Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vua Sư Tử   xem phim Vua Sư Tử   14:15
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   12:0, 16:50
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   9:0, 10:20, 11:40, 13:0, 14:20, 15:40, 17:0, 17:40, 18:50, 19:40, 20:20, 21:20
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   11:10, 13:50
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   10:10, 12:20, 14:30, 15:30, 17:10, 19:15, 20:10, 21:15
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   9:10, 18:10
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:20, 10:30, 11:30, 13:20, 14:50, 16:0, 18:20, 20:30, 21:30
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   9:40, 12:40, 16:40, 19:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vua Sư Tử   xem phim Vua Sư Tử   13:0
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   14:30, 20:0
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   8:30, 9:0, 9:30, 11:15, 11:45, 12:15, 14:0, 15:0, 16:0, 16:45, 17:15, 17:45, 19:30, 20:0, 21:15
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   8:30, 10:45
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:0, 11:15, 15:30, 17:45, 19:0, 20:30
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   13:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   9:0, 11:10, 13:40, 19:20, 20:50
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   9:20, 10:0, 11:20, 12:0, 12:40, 14:0, 14:40, 15:20, 15:55, 16:40, 18:0, 19:30, 20:40
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   18:10, 21:35
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   8:50, 9:30, 11:40, 13:50, 16:0, 17:20, 18:40, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   8:30, 9:30, 11:15, 12:15, 14:0, 15:0, 16:45, 17:45, 19:30, 20:30
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   15:15
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:15, 10:45, 11:30, 13:0, 13:45, 16:0, 17:30, 18:15, 19:45, 20:30
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   8:30