Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   17:10
The Grinch   xem phim The Grinch   9:0, 14:50
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   12:30
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   xem phim Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   9:10, 11:0, 11:50, 12:40, 13:40, 14:30, 15:20, 16:20, 17:15, 18:0, 19:0, 20:0, 20:40, 21:40, 9:50
Sân Khấu Ánh Sáng   xem phim Sân Khấu Ánh Sáng   9:40, 13:50, 18:10, 19:40, 16:0
Thạch Thảo   xem phim Thạch Thảo   15:0, 10:0, 17:0
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   xem phim Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   10:10, 18:30
Vũ Điệu Trái TIm   xem phim Vũ Điệu Trái TIm   11:45, 21:45
Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   xem phim Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   20:10, 19:10, 20:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:0, 13:55, 19:0, 21:30
The Grinch   xem phim The Grinch   11:15, 15:20, 19:30
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   13:30
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   xem phim Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   8:40, 11:25, 13:0, 14:10, 17:0, 18:0, 20:0
Sân Khấu Ánh Sáng   xem phim Sân Khấu Ánh Sáng   9:20, 13:20, 17:30
Thạch Thảo   xem phim Thạch Thảo   8:50, 10:55, 15:50, 21:0
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   xem phim Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   11:10, 16:0
Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   xem phim Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   11:30, 16:30, 21:30
Nhà Của Linh Hồn   xem phim Nhà Của Linh Hồn   9:10, 18:30
Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   xem phim Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   10:30, 17:0, 19:30
The Grinch   xem phim The Grinch   11:55
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   xem phim Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   8:40, 11:30, 14:20, 17:10, 20:0, 20:30
Sân Khấu Ánh Sáng   xem phim Sân Khấu Ánh Sáng   8:30, 13:0, 22:0
Thạch Thảo   xem phim Thạch Thảo   13:15, 19:45, 21:45
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   xem phim Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   11:0, 15:15, 17:30
Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   xem phim Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   9:30, 16:0, 18:25
Nhà Của Linh Hồn   xem phim Nhà Của Linh Hồn   14:55, 14:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
The Grinch   xem phim The Grinch   9:0, 15:40, 11:30, 17:20
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:50
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   xem phim Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   10:20, 19:20, 11:0, 12:10, 13:40, 14:50, 16:20, 17:30, 20:10, 15:30, 21:15
Sân Khấu Ánh Sáng   xem phim Sân Khấu Ánh Sáng   10:55, 13:30
Thạch Thảo   xem phim Thạch Thảo   17:40, 20:20, 12:50
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   xem phim Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   18:10, 9:20
Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   xem phim Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   19:0, 19:40