Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   17:20, 19:35, 13:30, 21:40, 15:10, 10:40
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   13:50, 17:30, 9:20
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   8:40, 16:0
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   12:50, 8:30, 9:40, 11:0, 12:0, 13:20, 14:20, 15:40, 16:40, 18:0, 19:0, 19:40, 20:20, 22:0
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   11:20, 21:20
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   11:30, 15:30, 8:40, 18:40, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   12:50, 20:50
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   20:20, 14:50, 11:0, 9:10
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   21:35, 10:10, 12:40, 15:20
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   21:40, 19:20, 17:0, 16:0, 14:40, 13:40, 12:20, 11:20, 10:0, 20:40, 19:50, 18:20
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   16:30, 9:20, 22:5, 18:20
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   22:0, 19:40, 14:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   8:50, 12:35, 14:25, 18:10, 20:0
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   13:40, 12:45, 11:25, 10:30, 9:10, 15:0, 15:55, 17:15, 18:10, 19:30, 20:25, 21:45
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   8:20, 10:45, 12:55, 19:35, 21:50
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   10:40, 16:15
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   xem phim Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   8:30, 15:5, 17:20, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   10:30, 13:10, 17:0, 19:45, 9:40
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   8:40, 9:30, 10:20, 11:0, 11:50, 12:40, 13:20, 14:10, 15:0, 15:40, 16:30, 17:15, 18:0, 18:50, 19:30, 20:20, 21:10, 21:45, 22:15, 16:0, 20:40
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   8:30, 14:50
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   8:30, 12:50
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   14:30, 9:0, 11:15, 15:30, 19:50, 18:30
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   10:50, 13:30, 22:25, 12:20, 16:40, 17:50, 18:40, 20:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   8:50, 20:0, 13:25
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   18:20, 17:5, 10:20, 9:20, 11:35, 12:35, 13:50, 14:50, 19:20, 20:35, 21:35
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   18:15, 11:30, 9:15, 13:45, 16:0, 20:30
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   11:25, 16:0, 18:0
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   xem phim Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   18:35, 16:15, 11:35, 9:15, 13:55, 16:5