Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   xem phim Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   13:50, 16:10
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   10:0, 11:0, 14:30, 18:0, 20:10
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   16:40
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   8:45, 10:20, 12:50
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   9:50, 14:20, 21:0, 17:50
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   10:50, 14:50, 17:0, 18:20, 19:10, 21:30, 20:40
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   9:0, 12:10, 15:50, 19:0, 21:50
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   9:10, 10:10, 11:40, 13:0, 14:10, 15:30, 16:50, 18:10, 19:20, 20:30, 21:20, 12:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   xem phim Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   14:50, 16:55, 8:40
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   9:10, 12:40, 16:10, 19:40
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   10:45
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   21:55, 12:55, 18:0
Chuyến Viếng Thăm Tử Thần   xem phim Chuyến Viếng Thăm Tử Thần   9:0
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   21:30
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   13:10, 11:0, 8:50, 11:45, 14:0, 18:50, 19:45
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   15:20
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   20:0, 9:10, 10:30, 13:0, 15:30, 16:20, 19:0, 17:15, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   12:20, 8:50, 15:50, 19:20, 18:20, 20:20, 16:50
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   11:10, 13:30, 18:40
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   14:20
UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   xem phim UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   12:10
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   11:30, 16:0, 20:30
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   9:20, 13:50, 18:20
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   21:50, 16:15, 9:30
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   11:40, 8:30, 14:10, 16:0, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   20:0, 9:0, 10:40, 13:0, 16:30, 18:30
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   16:0, 9:0, 13:30
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   8:10, 12:20, 22:0
UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   xem phim UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   19:10
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   8:20, 16:50, 21:10
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   19:0, 10:10, 14:10
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   11:20
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   14:10, 16:20, 21:10