Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   18:0, 9:15
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   14:50
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   20:30, 15:15
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   10:15, 21:35
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   12:20, 11:0, 15:20, 17:50, 20:20
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:20, 9:50, 10:20, 10:50, 11:30, 12:0, 12:30, 13:0, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:50, 16:20, 16:50, 17:20, 18:30, 19:0, 20:10, 20:40, 21:10, 21:40
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   14:50, 19:50
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   16:40, 19:35, 13:10, 11:10
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   18:40, 13:30
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   18:10, 9:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   11:20, 15:0, 18:55
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   15:40, 11:30
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   18:0, 13:40, 9:20
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   8:50, 13:30, 19:40, 22:0, 11:10
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   13:0, 12:30, 10:50, 9:40, 11:50, 14:0, 16:10, 18:20, 20:30, 22:40, 10:20, 8:40, 20:0, 14:40, 15:10, 16:50, 17:20, 19:0, 19:30, 21:10, 21:40, 22:10
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   8:30, 15:50
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   9:30, 17:0, 20:50, 22:40, 13:10
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   17:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   15:20
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   14:20, 9:20
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   11:30
Chuyện Ma lúc 3 giờ sáng   xem phim Chuyện Ma lúc 3 giờ sáng   13:50
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   16:30, 21:10
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   18:10, 9:0, 10:10, 11:10, 12:20, 13:20, 14:30, 15:30, 16:40, 17:40, 18:50, 19:50, 20:20, 21:0, 22:0, 19:20, 15:0, 9:30, 11:40, 13:50, 16:0
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   17:20
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   21:30, 13:0, 19:0
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   11:0
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   9:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   18:0
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   9:0, 16:30
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   8:50, 14:30, 15:20, 17:30, 18:30
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   10:30, 16:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   17:55, 12:20, 10:15, 20:0, 22:5
Chuyện Ma lúc 3 giờ sáng   xem phim Chuyện Ma lúc 3 giờ sáng   11:20, 21:0
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   18:35
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   10:30, 13:0, 19:10, 21:40
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:0, 11:5, 13:10, 15:15, 17:20, 19:25, 21:30, 10:40, 12:45, 20:35
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   8:30, 14:25, 16:10
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   15:30, 8:40, 17:20