:25, 14:0, 16:30, 21:5, 23:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Quý Cô Thừa Kế   xem phim Quý Cô Thừa Kế   14:5
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   13:20, 17:10
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   9:35, 16:5
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   11:40
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   10:0, 14:40, 18:15, 20:30, 22:20
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   10:25, 13:40, 20:5, 22:35
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   16:30
The Grinch   xem phim The Grinch   9:30, 11:20, 13:0, 15:0, 17:0, 19:0, 21:0, 23:0
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:45, 12:20, 15:50, 19:20, 21:50
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   12:5, 18:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Quý Cô Thừa Kế   xem phim Quý Cô Thừa Kế   11:45
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   9:50, 12:25, 15:0
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   9:20, 16:20, 18:30
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   11:30
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:25, 14:0, 20:40, 22:20
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   13:30, 16:5, 22:45
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   17:40
The Grinch   xem phim The Grinch   9:15, 11:15, 13:15, 15:15, 17:15, 18:45, 19:15, 20:45, 21:15
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:40, 12:5, 14:30, 16:55, 19:20, 21:45
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   20:20, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   9:10, 13:45
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   9:40, 11:50, 14:0, 16:10, 18:20
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   16:30
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   8:50, 9:40, 10:30, 11:20, 12:10, 13:0, 13:50, 14:40, 15:30, 16:20, 17:10, 18:0, 18:50, 19:40, 20:30, 20:50, 21:20, 22:10
The Grinch   xem phim The Grinch   11:5, 11:45, 13:10, 15:15, 16:25, 17:20, 18:25, 19:25, 20:25, 21:30
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:30, 11:50, 14:10, 18:30, 20:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   10:15, 12:40, 17:55
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   11:55, 13:30
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   11:20, 12:20
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:30, 16:30, 21:25, 23:45
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   10:0, 15:40, 18:50, 21:30, 23:20
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   9:15, 11:50, 15:15, 16:50, 21:0
The Grinch   xem phim The Grinch   9:20, 11:30, 13:0, 13:20, 14:5, 15:0, 15:20, 16:5, 17:0, 17:20, 18:5, 19:0, 19:30, 20:5, 20:30, 22:5, 23:40
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:50, 14:20, 18:20, 20:45, 22:30
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   9:30, 14:30, 19:20, 21:20, 23:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   9:10, 11:45, 14:20, 16:55
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   9:35, 11:25, 15:50, 20:40, 22:30
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   9:20, 16:25, 23:20
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:5, 11:35, 18:20, 20:45
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   11:40, 13:30, 14:15, 16:50, 18:0, 19:25
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   9:10, 11:15, 13:50
The Grinch   xem phim The Grinch   8:55, 9:35, 10:50, 11:45, 12:45, 13:40, 13:55, 14:40, 15:35, 16:35, 17:30, 18:30, 19:30, 20:25, 20:35, 21:25, 22:20, 22:45
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:5, 9:15, 11:25, 11:35, 13:45, 13:55, 16:5, 17:55, 18:25, 20:5, 20:15, 21:25, 22:0, 22:25, 22:35
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   16:5, 23:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   9:15, 11:55, 14:20, 18:0
Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám   xem phim Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám   11:10
Cuộc Đàm Phán Sinh Tử   xem phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử   8:55
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   9:55, 15:40, 16:40
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   13:40, 14:35
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   11:15, 14:50, 22:10, 22:40
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   12:10, 17:50, 20:30
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   10:0, 13:10, 17:15, 20:40
The Grinch   xem phim The Grinch   9:5, 9:45, 11:50, 15:55, 16:25, 17:0, 18:30, 19:5, 20:35, 21:10, 23:20
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:40, 12:45, 13:55, 15:15, 19:40, 20:0, 23:10
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   12:15, 17:40, 18:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   10:35, 12:30, 15:30, 17:30, 22:30
Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám   xem phim Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám   17:40
Cuộc Đàm Phán Sinh Tử   xem phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử   12:5, 14:5, 16:30, 18:5
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   9:40, 13:55, 21:20
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   10:15, 23:20
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:45, 11:55, 13:10, 14:15, 20:30, 20:55, 22:45, 23:10
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   13:0, 22:45
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   10:0, 15:0, 15:55, 18:0, 19:55, 20:15, 22:55
The Grinch   xem phim The Grinch   9:30, 11:55, 13:45, 15:35, 16:15, 17:25, 18:25, 19:15, 21:5
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:40, 11:40, 15:25, 18:40, 20:15, 22:25
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   11:20, 19:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   10:15, 13:0, 15:30, 18:30, 21:30
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   12:15, 17:30, 18:15
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   10:0, 14:45, 20:15
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:45, 12:0, 14:15, 16:45, 19:0, 20:45, 22:0
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   14:0
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   10:30, 11:30, 15:0
The Grinch   xem phim The Grinch   9:15, 11:0, 12:45, 14:30, 16:15, 17:0, 18:0, 18:45, 19:45, 20:30, 21:0
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   11:15, 13:45, 16:0, 18:15, 19:30, 21:45
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   16:30, 21:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   11:50, 14:45, 16:30, 20:15, 22:50
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   9:15
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   11:10
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:20, 11:35, 13:0, 13:50, 16:5, 18:20, 18:55, 20:35, 21:0, 22:40, 23:15, 23:30
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   9:50, 12:15, 17:55, 21:10, 23:25
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   9:15, 12:20, 15:20, 20:25, 22:55
The Grinch   xem phim The Grinch   9:45, 11:30, 13:15, 14:50, 15:0, 16:45, 17:10, 18:30, 19:50, 21:35
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:0, 10:10, 11:10, 13:20, 14:15, 15:30, 16:40, 17:40, 18:50, 19:0, 21:15, 23:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   9:30, 12:0, 16:10, 20:30
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:0, 10:0, 11:15, 12:15, 13:30, 14:30, 15:45, 16:45, 18:0, 19:0, 20:15, 21:30, 22:30
The Grinch   xem phim The Grinch   9:45, 11:45, 13:40, 15:30, 17:30, 20:45
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:10, 11:30, 12:45, 14:0, 15:15, 16:15, 17:40, 18:30, 20:0, 21:20, 22:15
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   9:20, 11:0, 14:30, 18:45, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   12:0
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   9:55, 11:55, 14:10, 16:0, 18:20, 20:20
The Grinch   xem phim The Grinch   10:5, 14:35, 16:30, 18:15, 20:35
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:50, 12:10, 14:25, 16:15, 18:30, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám   xem phim Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám   12:0, 17:30, 21:0
Người Tình Quỷ Ám   xem phim Người Tình Quỷ Ám   9:50, 15:25, 19:0
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   10:0, 13:45, 15:40, 19:15
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   11:10, 13:0, 15:0, 17:0, 18:50, 20:45
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:0, 11:15, 13:20, 16:50, 20:30
The Grinch   xem phim The Grinch   9:20, 11:0, 12:50, 14:40, 16:30, 18:20, 20:0
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:40, 11:50, 14:0, 16:10, 18:10, 20:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   8:10, 12:0, 18:10
The Grinch   xem phim The Grinch   8:20, 10:10, 14:0, 16:30, 20:0
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   10:0, 12:10, 14:20, 16:0, 18:20, 20:30


 • Nong trong tuan Nguyen thu truong Le Bach Hong bi bat
  Nóng trong tuần: Nguyên thứ trưởng Lê Bạch Hồng bị bắt

  Khởi tố nguyên Thứ trưởng Lê Bạch Hồng; Hà Nội chính thức quyết định đăng cai giải đua xe F1… là những tin đáng chú ý nhất trong tuần.

 • Cau Vang khuay dao quoc te Trump thong thiet vi bi dieu tra
  Cầu Vàng "khuấy đảo" quốc tế, Trump thống thiết vì bị điều tra

  Nếu ngay cả vấn đề hạt nhân Triều Tiên hay quan hệ với EU cũng không làm ông Trump mất thế thượng phong thì với cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016, tuần nay chứng kiến sự lên tiếng đầy bất lực từ vị Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.

 • Trump gap Putin va Phap nang cup Nga van toan thang
  Trump gặp Putin và Pháp nâng cúp - Nga vẫn toàn thắng

  Ngay sau trận chung kết ở Moscow kết thúc với cúp vàng dành cho đội tuyển Pháp, 1 "trận đấu" gay cấn khác lại diễn ra ở Helsiki, là cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ với nhiều toan tính từ cả 2 nước và cũng đầy lo ngại theo phía Phương Tây.

 • My suc soi vi tre nhap cu Trump ban dam trong Trieu Tien
  Mỹ sục sôi vì trẻ nhập cư, Trump bận "đắm" trong Triều Tiên

  Một tuần sau cuộc gặp với Kim Jong Un, trong khi phía Bình Nhưỡng chưa có bất cứ động thái gì rõ rệt thì Donald Trump lại đang tỏ ra "nhiệt thành" quá mức với Triều Tiên, bất chấp thái độ dè chừng từ phía đồng minh. Và trong trạng thái "ngủ quên trên chiến thắng" ấy, ông Trump bất ngờ bị dư luận Mỹ "đánh úp" buộc phải "đầu hàng" trong vấn đề nhập cư.

 • Singapore ruc ro thuong dinh MyTrieu Nga thanh tam diem khong chi vi World Cup
  Singapore rực rỡ thượng đỉnh Mỹ-Triều, Nga thành tâm điểm không chỉ vì World Cup

  Cuối cùng cuộc gặp lịch sử Trump-Kim cũng diễn ra thành công tốt đẹp tuy nhiên với giới quan sát thì sự thành-bại của thượng đỉnh Mỹ-Triều phải được đánh giá từ động thái phi hạt nhân của Bình Nhưỡng sắp tới. Còn ở nước Nga, nơi World Cup 2018 đã khởi tranh, tuần nay lại có khá nhiều điều khiến quốc tế phải nhắc đến chứ không riêng gì chuyện trái bóng.